خانه » 2017 » نوامبر

بایگانی ماهانه: نوامبر 2017

رحمت او بر غضبش سبقت دارد

رحمت او بر غضبش سبقت دارد يعنى رحمت او عام وشامل، وغضب او خاص برخى موارد است. بنابر اين، به حساب رحمت عام وشامل، بندگان ودوستداران خود را در رحمت ومغفرت خويش قرار مى دهد واز عذاب قهر وجهنم نجات مى بخشد. على بن …

ادامه نوشته »

او داراى وصف ستاريت وعيب پوشى است

او داراى وصف ستاريت وعيب پوشى است عن ابى جعفر عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا من اظهر الجميل وستر القبيح ولم يهتک الستر عنى يا کريم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمه.(12) از امام باقر عليه السلام: …

ادامه نوشته »

گذشت از لغزشهاى محب

گذشت از لغزشهاى محب از خصايص وصفات محبوب حق، گذشت وعفو از خطاها ولغزشهاى محب وعاشق است. زيرا محبوب براى ارتقاى درجات قرب عاشق وقرار گرفتن او در حصن حصين خود، از محب نگهدارى وحفاظت مى کند وبدين وسيله بر عيوب او پرده عفو …

ادامه نوشته »

جذبه محبوب

جذبه محبوب زيبائى ووفاى نامتناهى در آفريدگار جهان، آفريدگان را به خود جذب مى کند واين کشش از جانب او وکوشش از سوى دوستداران وعاشقان را حدى نيست. درياى جذبه حق تعالى به تعبيرات گوناگون نسبت به مخلوقات خود ابراز عشق واشتياق مى نمايد. …

ادامه نوشته »

وفاى محبوب

وفاى محبوب حال که دلارائى نامحدود محبوب را به زبان الکن وعبارات محدود خويش متذکر شديم جاى آن دارد که از وفاى او نيز سخنى به ميان آوريم. او که درياى بى ساحل محبت ووفاست خود به محبت ابتدا مى کند ورابطه عشق را …

ادامه نوشته »

دل آرايى نامحدود محبوب

دل آرايى نامحدود محبوب از خزانه خدادادى دل، اصل واساس محبت وآثار وخواص آن را باز شناختيم واکنون جاى آن است که با بازگشتى کوتاه به اين منبع عظيم الهى، يعنى همان پهنه پهناور عالم فطرت، خصايص محبوب را نيز دريابيم. از آنجا که …

ادامه نوشته »

در حشر، هر کس با امام ومحبوب خود خوانده مى شود

در حشر، هر کس با امام ومحبوب خود خوانده مى شود (يوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتى کتابه بيمينه…).(12) روزى که هر کس با نام امام وپيشوايش خوانده مى شود، پس کسانى که نامه اعمال در دست راست دارند… کتاب که نامه اعمال …

ادامه نوشته »

حشر با آل محمد ثمره دوستى آنهاست

حشر با آل محمد ثمره دوستى آنهاست جابر بن عبد الله انصارى، محب ودوستدار ديرينه خاندان رسالت سلام الله عليهم اجمعين در زيارت قبر مطهر امام حسين عليه السلام سخنانى مى گويد که آن را از زبان عطيه مى شنويم: عن عطيه العوفى قال: …

ادامه نوشته »

در آرزوى حشر با محبوب

در آرزوى حشر با محبوب در سرود اميد وعشق، زيارت عاشورا، آرزو مى کنيم که در مقام محمود با آن سروران باشيم واين درخواست از طبيعت وجوهره محبت بر مى خيزد: واسئله ان يبلغنى المقام المحمود لکم عند الله. واز خداوند مى خواهم که …

ادامه نوشته »

آنچه در عالم آخرت است، کشته دنياست

آنچه در عالم آخرت است، کشته دنياست آنچه براى انسان در عالم آخرت از نعيم وعذاب، خوشى والم، خانه وکاشانه وجود دارد، حاصل وکشته اين دنياست. زيرا رابطه دنيا وآخرت رابطه زراعت وکشت ودرو مى باشد. على عليه السلام مى فرمودند: وان اليوم عمل …

ادامه نوشته »