23

مثل آمپول!

مثل آمپول!
دندان دختربچهام درد میکرد، او را پیش دندانپزشک بردم. دکتر گفت: باید عصبکشی شود. بعد هم یک آمپول بیحسی به او
زد. همینطور که داشت آمپول را تزریق میکرد پرسیدم وقتی آمپول بیحسی میزنید چه اتفاقی میافتد که لثه بیحس میشود و
آن موقع هر کاري که بخواهید با دندان میکنید بی آن که حتی بیمار ذرهاي احساس درد و رنج داشته باشد.
گفت: داروي بیحسی اول کاري که میکند این است که بهطور موقت رابطه لثه را با مغز قطع میکند و اینجاست که ما هر کاري
بخواهیم میتوانیم با لثه انجام دهیم. ولی البته این قطع رابطه مقطعی و موقت است و دیر یا زود رابطه لثه با مغز برقرار میشود و
اینجاست که دردها و زجرها شروع میشود!

من همین جا به شوخی به آقاي دکتر گفتم: کار شما هم بیشباهت با کار شیطان نیست! خندید و پرسید: چطور؟ گفتم: شیطان
سعی میکند رابطه انسان را با مغز
عالَم که خداست قطع کند و آنگاه هر کاري که دلش خواست با ما انجام دهد. در این صورت است که او میتواند از ما یک
انسان بی رحم و سنگدل و یا پلید و ناموزون بسازد، بی آن که ذرهاي احساس درد و ناراحتی در دل و وجدان داشته باشیم.
اما البته این ارتباط با خداوند براي همیشه قطع نخواهد بود بلکه لاجرم روزي به او باز میگردیم و آنجاست که دردها و رنجها و
عذابها شروع میشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.