بایگانی روزانه: نوامبر 25, 2017

دل آرايى نامحدود محبوب

دل آرايى نامحدود محبوب از خزانه خدادادى دل، اصل واساس محبت وآثار وخواص آن را باز شناختيم واکنون جاى آن است که با بازگشتى کوتاه به اين منبع عظيم الهى، يعنى همان پهنه پهناور عالم فطرت، خصايص محبوب را نيز دريابيم. از آنجا که …

ادامه نوشته »