خانه » احکام » دوست من در حال خواندن نماز صبح بود
23

دوست من در حال خواندن نماز صبح بود

دوست من در حال خواندن نماز صبح بود و حمد و سوره را آهسته می‌خواند. آيا بر من واجب است که به او بگويم؟
ج) اگر سهواً انجام داده است لازم نيست مگ%