بایگانی روزانه: اکتبر 6, 2017

کثرت در ذکر محبوب

کثرت در ذکر محبوب در قاموس عشق، در مسئله ذکر وياد، از محب صادق کثرت وافزونى خواسته شده است، چرا که در نظر وتمامى جهان ورنگهاى گوناگون آن، جلوات نام يار وبلکه خود نام يار هستند که عاشق به هر جا رو مى کند …

ادامه نوشته »