خانه » اسلام شناسي » مطالعه کتاب های دینی بصورت آنلاین » مطالعه كتاب : يكصد موضوع 500 داستان
23

مطالعه كتاب : يكصد موضوع 500 داستان

كتاب : يكصد موضوع 500 داستان

مؤ لف : سيد على اكبر صداقت

  مقدمه
  1 : اخلاق
  1- پيامبر صلى الله عليه و آله اسلام و نعيمان
  2- خزيمة و پادشاه روم
  3- سيره امام سجاد عليه السلام
  4- على عليه السلام و كاسب بى ادب
  5- مالك اشتر
  2 : احسان
  1- يهودى و زرتشتى
  2- امام حسين عليه السلام و ساربان
  3- ابوايوب انصارى
  4- جزاى اشعار
  5- يوسف عليه السلام و برادران
  3 : اخلاص
  1- سه نفر در غار
  2- على عليه السلام بر سينه عمرو
  3- شيطان و عابد
  4- مخلص دعايش مستجاب شود
  5- درخواست حضرت موسى عليه السلام
  4 : استقامت
  1- آل ياسر
  2- تو از مورى كمتر نيستى
  3- حضرت نوح عليه السلام
  4- سكاكى
  5- وفات فرزند
  5 : اصلاح
  1- دستور اصلاح
  2- مصلح بايد دانا به نزاع باشد
  3- اثر وضعى و اخروى اصلاح
  4- ميرزا جواد آقا ملكى
  5- وزير مصلح
  6 : آمال
  1- عيسى و زارع
  2- شيره فروش و حجاج
  3- آرزوى شهادت
  4- جعده به آرزويش نرسيد
  5- مغيرة به آرزويش ، رياست رسيد
  7 : امانت
  1- امانت دارى ام سلمه
  2- عطار خيانت كار
  3- به هيچ امانتى نبايد خيانت كرد
  4- چوپان و گوسفندان يهوديان
  5- امانت به پيامبر صلى الله عليه و آله و قريش
  8 : امتحان
  1- هارون مكى
  2- بهلول قبول شد
  3- ابوهريره مردود شد
  4- ابراهيم عليه السلام و قربانى اسماعيل عليه السلام
  5- سعد و پيامبر عليه السلام
  9 : امر به معروف و نهى از منكر
  1- بشر حافى
  2- ملا حسن يزدى ناهى از منكر
  3- عذاب و تعجب فرشته
  4- يونس بن عبدالرحمان
  5- خليفه بر بام خانه
  10 : انصاف
  1- پيامبر صلى الله عليه و آله و عرب
  2- انصاف على عليه السلام
  3- عدى بن حاتم
  4- متوكل و امام هادى عليه السلام
  5- انصاف اباذر
  11 : ايثار
  1- غلام ايثارگر
  2- حادثه مسجد مرو
  3- جنگ يرموك (تبوك )
  4- على عليه السلام بر جاى پيامبر صلى الله عليه و آله
  5- ايثار حاتم طائى
  12 : ايذاء
  1- اذيت به امام سجاد عليه السلام
  2- قارون و موسى عليه السلام
  3- ايذاء مؤ من حرام است
  4- ايذاء به اميرالمؤ منين عليه السلام ايذاء به پيامبر است
  5- متوكل
  13 : ايمان
  1- حارثه
  2- جوانمردى و ايمان
  3- مراتب ايمان
  4- ايمان سعيد بن جبير
  5- سلمان فارسى
  14 : برادرى
  1 – جن برادر انس
  2 – صفت برادران
  3 – بر درب خانه برادر
  4- فرماندار
  5 – على عليه السلام برادر پيامبر صلى الله عليه و آله
  15 : بى نيازى
  1 – درسى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله
  2- اسكندر و ديو
  3 – اعتراض محمد بن منكدر
  4 – ابوعلى سينا
  5 – مناعت طبع عبدالله بن مسعود
  16 : بخل
  1 – گناه بخيل
  2 – منصور دوانقى
  3 – بخيلهاى عرب
  ثعلبه انصارى
  5 – سعيد بن هارون
  17 : بدى
  1 – جلودى
  2 – عمروعاص
  3 – كاش در كربلا بودم !
  4 – توجيه بديها
  5 – اثر كردار بد در برزخ
  18 : بلاء
  1 – عمران بن حصين
  2 – على عابد در زندان
  3 – همسر هود عليه السلام
  4 – ابن ابى عمير
  5- عمر طولانى با بلاء همراه است
  19 : بيمارى
  1 – مقام عبادى مريض
  2 – دخترم بيمار نشده !
  3 – صبر بر مرض
  4 – جذامى
  5 – قرض مريض
  20 : پدر و مادر
  1 – رضايت مادر
  2- همنشين حضرت موسى عليه السلام
  3- جريح
  4- دلاك و خدمت پدر
  5 – كتك به پدر
  21 : تقوى
  1- تقواى غلط
  2- ابوذر
  3- به بى تقوا نبايد اعتماد كرد
  4- شيخ مرتضى انصارى
  5- اعتراض عقيل
  22 : توكل
  1- تاجر متوكل
  2- پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم وتوكل
  3- بيمارى موسى عليه السلام
  4- حماد بن حبيب
  5- اعتماد به ساقى
  23 : تسليم
  1 – پاسخ امام
  2- معاذ بن جبل
  3 – تسليم را از كبوتران بياموزيد
  4 – صعصعه
  5 – تسليم در برابر حكم
  24 : تفكر
  1 – ربيعه
  2 – فكر قبل از عمل
  3 – انواع تفكر
  4 – فكر رياست
  5 – ملك رى يا كشتن امام عليه السلام
  25 : تحقير
  1 – مفضل بن عمر
  2 – سيره پيامبر صلى الله عليه و آله
  3 – نتيجه خوار شمردن
  4 – پسر كوتاه قد و بدقيافه
  5 – بدتر از خود را بياور
  26 : تكبر
  1 – ابوجهل
  2 – وليد بن مغيره
  3 – ثروتمند كنار فقير
  4 – سليمان بن عبدالملك
  5 – خسرو پرويز
  27 : تواضع
  1 – فروتنى با سلمان فارسى
  2 – بلال حبشى
  3 – تواضع رسول خدا صلى الله عليه و آله
  4 – محمد بن مسلم
  5 – عيسى عليه السلام و شستن پاى حواريين
  28 : توبه
  1 – مخترع دين و توبه !
  2 – كارمند بنى اميه
  3- رجوع قبل از جان دادن
  4- ابولبابه
  5- بهلول نباش
  29 : جهل
  1- فرمانده نادان
  2- فرزند جاهل خليفه
  3- خوش سيماى جاهل
  4- قيس بن عاصم
  5- ريش بلند
  30 : حرص
  1- دواى حريص خاك گور
  2- حريص در عيش و عاقبتش
  3- عيسى عليه السلام و مرد حريص
  4- ذوالقرنين
  5- اشعب بن جبير مدنى (م 154)
  31 : حسد
  1 – رفيق عيسى عليه السلام
  2 – عبدالله بن ابى
  3 – كار عجيب حسود
  4 – حسد بانوان
  5 – عاقبت حسادت
  32 : حق و باطل
  1 – حق مسلمان متوفى
  2 – معاويه بن يزيد
  3 – پذيرش حرف حق
  4 – مست حق شناس شد
  5 – حق شناسى ابوذر
  33 : حلال و حرام
  1 – يهود و غذاى حرام
  2 – طبق حرام
  3 – دام شيطان
  4 – غذاى خليفه !
  5 – عقيل
  34 : حلم
  1- اذيت كبوتر باز
  2 – مدارا با اعمال فرماندار
  3 – قيس منقرى
  4 – امام حسن عليه السلام و مرد شامى
  5 – شيخ جعفر كاشف الغطاء
  35 : حيا
  1- موسى عليه السلام و دختران شعيب
  2- حياى چشم
  3- زليخا
  4 – پيامبر صلى الله عليه و آله و بنى قريظه
  5 – حياء اميرالمؤ منين عليه السلام
  36 : خوف
  1 – جوان خائف
  2 – زبان حال سنگ
  3 – عقوبت با آتش
  4- خائفان
  5- يحيى
  37 : خيانت
  1- وزير خيانتكار
  2- خيانت در زيارت
  3- خيانت دختر به پدر
  4- مرد هندى و امام ششم
  5- حل مشكل !!
  38 : دنيا
  1- عزت و ذلت
  2- على و بيت المال
  3- حضرت سليمان
  4- دنيا دوستى طلحه و زبير
  5- چه خواست چه شد!
  39 : دروغ
  1 – وليد بن عقبه
  2 – گرسنگى و دروغ
  3 – دروغ شاعر
  4 – زينب كذابه
  5 – دروغ واضح اميرحسين
  40 : دزدى
  1- امام و اقرار دزد
  2 – شتر اعرابى
  3 – بهلول و دزد
  4 – دزد نابيناى قرآن خوان
  5 – معتصم و دزد
  41 : دعا
  1 – دعاى مشلول
  2 – دعاى دسته جمعى
  3 – دفع بلاء
  4 – دعاى باران
  5 – دعا براى مردگان
  42 : دين
  1 – دين مرد
  2 – ديندارى فرزانه دزفول
  3 – دين كنار تخت شاهى
  4 – ديندارى ابوجعفر حسينى
  5 – دين فروشى سمره
  43 : ذكر (ياد خدا)
  1- ياد خدا در مقابل دشمن
  2- شوريده دل
  3- سوال فقراء از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم
  4- ياد محبوب در نعمت
  5- نفيسه
  44 : رزق
  1- حكمت را بينند
  2- استنباط غلط از قرآن
  3- رزق بقدر كفاف
  4- صدقه موجب افزايش رزق
  5- عمادالدوله
  45 : رضا
  1- جابر و امام باقر عليه السلام
  2- راضى به سه بلا
  3- خلاده
  4 – عمار در صفين
  5 – بهترين آفريده
  46 : ريا
  1- سمعان
  2- ملا عبدالله شوشترى (م 1021)
  3- دو لباس
  4- عبادت ريائى
  5- اطلاع دادن مردم از عبادت
  47 : زنا
  1- پنج زناكار و پنج حكم
  2- تعبير خواب
  3- قاتل يحيى زنا زاده بود
  4- حمام منجاب
  5- پيامبر و مرد جوان
  48 : سخاوت
  1 – جواب امام زمان را چه بدهم
  2 – سخى تر از حاتم
  3- خدا سخاوت را دوست دارد
  4- سيصد اشرفى
  5- قيس بن سعد
  49 : شرك
  1 – على بن حسكه
  2 – مشرك مؤ من شد
  3 – شرك خفى
  4 – هم كفر هم شرك
  5 – مناظره با مشركان
  50 : شيطان
  1 – نوح و شيطان
  2 – موسى عليه السلام و شيطان
  3 – فرعون
  4 – معاويه
  5 – يحيى عليه السلام و شيطان
  51 : صبر
  1 – حيات دين در صبر است
  2 – گشايش بعد از صبر
  3 – بلال
  4 – صبر بهتر از كيفر
  5 – شب عروسى
  52 : صدقه
  1 – ساعت نحس و سعد
  2 – مادر حاتم
  3. در تاريكى شب
  4- مادر شيطانها
  5. صاحب بن عباد
  53 : صله رحم
  1- وبا
  2- صله رحم امام
  3- عباس عموى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم :
  4- عدم صله رحم و مرگ
  5 – على بن اسماعيل
  54 : ظلم و ستم
  1 – ظلم داذانه
  2 – كار براى ظالمان
  3 – قصاص
  4 – ظلم ضحاك حميرى
  5. واقعه حره
  55 : عبادت
  1- نتيجه عبادت خشك
  2 – عبادت با عشق
  3 – اويس قرنى
  4 – عبادت ابليس
  5 – امام سجاد عليه السلام
  56 : عهد و پيمان
  1 – پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و ابوهيثم
  2 – هرمزان
  3 – پيمان حلف الفضول
  4 – انس بن نضر
  5 – برده مسلمان
  57 : عدالت
  1 – حكومت شديد
  2 – عدالت بين فرزندان
  3 – لباس سرخ
  4 – مساوات در غنائم
  5 – نام على عليه السلام قرين عدالت
  58 : عذاب
  1 عذاب قوم عاد
  2 – ابن ملجم و عذاب برزخ
  3- جزاى عمل
  4- سبب نزول عذاب
  5- سزاى كتمان كنندگان
  59 : عفو
  شرح كوتاه
  زدن غلام
  2 – عفو قاتل
  3 – آزادى كنيز
  4 – عفو پسر از قاتل
  5 – فتح مكه
  60 : عقل
  1 – ذبح كدو
  2 – پير عقل
  3 – نتيجه بى عقلى
  4- منجم و على عليه السلام
  5 – عاقل ديوانه نما
  61 : علم
  1 – حاج شيخ عباس قمى
  2 – معلم جبرئيل
  3 – عالم با عمل
  4 – آفات علم بى تزكيه
  62 : عمل
  1 – كار مشروع
  2 – اهل عمل و بهشت
  3 – جوان عامل
  4 – عمل ، يهودى را مسلمان مى كند
  5 – كردار معاويه و ابوالاسود دئلى
  63 : غذا
  1 – پرخور و كم خور
  2 – غذا با دوستى
  3 – يك لقمه و فروختن دين
  4 – بركت در نان است
  5 – غذاى مرگ
  64 : غرور
  1 – غرور قلبى
  2 – غرور به مال و اولاد
  3 – پهلوان مغرور
  4 – عالم نحوى
  5 – نخوت ابوجهل
  65 : غضب
  1- ذوالفكل
  2 – زورمند كيست ؟
  3 – يك نصيحت
  4 – امام عليه السلام و غلام
  5 – خوى بد و خادمان
  66 : غيبت
  1 – از غيبت كننده جلوگيرى كردند
  2 – مجازات غيبت در روز قيامت
  3 – مانع باران
  4 – هزار تازيانه
  5 – غلام سخن چين
  67 : فحش
  1 – عكس العمل امام عليه السلام
  2 – جواب اسامة
  3 – شيطان در مجلس ناسزاگو
  4 – سيره
  5 – ابن مقفع
  68 : فقر
  1 – پارساى فقير
  2 – فقر و باز نشستگى
  3 – آثار كمك به فقير
  4 – همسايه سيد جواد
  5 – ترك فقيرى هم مشكل است
  69 : قضاوت
  1 – امام عليه السلام و حاكم جن
  2 – ميل قاضى و عذابش
  3 – حكم آخرتى
  4- يهودى و امام عليه السلام در نزد قاضى
  5 – چشم كور شد
  70 : قرض
  1 – ابو دحداح
  2 – قرض مقروض را پرداخت
  3 – ثمره مهلت دادن به بدهكار
  4 – بدهكار نادان
  5 – بدهكار و نماز ميت
  71 : قرآن
  1 – توجه به خلق يا خالق
  2 – پيامبر و قرآن
  3 – احمد بن طولون
  4 – پانصد قرآن بالاى نيزه
  5 – ناپلئون
  72 : قضا و قدر
  1 – زنجير بر پاى
  2 – ماهى از آسمان
  3 – عزرائيل همنشين سليمان عليه السلام
  4 – هدهد
  5 – فغور پادشاه چين
  73 : قناعت
  1 – سيره امام صادق عليه السلام
  2 – سلمان
  3- به قناعت ، نفس ذليل مى شود
  4- غذاى خود يا سلطان
  5- سيره قانعان
  74 : قيامت
  1- داد خواه قيامت
  2- شرورترين مردم در قيامت
  3- ترس از قيامت
  4- امام مجتبى عليه السلام
  5- توبه بن صمه
  75 : كاركردن
  شرح كوتاه
  1- وقفنامه
  2- عمر بن مسلم
  3- كار بهتر از صدقه خوردن
  4- به زحمت انداختن نفس
  5- يعقوب بن ليث صفار
  76 : گدائى
  1- امام صادق وسائل
  2- عباس دوس
  3- حد تنگدستان
  4- بى چيزان با آبرو
  5- جوان گدا
  77 : كمك به ديگران
  1- نه هزار سال
  2- قطع طواف
  3- اهتمام در حوائج
  4- خاموش كردن چراغ
  5- كاهو
  78 : كينه
  1 – كينه جوئى وليد
  2 – ابن سلار
  3 – كينه تبديل به دوستى
  4 – منافق كينه توز
  5 – هند جگر خوار
  79 : گريه
  1 – نوح
  2 – يحيى عليه السلام
  3 – شدت گريه حضرت زهرا عليهاالسلام
  4 – 35 سال گريه
  5 – گريه رحمت
  80 : گناه
  شرح كوتاه
  1- تبعيد گناهكار
  2- عيسى عليه السلام و طلب باران
  3- علت اين گناه
  4- كفاره گناه
  5 – حميد بن قحطبه طائى
  81 : لذت
  1 – لذات هفتگانه
  2 – توصيف زيبائى
  3 – لذت مناجات
  4 – پالوده يا لوذينه
  5 – لذت از قتل نفس
  82 : مال
  1 – اين همه پول از كجا؟
  2- حق السكوت
  3- صرف صحيح مال
  4- اموال بى حساب
  5- چهار دينار
  83 : محبت
  1- محبت خدا به بندگان
  2- محبت به چوب
  3- روغن فروش
  4- جوان يهودى
  5- دوست واقعى
  84 : مرگ
  1- پيرمرد 150 ساله
  2- گفتگوى هنگام مرگ
  3- فرشته مرگ
  4- علامه مجلسى
  5- مالك اشتر
  85 : مظلوم
  1- خوارزم شاه
  2- اى خدا آيا خوابى ؟
  3- قبر حسين مظلوم
  4- خدايا تو بيدارى
  5- محمد و ابراهيم نوجوان
  86 : مكر
  1- قرآن بر نيزه
  2- جواب وزير مختار
  3- بسر بن ارطاة
  4- مكر زرقاء
  5- عمروعاص
  87 : مؤ من
  1- مؤ من كامل
  2- مؤ من دوباره گزيده نمى شود
  3- بى اعتنايى به مؤ من كامل
  4- دفع بلا به خاطر مؤ من
  5- مؤ من خراسانى
  88 : ميهمان
  1- نان دادن مهمان
  2- قوم لوط
  3- احترام مهمان
  4- مهمانى بدون تكلف
  5- سر سفره امام مجتبى عليه السلام
  89 : نيت
  شرح كوتاه
  1- همراهى موسى عليه السلام
  2- اخبار از نيت
  نيت پادشاه
  40 – شقيق بلخى
  5 – ابوعامر و مسجد ساختن
  90 : نعمت
  1 – باغ ضروان
  2 – زياده روى در نعمتها
  3 – شكر نعمت
  4 – دل كندن از نعمت دنيا
  5 – نعمت واقعى چيست ؟
  91 : نماز
  1 – نماز از+ترس
  2 – تير در پاى
  3 – نماز جماعت
  4 – گول خوردن نمازگذار
  5 – نماز جمعه
  92 : نفرين
  1- بجاى نفرين دعا كرد
  2- عبيد الله بن زياد
  3- حام بن نوح
  4 – حرمله
  5 – مبعوث به رحمت
  93 : نفس
  1 – اژدهاى نفس
  2 – آب ليموى شيراز
  3 – بهترين و بدترين
  4 – ابو خيثمه
  5 – نفس مستعد
  94 : ولايت
  1 – غلام سياه
  2- عيال عبدى شاعر
  3- پسر دائى معاويه
  4- مكنده شير از پستان ولايت
  5- ديدن شاه ولايت
  95 : وسواس
  1- ارادت
  2- فرصت ندادن به وسوسه شيطان
  3- وسوسه و اثر وضعى عمل
  4- شيطان در سه حال
  5- وسوسه در وضو
  96 : همسايه
  1- فروش خانه با همسايه
  2- كافر و همسايه مومن
  3- تاءديب همسايه
  4- چهل خانه
  5- قانون چنگيزخان
  97 : هدايت
  1- دروغگو هدايت يافت
  2- از بين بردن گمراه كننده
  3- سيد حميرى
  4- ياقوت
  5- عمير بن وهب
  98 : همنشين
  1- همراه ناآزموده
  2- اثر همنشين
  3- كند هم جنس با هم جنس پرواز
  4- فرعون و ماهان
  5- عذاب بر همنشينى گناهكار
  99 : يتيم
  1- بصرى يتيم نواز
  2- اسفنديار
  3- توجه به يتيم نوازى
  4- سفارش به عمه ها
  5- يتيمان شهيد
  100 : يقين
  1- درمان چاقى
  2- محمد بن بشير حضرى
  3- فردوسى (1411م )
  4- تقاضاى يقين بيشتر
  5- حارثه بن نعمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.