بایگانی روزانه: اکتبر 29, 2017

قرب به محبوب شرط اقتباس نور

قرب به محبوب شرط اقتباس نور گفتيم که سنخيت وقرب به محبوب شرط اوليه اقتباس نور از اوست ولذا اقتباس از نور مؤمن براى منافق امکان پذير نيست وچهره منافق پاره ابرى تاريک را ماند که کوچگترين شعاع نور در آن اثر نمى کند …

ادامه نوشته »