خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:تعلیم وتربیت دراسلام

دانلود کتاب:تعلیم وتربیت دراسلام

دانلود کتاب:تعلیم وتربیت دراسلام

نام كتاب : تعليم و تربيت در اسلام

تعليم و تربيت
در
اسلام
متفكر شهيد
استاد مرتضی مطهری
چاپ بيست و سوم : بهار 1373
ناشر : انتشارات صدرا ( با كسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار
استاد شهيد )

بصورت فايل html

فهرست مطالب

بخش اول :

بحثهای ايراد شده در جمع دبيران تعليمات دينی

جلسه اول : پرورش عقل 16
دو نوع علم 19
سيستم آموزشی قديم و پرورش عقل 20
غيبگو و پادشاه 21
شباهت مغز و معده 22
ملاك ، زياد استاد ديدن نيست 23
مفهوم اجتهاد 24
دعوت اسلام به تعليم و تعلم 26
كدام علم ؟ 30
جلسه دوم : تربيت عقلانی انسان 35
عقل بايد غربال كننده باشد 37
انتقاد ابن خلدون 39
نقد سخن 42
آخر بينی 44
لزوم توأم بودن عقل و علم 45
آزاد كردن عقل از عادات اجتماعی 46
امام صادق و مرد سنتگرا 47
پيروی نكردن از اكثريت 48
تأثير ناپذيری از قضاوت ديگران 49
آخوند مكتبی و شاگردان 50
روح علمی 51
جلسه سوم : پرورش استعدادها 55
رعايت حالت روح 58
تعبير راسل 59
ترس ، عامل جلوگيری از طغيان 60
لزوم آگاهی كودك از علت تشويق يا تهديد 60
دوره شكوفائی روح 63
پرورش جسم از نظر اسلام 64
استعدادهای روح انسان 67
اسلام و هنر 70
موسيقی 70
خليفه و كنيز خواننده 71
جلسه چهارم : مسئله عادت 75
تربيت از نظر علمای قديم 77
تمثيل مولوی 79
نظريه علمای غرب 81
نقد اين نظريه 83
ايجاد انس در عادات انفعالی است 88
جلسه پنجم : فعل اخلاقی 93 1
فرق تربيت و اخلاق 95
نظريات درباب معيار فعل اخلاقی :
الف . دگر دوستی 97
ايثار 98
ب . حسن و قبح ذاتی افعال 98
ج . الهام وجدان 100
د . دگردوستی اكتسابی 100
ه . رضای خدا 102
بررسی نظريه كانت 102
جلسه ششم : فعل اخلاقی 105 2
نوعدوستی 108
داروينيزم 109
وجدان اخلاقی 110
جدال خود و ناخود 111
نظريه عقل دورانديش 113
نقد اين نظريه 114
زيبائی عقلی 115
دين ، تنها ضامن اجرای اخلاق 118
جلسه هفتم : فعل اخلاقی 121 3
روح زيبا 124
اصل غائيت مبنای تعيين حد وسط در اخلاق 125
حاكميت روح و عقل 127
روش تربيت در مكاتب مختلف 131
اخلاق مذهبی 132
مذهب پشتوانه اخلاق 134
تعريف فعل اخلاقی 135
جلسه هشتم : بررسی نظريه نسبيت اخلاق 137
پسند 139
روح زمان 141
سخن سارتر 144
مفهوم انساندوستی 146
رفتار ، نسبی است 148
عناوين اوليه و عناوين ثانويه 150
مثال به عفاف و عفت 151
مثال به راستی 154
جلسه نهم : حديث علی عليه‏السلام و نظريه نسبيت اخلاق 157
طرح يك اشكال 159
پاسخ 161
دستور پيغمبر در عمرشالقضاء 164
مفهوم جبن در اين حديث 166
داستان صفيه دختر عبدالمطلب 167
زن ، حامل يك امانت انسانی 170
مفهوم ” بخل ” در اين حديث 171
شجاعت و دفاع از حقيقت 174
شجاعت و دفاع از حقوق اجتماعی 176
شجاعت حضرت زهرا ( س ) 178
شجاعت حضرت زينب ( س ) 180
جلسه دهم : پيوند عبادت با برنامه‏های تربيتی 183
روح عبادت 185
شكل عبادت و برنامه های تربيتی 186
عبادت و حقوق اجتماعی 187
نماز و رو به قبله ايستادن 188
تمرين ضبط نفس 191
تمرين وقت شناسی 192
مسالمت طلبی 192
نيت 193
اركان نيت 195
اهميت نيت 196
خاصيت عادت 197
نظريه نيچه 199
سه نوع اخلاق در جوامع اسلامی 200
نقطه ضعف اخلاق صوفيانه 205
جلسه يازدهم : كرامت نفس در قرآن و حديث 209
عزت نفس 211
نفاست نفس 216
غيرت 218
آيا تناقض است ؟ 219
جلسه دوازدهم : ريشه الهامات اخلاقی 225
لذات مادی و لذات معنوی 231
ريشه ارزش 233
خودشناسی ريشه الهامات اخلاقی 237
عذاب و رضايت وجدان 238
تزلزل ارزشها در دنيای غرب 240
جلسه سيزدهم : توسعه ” خودی ” 243
انسان موجودی ذومراتب است 245
ازدواج اولين مرحله خروج از خود فردی 247
حديثی از رسول اكرم 249
مرد زاهد و جهاد در راه خدا 250
من قبيله‏ای 252
من قومی 253
انساندوستی 254
خود مذهبی 256
احسان به كافر 258
وجدان عمومی 260
بخش دوم :
بحثهای انجمن اسلامی پزشكان
جلسه اول : پرورش جسم و پرورش استعداد عقلانی 263
مكتب تربيتی انسانی 266
پرورش جسم از نظر اسلام 267
پرورش جسم و تن‏پروری 269
پرورش استعداد عقلانی 271
تعقل در قرآن 272
تعقل در سنت 274
عقل و جهل در روايات اسلامی 276
اهتمام مسلمين به طلب علم 277
حديثی از امام موسی كاظم ( ع ) 279
سخن بوعلی سينا 281
لزوم توأم بودن عقل و علم 281
سخن بيكن 282
مسئله تقليد 284
پيروی از اكثريت 285
بی‏اعتنائی به تشخيص مردم 286
جلسه دوم : تاريخچه ” تعقل از نظر مسلمين ” 289
تحقير عقل در امثال سائر ميان مردم و در ادبيات 292
آيا دردمندی ممدوح است يا مذموم ؟ 296
تحقير عقل و علم و مسئله معاش 298
تعقل از نظر معتزله و اشاعره 299
حسن و قبح عقلی 300
جنگ تعقل و تعبد 301
كلمه سنی 303
جمود ابن تيميه و نهضت وهابيگری 304
اخباريگری 305
پيروزی اجتهاد بر اخباريگری 309
ريشه اخباريگری از نظر آيةالله بروجردی 310
عكس‏العمل افراط معتزله 312
عقل از نظر فقهاء 313
جلسه سوم : عوامل تربيت 1 : تقويت اراده – عبادت 319
تسلط بر نفس 321
ايمان ، ضامن حكومت اراده 322
نيايش و پرستش 324
ابوريحان و فقيه 326
پاسخ به يك ايراد 327
رسول اكرم و عبادت 330
علی ( ع ) و روح نيايش 334
انسان اسلام يا انسان جامع 337
مراتب پايين عبادت 338
نقش عبادت در تربيت 340
راه اعتدال 342

پرسش و پاسخ 346

جلسه چهارم : عوامل تربيت 2 : محبت – تقويت حس حقيقت جوئی مراقبه و محاسبه 351
دو نوع محبت 354
مصلحت جمع مقدم بر مصلحت فرد است 356
فلسفه قصاص 357
انساندوستی 358
نيكی به كافر 361
رفتار عادلانه با كافر 362
امام صادق و مرد كافر 364
نيكی در مقابل بدی 365
صبر در مقابل بديهای مشركان 366
تفسير صحيح محبت 367
تقويت حس حقيقت جويی 368
تعصب ، سد راه علم 369
مراقبه و محاسبه 370
مشارطه ، معاتبه ، معاقبه 375
جلسه پنجم : عوامل تربيت 3 : تفكر – محبت اولياء – ازدواج – جهاد 377
سه نوع عبادت 379
تفكر در عالم خلقت 380
تفكر در تاريخ 380
تفكر انسان درباره خود 381
آيا جبر اجتماع بر انسان حاكم است ؟ 381
تفكر شرط اساسی تسلط بر سرنوشت خود و بر جامعه 382
عاقبت بينی 384
عادت به تفكر 386
معاشرت با صالحان 386
حديثی از عيسی عليه‏السلام 388
ارادت 390
محبت اولياء در زيارت امين‏الله 391
روش ملامتيان 394
داستان اديب نيشابوری 394
آبروی انسان محترم است 396
نقش تربيتی ازدواج 397
جهاد ، عامل اصلاح و تربيت 399
داستان مرد زاهد و جهاد 400

پرسش و پاسخ 402

جلسه ششم : عوامل تربيت 4 : كار 409
كار از نظر اسلام 411
كار و تمركز قوه خيال 414
كار و جلوگيری از گناه 415
زن و غيبت 417
استعداديابی در انتخاب كار 419
كار و آزمودن خود 421
كار و فكر منطقی 422
تأثير كار بر احساس انسان 423
كار و احساس شخصيت 424
بوعلی سينا و مرد كناس 425
توصيه رسول اكرم 426
كار از نظر ناصر خسرو 428
كار از ديدگاه بزرگان 429

        برای دانلود کتاب:تعلیم وتربیت دراسلام بر روی لینک زیر کلیک کنید

تعلیم وتربیت دراسلام

23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.