دانلود کتاب: اصول كافي جلد چهارم

دانلود کتاب:  اصول كافي جلد چهارم

ثقةالاسلام ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق كليني رازي (ره)

( با ترجمه و شرح حاج سيد جواد مصطفوي )

 بصورت فايل html

باب دوستى دنيا و حرص بر آن
باب طمع
باب ناسازگارى
باب بدخوئى
باب سفاهت
باب بدزبانى
باب كسيكه براى بديش از او پرهيز كنند
باب تجاوز كارى ، و ستمگرى ، و سركشى
باب فخر و كبر
باب قساوت و سخت دلى
باب ظلم و ستم كردن
باب پيروى از هواى نفس
باب مكر و بيوفائى و فريبكارى
باب دروغ
باب شخص دو زبان و دو رو
باب قهر كردن و جدائى از برادر دينى
باب قطع رحم
باب عقوق و آزردن پدر و مادر
باب بيزارى از نسبت
باب كسيكه مسلمانان را آزار كند و خوارشان شمارد
باب كسيكه دنبال عيبجوئى و لغزش مؤ منان است
باب سرزنش
باب غيب و بهتان
باب داستان سرائى بر ضرر مؤ من
باب شماتت و شادكامى بگرفتارى مؤ من
باب دشنام گوئى
باب تهمت و بد گمانى
باب كسيكه براى برادردينى خود خيرانديشى نكند
باب خلف وعده
باب كسيكه در بروى برادر مؤ من خود ببندد
باب كسيكه برادر دينيش از او كمك بخواهد و او كمكش ندهد
باب كسيكه مؤ منى را از چيز خود ياديگرى منع كند.
باب كسيكه مؤ منيرا بترساند
باب سخن چينى
باب فاش كردن اسرار مذهب
باب كسيكه بخاطر فرمان بردارى بندگان نافرمانى خدا كند
باب عقوبتهاى سريع گناهان
باب همنشينى با گنهكاران
باب اصناف مردم
باب كفر
باب اقسام كفر
باب ستونهاى كفر و شعبه هاى آن
باب صفت نفاق و منافق
باب شك
باب گمراهى يا گمراهان
باب مستضعف ناتوان در دين
باب آنانكه باميد خدايند و كارشان باخداست
باب اصحاب اعراف
باب در بيان حال اءصناف مخالفين و قدريه و خوارج و مرجئه و اهالى شهرهاو بلاد
باب دل بدست آورندگان
باب در اشتراك منافقين و گمراهان و شيطان با مؤ منين و فرشتگان در دعوت الهيه
باب در تفسير گفتار خداى تعالى : و برخى از مردم خدا را بر حرف پرستش كنند
باب كمتر چيزيكه بنده بسبب آن مؤ من شود و يا كافر و يا گمراه گردد
باب ثبوت ايمان و اينكه آيا روا هست خدا ايمان را از كسى بگيرد؟
باب آنانكه ايمان عاريه دارند
باب در نشانه عاريت دار ايمان
باب سهودل غفلت و فراموشى آن
باب در تيرگى دل منافق گرچه زبان آور و سخنور باشد و روشنىدل مؤ من گرچه كوته زبان باشد و نتواند آنچه دردل دارد بزبان آورد
باب در تغييرات حالات دل
باب الوسوسه و حديث النفس
باب اعتراف به گناهان و پشيمانى از آنها
باب پوشاندن گناهان
كسيكه آهنگ كار نيك يا كار بد كند
باب توبه
باب طلب عفو كردن از گناهان
باب در آنچه خداى عزو جل هنگام توبه آدم عليه السلام به او عطا فرمود
باب لمم گناهان خرد، يا سبك از نظر عقاب
باب اينكه گناهان بر سه قسمند
باب شتاب در كيفر گناه
باب در تفسير گناهان
باب نادر
باب نادر
باب اينكه خداوند بواسطه عمل كننده بلا را از تاركعمل دور كند
باب اينكه نكردن گناه آسانتر از توبه كردن است
باب استدراج و غافلگير كردن بآهستگى و تدريج
باب محاسبه و حساب كردن عمل
باب كسيكه مردم را عيب كند يا عيب مردمان گويد
باب اينكه مسلمان بآنچه در جاهيليت پيش از مسلمانى كرده است مؤ اخذه نشود
باب در اينكه كفر پس از ايمان و توبه از آن ،عمل گذشته پيش از كفر را باطل نكند
باب معاف شده گان از بلاء
باب آنچه از امت برداشته شده
باب اينكه هيچ گناهى با بودن ايمان زيان ندارد، و هيچ حسنه اى با بودن كفر سودندهد
باب فضيلت دعا و تشويق كردن بر آن
باب اينكه دعا سلاح مؤ من است
باب اينكه دعا بلا و قضا را دفع ميكند
باب اينكه دعا شفاء و درمان هر دردى است
باب اينكه هر كه دعا كند مستجاب گردد
باب اينكه براى دعا به مؤ من الهام شود
باب پيش افتادن در دعا
باب يقين داشتن باجابت در حال دعا
باب اقبال و رو آوردن و توجه بدعا
باب پافشارى كردن و اصرار در دعا و انتظار اجابت
باب نام بردن حاجت در دعا
باب پنهان كردن دعا
باب اوقات و حالاتيكه اميد اجابت دعا در آنها رود
باب رغبت و رهبت و تضرع و تبتل و ابتحال و استعاذه و مسئلت
باب گريه
باب ستايش و ثناء پيش از دعا
باب اجتماع براى دعا كردن
باب عموميت دادن در دعا و براى همه دعا كردن
باب كسيكه اجابت دعايش بتاءخير افتد
باب ذكر صلوات بر محمد ص و خاندانش عليهم السلام در دعا و غير آن
باب آنچه لازم است از ذكر خداى عزوجل در هر مجلسى
باب بسيار ذكر خداى عزو جل كردن
باب اينكه صاعقه آتشى كه در رعد و برق شديد از آسمان فرو ريزد شخص ذاكر رانگيرد
باب سرگرم شدن به ذكر خدا
باب ذكر خداى عزوجل در نهان
باب ذكر خداى عزوجل در ميان غافلان و بى خبران از حق
باب تحميد يعنى ستايش كردن و تمجيد يعنى ببزرگى و نيكى ستودن
باب استغفارآمرزش خواهى
باب تسبيح سبحان اللّه گفتن و تهليل لا اله الا اللّه گفتن و تكبير اللّه كبر گفتن
باب دعا براى برادران دينى در پشت سر آنان
باب كسيكه دعايش مستجاب شود
باب كسيكه دعايش باجابت نرسد
باب نفرين بر دشمن
باب مباهله يعنى لعن كردن و نفرين كردن به يكديگ
باب آنچه خداى تبارك و تعالى خود را بدان تمجيد كرده است
باب آنچه خداى تبارك و تعالى خود را بدان تمجيد كرده است
باب كسيكه بگويد: لا اله الا اللّه و اللّه كبر
باب كسيكه بگويد: لا اله الا اللّه وحده وحده وحده
باب كسيكه ده بار بگويد: لا اله الا اللّه وحده لا شريك له
باب كسيكه بگويد: اشهد ان لا اله الا وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله
باب كسيكه در هر روز ده بار بگويد: اشهد و ان لا اله الا وحده لا شريك له الها واحدااءحدا صمدا لم يتخذ صاحبة و لا ولدا
باب كسيكه ده بار بگويد: يا اللّه يا الله
باب كسيكه بگويد: لا اله الا اللّه حقا حقا
باب هركس كه يارب يارب بگويد
باب كسيكه بگويد: لا اله الا اللّه مخلصا
باب كسيكه بگويد: ماشاء اللّه لا حول و لا قوة الا بالله
باب كسيكه بگويد: ماشاء اللّه لا حول و لا قوة الا بالله
باب گفتار در بامداد و شامگاه
باب دعاى هنگام خوابيدن و هنگام بيدار شدن
باب دعاى هنگام بيرون رفتن از منزل
باب دعا پيش از نماز
باب دعا دنبال نمازها
باب دعا براى روزى
باب دعا براى دين و وام
باب دعا براى رفع اندوه و سختى و غم و دلتنگى و ترس
باب دعا براى دردها و بيماريها
باب حرز و تعويذ
باب دعا هنگام خواندن قرآن
باب دعا در هنگام حفظ قرآن
باب دعاهاى كوتاه و مختصر براى همه حاجتهاى دنيا و آخرت
باب فضيلت آنكس كه قرآن را بكار بندد
باب كسيكه بسختى قرآن را ياد گيرد
باب كسيكه قرآن را حفظ كرده سپس فراموش كند
باب در خواندن قرآن
باب خانه هايى كه در آنها قرآن خوانده شود
باب ثواب خواندن قرآن
باب دستور به خواندن قرآن از روى آن
باب شمرده و هموار خواندن قرآن با آواز خوش
باب كسيكه هنگام خواندن قرآن خود را بغش مى زند
باب مدت خواندن قرآن و ختم آن و مقدار زمانى كه يك ختم قرآن در آن شود
باب اينكه قرآن بهمانسان كه نازل گرديده بالا رود نه انسان كه خوانند
باب فضيلت برخى از سوره ها و آيات قرآن
باب نوادر
باب اندازه واجب در معاشرت
باب خوش سلوكى با مردم
باب كسيكه رفاقت و هم نشينى با او لازم است
باب كسيكه هم نشينى و رفاقت با او بد است
باب دوستى كردن با مردم
باب آگاه كردن مرد برادر دينى خود را بدوستيش
باب سلام كردن
باب آنكه بايد آغاز بسلام كند
باب اينكه چون يكتن از ميان يك گروه سلام كرد از ديگران كافى است و چون يكى از ميانيك گروه جواب داد از ديگران كافى است
باب سلام كردن به زنها
باب سلام كردن بر سائر ملت ها
باب نامه نوشتن مسلمان با اهل ذمه يهود و نصارى و مجوس
باب چشم پوشى و گذشت
باب نادر
باب عطسه و جوابى كه هنگام عطسه زدن كسى بايد گفت
باب لازم بودن احترام از مسلمانان ريش سفيد و سالخورده
باب گرامى داشتن شخص كريم و بزرگوار
باب حق شخص وارد شونده
باب اينكه مجلسها امانت است
باب سربگوشى صحبت كردن
باب كيفيت نشستن
باب كيفيت نشستن
باب شوخى و خنده
باب شوخى و خنده
باب حد همسايگى
باب خوش رفاقتى و حق رفيق در سفر
باب نامه نوشتن به همديگر
باب نوادر
باب نهى از سوزاندن كاغذهاى نوشته

برای دانلودكتاب : اصول كافي جلد چهارم بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینک اصلاح شده جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.