بایگانی روزانه: دسامبر 7, 2018

شهيد نور علي شوشتري

دیروز از هرچه بود گذشتیم، امروز از هرچه بودیم ! آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز! دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود! جبهه بوی ایمان می دآد و اینجا ایمانمان بو میدهد! آنجا بر درب اتاقمان مینوشتیم …

ادامه نوشته »