ازدواج موقت

ارتباط دختران وپسران با ازدواج موقت

يكي ازگناهاني كه در جامعه ما متأسفانه رواج بسياري يافته است دوستي ها وارتباط نامشروع بين پسران ودختران مي باشد بسياري از پسران بخاطر كشش وجذبه جنس مخالف ، بدنبال ارتباط با دختران مي باشد . دخترها نيز به همين شكل به بي راهه مي روند .(باسر زدن به پاركها وخيابانها مي توان اين موضوع را به وضوح مشاهد نمود )

دختر وپسري كه به علت هاي مختلف همچون تحصيل ، موقعيت خانوادگي وغيره ، شرايط ازدواج دائم را ندارند ولي تحت فشار غريزه جنسي وكشش جنس مخالف خود قرار دارد ، زير بار اين فشار، به اضطراب وفشارهاي روحي وجسمي دچار مي شود يا قدرت خود را از دست مي دهد وجز ارتباط با جنس مخالف وآلوده شدن به گناه راه ديگري را پيش روي خود نمي بيند وبه اين كار اقدام مي كند . با اين ارتباط نامشروع ، حريم گناه براي او شكسته مي شود وقبح گناه برايش از بين مي رود وبه گناهان ديگري نيز كشيده مي گردد وچون از فطرت پاكي برخوردار مي باشد در باطن ، هميشه در غذاب وجدان بسر مي برد. حال اگر دختري بداند مي تواند از طريق شرعي با پسري محرم شود وبا او بطور مشروع ارتباط داشته باشد يقيناً از اين راه مشكل خود را حل مي كند وديگر زير بار شديد اضطراب هاي روحي ويا عذاب وجدان ناشي از ارتكاب گناه قرار نمي گيرد ودرنتيجه قبح گناه موفق به تعديل در او از بين نمي رود و به فساد كشيده نمي شود . اگر او بداند كه با اين عمل موفق به تعديل غريزه جنسي وارضاء غريزه كشش بطرف جنس مخالف مي شود وعلاوه بر اينكه مرتكب گناهي نمي شود يك عمل مستحب موكد را بجا آورده وموجب رضايت خدا واهل بيت (ع) مي شود ، احساس آرامش و اطمينان مي نمايد .البته در اين مورد بايد رعايت شئون خانوادگي افراد بشود واسباب آبرو ريزي خانواده فراهم نگردد. همچنين پسري كه مي بيند دختري بدين گونه با او ارتباط دارد ورعايت شرع واحكام الهي را مي نمايد وفردي متقي ومتدين است ، به او به چشم يك دختر فاسد وبي عفت (كه معمولاً به دختراني كه بطور نامشروع با پسران ارتباط دارند نگاه مي كنند) نگاه نمي كند وحتي امكان ، تمايل آنها به ازدواج دائم با يكديگر بيشتر مي شود . ولي پسري كه بطور نامشروع با دختري ارتباط دارد با خود مي گويد : « دختري كه اينگونه حريم عفت وتقوي را شكسته وبراي خداي به اين بزرگي احترام قائل نيست چگونه در آينده براي من احترام قائل خواهد بود ؟ از كجا معلوم كه پس از ازدواج ، با ديگري ارتباط نامشروع نداشته باشد؟» بنابراين هيچگاه حاضر به ازدواج با او نخواهد شد مگر اينكه احساساتش بر عقلش غلبه نمايد . ولي درمورد دختري كه به طور شرعي با او ارتباط برقرار شود ، هيچ وقت چنين افكاري نخواهد بود . لازم به تذكر است كه در اين مورد بايد تمام جوانب شرعي رعايت شود وهمچنين عمل دخول انجام نگيرد ، زيرا در صورت دخول ، باكره بودن دختر از بين مي رود كه در صورت عدم تمايل اين دو براي ازدواج دائم با يگديگر ، دختر متضرزر مي شود ومورد تهمت وسوء ظن قرار مي گيرند وباعث دردسر ها وآبروريزي هاي فراواني مي شود . پس هر دو بايد بي نهايت مراقب باشند واز دخول خوداري كنند وبه لذتهاي ديگر اكتفاء نمايند . وبهتر اين است كه در صيغه عقدشان ، عدم دخول را بعنوان شرط قرار دهند تا دخول براي طرف مقابل حرام باشد . البته موضوع مشروط قرار دادن عدم دخول ، براي كساني است كه مرجع تقليدشان دخول را حرام مي داند بطور كل مردود است . همچنين مقلدين مراجعي كه ازدواج بدون اذن پدر (يا جد پدري و درصورت نبودن آنها ، اجازه ولي ) را براي دختر باكره رشيده لازم مي دانند حتماً بايد از پدر يا جد پدري اجازه بگيرند والا عقد آنها باطل خواهد بود . در اينجا بايد متذكر شد كه دختران بيشتر بخاطر جلب توجه ومحبت ، جذب پسران مي شوند نه بخاطر فشار غريزه جنسي ، كه اينها نيز مي توانند با ازدواج موقت با پسر با تقواي مورد علاقه شان (پسري كه بي تقوا باشد ، باعث آبرو ريزي آن دختر مي شود) با شرط عدم دخول يا حتي شرط عدم نزديكي جسمي ، با او ارتباط داشته باشد كه اگر خودشان را داراي تفاهم فكري واخلاقي ديدند مي توانند با يكديگر بطور دائم ازدواج نمايند . والدين بايد سعي بكنند كه دخترانشان هر چه زودتر ازدواج كنند وبه خانه شوهر بروند كه البته در اين مورد بايد صلاحيت شوهرداري واداره زندگي ومحبت وتفاهم طرفين وديگر موارد لازم را لحاظ نمود ودختر را به رشد فكري وفرهنگي لازم براي شوهر داري رساند. در روايات مسأله تعجيل در شوهر دادن دختر بسيار تأكيد شده است . امام صادق (ع)  مي فرمايد: « يكي از نشانه هاي سعادت مرد اين است كه دخترش پيش غاز قاعدگي به خانه شوهر برود . » همچنين منقول است كه : « دوشيزگان مانند ميوه هاي درختان هستند كه بايد به محض اينكه رسيده شدند آنه را چيد والا حرارت خورشيد و وزش بادها آنان را فاسد ونابود مي كند. دختران چون بدوران بلوغ مي رسند طغيان غريزه آنها جز شوهر دادنشان درماني ندارد والا ممكن است به فساد كشيده شوند ، چرا كه آنها نيز بشر هستند

———————————————————————————————————————–

« احكام ازدواج موقت »  

در اينجا احكامي از ازدواج موقت ذكر مي شود كه اكثر آنها مورد اتفاق مراجعه مي باشد ولي بايد هركس به رساله وفتاواي مرجع تقليد خود رجوع كند وذكر اين احكام فقط بخاطر آگاهي خوانندگان مي باشد والا وظيفه شرعي هر كسي ، عمل كردن به فتوا ونظرات مرجع تقليد خود مي باشد.       ***   بواسطه خواندن صيغه ازدواج ، زن ومرد به هم حلال مي شوند وآن بر دو قسم است : دائم وغيردائم . عقد دائم آن است كه مدت زناشوئي در آن معين نشود ، وزني را كه به اين شكل عقد مي كنند «دائمه » گويند . عقد غير دائم آن است كه مدت زناشويي در آن معين شود ، مثلاً زن را بمدت  يك ساعت ، يك روز ، يك ماه يا يك سال يا بيشتر عقد نمايند ، وزني را كه به اين شكل عقد كنند « متعه » مي نامند                    ***  در زناشوي چه دائم وغير دائم بايد ((صيغه))خوانده شود وتنها ، راضي بودن مرد و زن كافي نيست .   ***     صيغه عقد را يا خود مرد وزن مي خوانند ، يا ديگري را وكيل مي كنند كه از طرف آنان بخواند ***   اگر زن ومرد مي خواهند خودشان صيغه را بخوانند بايد بعد از تعيين كردن مدت و مهر در ازدواج موقت ، زن (با قصد انشاء) به مرد بگويد : « زَوَّجْتٌُكَ نَفْسي فِي الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَي الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ » يعني «به زوجيت تو قرار دادم خودم را ، در مدت معلوم وبا مهر معلوم » بعد از آن مرد بايد بلافاصله (با قصد انشاء)به زن بگويد «قَبِلْتُ»يعني «قبول كردم » *** بايد در حين خواندن صيغه ، قصد انشاء شود به اين معني كه مثلاً اگر خود مرد وزن مي خواهند صيغه را بخوانند ، زن باگفتن صيغه ، بايد قصدش اين باشد كه خود را زن او قرار دهد ومرد باگفتن «قَبِلْتُ» زن بودن او را براي خود قبول نمايد .***

بايد صيغه ازدواج به عربي صحيح خوانده شود . بنابر فتواي بعضي از مراجع اگر خود مرد يا زن نتوانند صيغه را به عربي صحيح بخوانند به هر لفظي كه صيغه رابخوانند صحيح است ولازم نيست وكيل بگيرند اما بايد لفظي را بگويند « زَوَّجْتُ» و «قَبِلْتُ»را بفهمانند ولي بنا برفتواي بعضي مراجع ديگر ، در صورتي كه زن ومرد نتوانند صيغه عقد ازدواج موقت را صحيح بخوانند ، بايد به شخص سومي كه مي تواند صيغه را صحيح بخواند وكالت دهند تا از جانب آنها اجراي صيغه بنمايد. *** در صورتي كه شرطي براي ازدواج قرار داده شده باشد ، زن بايد  (با قصد انشاء) اينگونه صيغه را بخواند : «« زَوَّجْتٌُكَ نَفْسي فِي الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَي الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ بِالشَّرطِ الْمَعْهُودِ بَيْنَنا» يعني : «به زوجيت تو قرار دادم خودم را ، در مدت معلوم وبا مهر معلوم ، با شرطي كه بين خودمان قرار داديم » بعد از آن مرد بايد بلافاصله (با قصد انشاء)به زن بگويد «قَبِلْتُ»يعني «قبول كردم » در صورتي كه شرطهاي براي  عقد قرار داده شده باشد، زن بايد به جاي« بِالشَّرطِ الْمَعْهُودِ بَيْنَنا»  بگويد :« بِالشَّروُط الْمَعْهُودَهِ بَيْنَنا»يعني :«با شرطهايي كه بين خودمان قرار داديم.» ***  در صورتي كه زن به تنهايي قادر به تلفظ صحيح صيغه عقد ازدواج عقد ازدواج موقت از جانب خود نباشد ،( بنابر نظر بعضي از مراجع)مي تواند به طرفش وكالت دهد تا از طرف او اجراي صيغه نمايد ، كه در اين صورت مرد به وكالت از طرف زن بايد (با قصد انشاء) بگويد: «مَتَّعْتُ مُوَكَّلَتي لِنَفْسي فِي الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَي الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ » يعني :«به متعه و ازدواج موقت درآوردم موكله ام(يعني زن) را براي خودم در مدت معلوم وبا مهر معلوم .» بعد از آن بايد بلافاصله از طرف خود (با قصد انشاء)بگويد : «قَبِلْتُ»يعني «قبول كردم » *** در صورتي كه شخص ثالثي بخواهد بين زن ومرد صيغه عقد موقت را جاري سازد ، بعد از تعين مدت ومهر وگرفتن وكالت از دو طرف بايد(با قصد انشاء) بگويد :« مَتَّعْتُ مُوَكَّلَتي لِمُوَكَّلي فِي الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَي الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ » يعني :«به متعه و ازدواج موقت درآوردم موكله ام(يعني زن) را براي موكلم (يعني مرد) ، در مدت معلوم وبا مهر معلوم .» وبعد بلافاصله بايد(با قصد انشاء) بگويد : « قَبِلْتُ لِمُوَكَّلَي هكَذا» يعني: «قبول كردم براي موكلم(يعني مرد)،اين چنين متعه وازدواجي را .»***  اگر شرطي در بين مي باشد ،بايد بعد از « عَلَي الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ »بگويد :« بِالشَّرْط الْمَعْهُودَهِ بَيْنَهُما»يعني:«باشرطي كه بين آن دو قرار داده شده است.»و اگر شرطهاي در بين باشد ،بايد بعد از « عَلَي الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ »بگويد : « بِالشَّروُط الْمَعْهُودَهِ بَيْنَهُما» يعني:«باشرطهايي كه بين آن دو قرار داده شده است.»***

زن ومرد مي توانند هركدام يك نفر را وكيل خود كنند . دراين صورت اول وكيل زن به وكيل مرد بگويد: « مَتَّعْتُ مُوَكَّلَتي مُوَكَّلَكَ فِي الْمُدَّهِ الْمَعْلوُمَهِ عَلَي الْمَهْرِ الْمَعْلوُمِ » يعني :«به متعه و ازدواج موقت درآوردم موكله ام(يعني زن) را موكلت (يعني مرد) ، در مدت معلوم وبا مهر معلوم .»بعد از آن بايد بلافاصله وكيل مرد بگويد: «قَبِلْتُ لِمُوَكَّلي هكَذا»يعني:«قبول كردم براي موكلم (يعني مرد)اينچنين متعه وازدواجي را. » ***  زن ومرد تا يقين نكنند كه وكيل آنها صيغه را خوانده است ،نمي توانند به يكديگر نگاه محرمانه نمايند ،وگمان به اين كه وكيل صيغه را خوانده است ،نيز كفايت نمي كند ،ولي اگر وكيل بگويد صيغه را خوانده ام كافي است . *** اگر قبل از خواندن صيغه شرط گذاري شود ولي در خواندن صيغه لفظ «شروط» فراموش شود عقد صحيح است لكن به عقدي بدون شرط تبديل مي شود***

دختري كه به حد بلوغ رسيده ورشيده است، يعني مصلحت خود را تشخيص مي دهد ،اگر بخواهد شوهر كند ،چنانچه باكره باشد بايد (بنابر احتياط واجب يا احتياط مستحب)از پدر يا جد پدري خود اجازه بگيرد، واجازةمادر يا برادر لازم نيست . بعضي از مراجع اجازه پدر يا جد پدري براي دختره باكرة رشيده را احتياط واجب و بعضي احتياط مستحب مي دانند كه بايد هر كس به فتواي مرجع تقليد خود رجوع نمايد ***   در ازدواج موقت برخلاف  ازدواج دائم:نفقة زن بعهدة شوهر نيست . زن وشوهر از يكديگر ارث نمي برند . زن بدون اجازة شوهر مي تواند از خانه بيرون برود . طلاق لازم نيست وچنانچه شوهر بخواهد به آن پايان بدهد مي تواند مدتش را ببخشد . پايان يافتن مدت ازدواج به شاهد وگواه احتياج ندارد ، داشتن بيش از چهار زن جايز است ولازم نيست مرد شبهايش را بين آنها قسمت كند . ***

در صورتي كه صيغه عقد ازدواج موقت صحيح خوانده نشود ، عقد باطل خواهد بود .***

در صورتي كه بدون تعيين مقدار مهريه ، اجراء صيغه عقد موقت شود عقد باطل خواهد بود .***   عدة زني كه به ازدواج موقت در آمده است اگر حامله شده باشد به وضع حمل او يا ديدن 2حيض (در زناني كه حيض مي بينند ) ويا 45روز (در كساني كه حيض نمي بينند ) به هر كدام كه زمانش بيشتر باشد ، به اين معني كه اگر ايام حاملگي او بيشتر باشد تا وضع حمل نكند حق ازدواج با ديگري را ندارد ، واگر ايام 2حيض يا45روز، بيشتر از ايام حاملگي باشد بايد صبر كند تا 45روز يا مدت 2حيض او تمام شود وبعد ازدواج نمايد .***عدة زني كه شوهرش بميرد چهار ماه و ده روز قمري است اگر چه زن يائسه ويا صغيره يا غير مدخوله باشد لكن اگر حامله باشد وايام حاملگي بيشتر از چهار ماه و ده روز بود بايد عده را به   وضع

حمل قرار دهد.***  اگر در ازدواج موقت يا دائم ،دخول انجام نگيرد ، براي زن عده وجود ندارد . يعني در ازدواج دائم پس از طلاق ودر ازدواج موقت پس از تمام شدن مدت ويا بخشيدن بقيه مدت توسط مرد ، بلا فاصله مي تواند با مرد ديگري ازدواج موقت يا دائم نمايد.

***  اگر زن بگويد من در ايام عده نيستم ، در صورتي كه متهم به دروغگوي يا فهشا نباشد مي تواند حرف او را قبول نمود وبا او ازدواج موقت يا دائم نمود . ***

اگر مردي زني را به ازدواج دعوت كرد و او جواب مثبت داد ، تحقيق در مورد او لازم نيست و ازدواج با او صحيح است اگر چه مرد بداند كه قبلاً اين زن داراي شوهر بوده ، وحال ادعاي طلاق يا مرگ او مي كند . *** ازدواج موقت با زني كه ادعا مي كند كه شوهر ندارد ، اشكال ندارد ولازم نيست كه انسان در مورد گفتة او تحقيق نمايد.***

بايد در مورد ازدواج بازني كه متهم به زنا دادن مي باشد و اينكه داراي شوهر است يا نه تحقيق نمود . ***   اگر زن بگويد يائسه ام ،نبايد حرف او را قبول كرد (بايد تحقيق نمود ) ،ولي اگر بگويد شوهر ندارم، حرف او قبول است .***  زن شوهر دار (چه شوهر او دائمي باشد يا موقت)اگر زنا كند بر مرد زنا كننده حرام ابدي مي شود ولي بر شوهر خود حرام    نمي شود . ***  اگر با زني ازدواج موقت يا دائم نمايد وبه او دخول كند ، دختر آن زن كه از شوهر قبلي او مي باشد ،و نوه دختري ونوه پسري آن هرچه پاين روند به آن مرد محرم مي شوند ،وديگر نمي تواند با آنان ازدواج نمايد . *** اگر با زني كه براي خود عقد كرده دخول نكرده باشد ، تا وقتي كه آن زن در عقد او است نمي تواند با دختر او ازدواج كند .*** اگر كسي زني را براي خود عقد نمايد ، اگر چه با او نزديكي نكند ، مادر ومادر آن زن ومادر پدر او وهرچه بالا روند به آن مرد محرم مي شوند .** * اگر زني را براي خود عقد كند (چه دائم وچه موقت ) تا وقتي كه آن زن در عقد اوست نمي تواند با خواهر آن زن ازدواج نمايد .***  ازدواج با زن هاي كه مثل مادر وخواهر ومادر زن با انسان محرم هستند حرام است .*** ازدواج با كساني كه از طريق شير خوردن به انسان ، محرم مي شوند حرام مي باشد (حد نصاب شير خوردن وافرادي كه بدين گونه به انسان محرم مي شوند در رساله ها ذكر گرديده است.)

 

 یاحق

7 دیدگاه

 1. زبان حال امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف
  من هرروز یک بار می گویم:
  هل من ناصر ینصرنی.
  ————————————–
  امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف :
  فاصله شيعيان از ما به اندازه گناهانشان است.

  گفتم که روي خوبت از من چرا نهانست

  گفتا تو خود حجابي ورنه رخم عيانست
  ———————————

  ?امام زمان (عج) :”اكثـر و الـدعا بتعجيل الفـرج
  فـان ذلك فـرجكـم”

  ?براى تعجيل فرج زياد دعا كنيد,
  زيرا همين دعا كردن, باعث فرج و گشايش زندگی شما می شود.

  ?کمال الدین ۴۸۵

 2. رهبرانقلاب: هر قدمی که در راه استواری
  این انقلاب اسلامی برمی‌دارید، یک قدم به
  ظهور حضرت مهدی(عج) نزدیک‌تر می‌شوید.
  ———————————————–
  علامه طباطبایی : شما خوب باشید ،
  امام زمان علیه السلام خودش سراغتان می آید .

 3. ازدواج موقت جزو سنتهای پیامبر است . ولی در ایران کلا این قضیه بد جا افتاده و خیلیا هم سوء استفاده میکنند.

 4. سلام
  اینکه اگه جایی ازدواج حتی موقت ثبت نشه و بنا به دلایلی کار به دادگاه بکشه مرد به شلاق تأدیبی تا 99ضربه محکوم میشه رو چه باید کرد؟؟؟!!!…

 5. akhe ye dokhtar chera bayad tan be hamchin kari bede
  in matalebe bihude ro az saidetan bardarid
  ya age kasi ro mishnasid moarefi konid
  a.h from ghaemshahr -mazandaran

 6. راهکار نشد که طرف از پدرش اجازه بگیره واس موقت !!!
  یارو میخواد کسی خبر دار نشه با کسی هست ،اونوقت خودش بره اجازه بگیره؟!
  حرفا رو واس خودم نگفتم من نه دوس دختر دارم نه میخوام داشته باشم این حرفا رو در کل گفتم.
  در هر صورت مرسی.

 7. s. baray ezdvaj movaqat ba dostam jaee dar kerman shah b man moarefi konid.montazeram. mer30

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.