بایگانی روزانه: آگوست 14, 2018

شهید غازی

عبودیت او حریت می آورد. ببین اسیر چه هستی؟ شکم و غذا؟ شهوت و شهرت؟ خانه و خادم؟ نام و نان؟ زن و فرزند؟ زر و سیم؟ وابسته به هر چه که باشی به همان اندازه قیمت داری. شهید غازی  بالاخره یك ساعت درگیری …

ادامه نوشته »