خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:درسهای الهیات شفا جلد اول
23

دانلود کتاب:درسهای الهیات شفا جلد اول

دانلود کتاب:درسهای الهیات شفا جلد اول

نام كتاب : درسهای الهيات شفا جلد اول

درسهای الهيات شفا
جلد اول
متفكر شهيد استاد مطهری رضوان الله عليه
چاپ دوم : بهار 1370
ناشر : انتشارات حكمت

بصورت فايل html

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقاله چهارم
فصل سوم : در تام و ناقص و مافوق تمام و كل و جميع
چند اصطلاح از نظر حكما 13
مقاله پنجم
فصل اول : در امور عامه و كيفيت وجود آن بحث در كلی 19
كلی طبيعی وجه تسميه طبيعی به كلی 20
مسأله اصالت فرد يا اجتماع مسأله انسانيت اخلاقی 21
تحقيق در معنای طبيعی 24
ماهيت در مقام تعريف 25
شبه‏هائی كه از عدم فرق ميان معدوله و غير معدوله پيدا می‏شود 26
تعريف شيخ از ماهيت 27
تقسيم قضايا به اعتبار موضوع دو اعتبار آلی و استقلالی 28
دو قسم قضيه طبيعيه 29
طرح يك اشكال در باب قضيه مهمله مسأله اعتبارات ماهيت 30
نظريه استاد 31
فصل دوم : در كيفيت لحوق كلی به طبايع كلی و فرق ميان كلی و جزئی و كل‏و جزء 33
اقوال درباره راز كاشفيت وجود ذهنی 33
كشف راز مسأله علم و آگاهی مسأله تطابق عوالم وجود 34
مسأله كلی نحوه وجود كلی طبيعی 34
نحوه پيدايش كلی در ذهن 37
خلاصه بحث كلی 38
تفاوت ميان كلی و جزئی ، و كل و جزء 39
فصل سوم : در فصل ميان جنس و ماده 41
نظريات گوناگون درباره ماهيت اشياء 41
فرق بين جنس و ماده 42
كيفيت تركيب جنس و فصل 43
مسأله اعتبار جنس و فصل برای ماهيت 45
كيفيت تركيب ماده و صورت 47
نظر استاد 48
فصل چهارم : در كيفيت دخول معانی خارج از جنس بر طبيعت جنس 50
راه به دست آوردن حد اشياء 51
عرضی خاص و عرضی عام 57
تناهی اجناس و فصول 58
ملاك اتحاد جنس و فصل چيست ؟ 60
فصل پنجم : در نوع 63
تعريف نوع 63
سخنی از فارابی 64
فصل ششم : در تعريف فصل 65
تعريف فصل 65
مفهوم و مصداق 67
فصل هفتم : در تعريف مناسبت حد و محدود 68
حد و رسم 68
عينيت حد با محدود 69
فصل هشتم : در حد 71
بحث مجدد در حد و رسم 71
دو اصطلاح در شرح الاسم 73
جزئيات قابل تحديد نيستند 75
فصل نهم : در مناسبت حد و اجزای آن 77
تعريف واقعی اشياء 77
كل با جزء قابل تعريف نيست 79
مقاله ششم
فصل اول : در اقسام علل و احوال آن 83
تعريف علت و معلول 83
اقسام علل 84
علت فاعلی صد در صد مورد قبول است 86
فاعل در اصطلاح فلسفه اولی و در اصطلاح علوم طبيعی 87
ايرادات وارده در مورد حصر علل به علل اربعه 88
نظريات مقابل نظريه به علل اربعه 91
ملاك نيازمندی اشياء به يكديگر در عليت 93
فاعل چه چيز را افاده می‏كند ؟ 94
فصل دوم : در حل تشكيكی كه در لزوم معيت علت با معلول كرده‏اند 95
احتياج شی‏ء به علت در بقای خود 95
مسأله جبر و اختيار و ارتباط آن با مسأله عليت 98
علل حقيقی و علل عرضی 100
سخن شيخ در علل ذاتی و علل عرضی 101
مسأله ربط حادث به قديم 103
معيت علت حقيقی با معلول خود 105
فاعل دفعی و فاعل بالتحريك 107
فصل سوم : در مناسبت ميان علل فاعلی و معلولهای آن 108
مسأله جعل 108
اصطلاح ” وجود خاص ” و مسأله تشكيك 110
سنخيت علت و معلول و عدم آن 111
فصل چهارم : در علل عنصری و صوری و غائی 113
تعريف علت مادی به معنای اعم اقسام علل مادی 113
رابطه علت صوری و علت مادی جواب پرسشی در مورد وحدت خداوند 115
ماده يا هيولی ، عنصر ، اسطقس 116
چند علت بودن يك شی‏ء از حيث‏های مختلف فاعل كامل و فاعل ناقص 117
علت غائی 119
فصل پنجم : در اثبات غايت و فرق ميان غايت و ضروری 120
اشكالات وارده بر علت غائی 120
1 – مسأله اتفاق . 2 – مسأله عبث 122
بيان مرحوم شيخ و آخوند در مورد عبث 126
مبادی طولی فعل اختياری 128
تعريف ديگری از عبث 129
3 – فرق بين غايت و ضروری 130
4 – مسأله كون و فساد . 5 – مسأله حركت فلك 132
6 – مسأله قياس . 7 – علت ناميدن غايت 134
غايات تحصيلی و حصولی 136
فرق ميان غايت و خير 138
فرق ميان جود و خير 141
معيار در فعل اخلاقی 143
شفقت و رحمت 144
بحثی ديگر در جود و خير 145
نظريه ماديت اخلاقی و رد آن 146
ملاك عمل اخلاقی چيست ؟ 148
مسأله شفقت و رحمت 149
بعضی ضعفها منشأ كمال‏اند 153
مسأله عليت از شؤون علم كلی است 155
علت مادی در تعليميات 157
ترجمه فصل سيزدهم طبيعيات شفا : در بحث و اتفاق 159
رابطه بخت و اتفاق با علت غائی 169
بخت و اتفاق در ادبيات فارسی 171
آيا پيدايش عالم بر اساس اتفاق بوده است ؟ 173
آثار ماهوی و آثار شخصی اشياء 175
ضرورت و اتفاق 177
شباهت نظر متكلمين و امروزی‏ها در باب عليت 181
علل مرجحه هميشه مكشوف نيست 183
تعاريف گوناگون از اتفاق 185
غايت داشتن طبيعت از نظر فلاسفه ، متكلمين و طبيعيون امروز 187
شرور غايات بالعرض‏اند 189
تقسيم حركات به قسری و طبعی 192
ترجمه فصل چهاردهم طبيعيات شفا : در نقض دلايل كسانی كه در باب بخت‏ و اتفاق به خطا رفته‏اند 204 195
رد نظر كسانی كه اساسا منكر وجود اتفاق بودند 205
غايت به معنای ماينتهی اليه الحركه 207
رد نظريه ذيمقراطيس در مورد اتفاق 209
نظريه انباذقلس در مورد اتفاق 213
آيا طبيعت به سوی اصلح حركت می‏كند ؟ 216
طنزی از فرانسيس بيكن 217
اشكال باران و پاسخ آن 219
دليل ديگر بر نفی غائيت 221
بحث اتفاق از جهت علت غائی 222
اتفاق در جزئيات است نه در كليات 225
غايات امور طبيعی خير و كمال است 229
غرائز حيوانات دليلی ديگر بر غايت داشتن طبيعت 231
تفاوت طبيعت با صنعت 232
افعال بی رويه هم غايت دارند 236
مسأله انتخاب در طبيعت 239
غايت داشتن مشروط به شعور نيست 242
زشتيها و نقصها غايات بالعرض‏اند 249
هدفداری حيات و طبيعت 253
هر غايتی غايت لازم ندارد 254
خلط غايت بالذات با غايت بالعرض 256
توجيه مسأله ذبول و فساد در طبيعت 257
مقاله هفتم
فصل اول : در لواحق وحدت و كثرت ( 1 ) 263
اقسام وحدت در تقسيم‏بندی شيخ و متأخرين 264
تساوق وحدت و وجود 266
هوهويت و وحدت 268
نفی هوهويت در فلسفه امروز غرب 270
حركت و توجيه ثبات بنا بر اصالت وجود 272
لواحق وحدت و كثرت ( 2 ) 279
معنای هوهويت 279
ادامه بحث تساوق وجود و وحدت 285
اقسام وحدت 287
مبحث تقابل 289
لواحق وحدت و كثرت ( 3 ) 291
تقابل سلب و ايجاب 291
تقابل تضاد 294
موارد نقض : خير و شر 295
موافق و مخالف 296
فضيلت و رذيلت 297
لواحق وحدت و كثرت ( 4 ) 299
تكميل و توضيح تقابل و تضاد 299
برهان بر عدم اجتماع ضدين 302
ادامه موارد نقض 305
ضد واحد 307
فصل دوم : مثل افلاطونی ( 1 ) 310
تبيين نظريه مثل افلاطونی 310
برخورد فلاسفه اسلامی با نظريه مثل 315
ريشه‏های نظريه مثل قبل از افلاطون 316
ديدگاه شيخ اشراق نسبت به افلاطون و مثل 317
جواب يك سؤال 319
مثل افلاطونی ( 2 ) 323
نظر افلاطون درباره بعد مجرد از ماده 324
قول به تجرد مبادی تعليميه 328
نظريه فيثاغورث در تعليميات 330
اقوال حكما در مبادی تعليميه 333
مثل افلاطونی ( 3 ) 335
فيثاغورث و نظريات او 335
بررسی و توضيح متن ” ملل و نحل ” درباره فيثاغورث 336
وحدت در فلسفه فيثاغورث 337
عدد و معدود در فلسفه فيثاغورث 340
وقوع كثرت در عالم 343
مثل افلاطونی ( 4 ) 346
وحدت و عدد و مبدئيت آنها 346
طبايع و نفوس در فلسفه فيثاغورث 350
تركيب عالم از الحان 352
انسان عالم صغير است و عالم ، انسان كبير 353
فلسفه عبادات از نظر فيثاغورث 355
خلقت عقل و نفس و جسم و جرم 356
علت فنای عالم 357
تركيب اشياء از وحدت و ثنائيه 358
پيدا شدن عدد از وحدت 360
مثل افلاطونی ( 5 ) 363
نظريه مثل به معنای انكار واقعيت نيست 363
برهان اول شيخ بر رد نظريه مثل 366
برهان دوم شيخ 369
فصل سوم : در ابطال نظريه تعليميات و مثل ( 1 ) 373
ابطال نظريه تعليميات و مثل ( 2 ) 380
تحليل نظرات سه گانه فيثاغوريان در انشاء عدد از وحدت 380
نظريه اول 381
نظريه دوم 382
نظريه سوم 383
نقد نظريه تأليف اشياء از عدد ، و عدد از وحدت 385
فرض نامحدود بودن مفارقات 387
فرض تكرار وحدت در همه اعداد 388
فرض تباين وحدتها 389
دو نوع وحدت 395
ابطال نظريه تعليميات و مثل ( 3 ) 399
نقد نظريه سوم در انشاء عدد از وحدت 399
فرض انشاء عدد با تكرار همراه با ثبات وحدت واحد 401
فرض انشاء عدد با تكرار و عدم ثبات وحدت 402
فرض وحدت به منزله هيولی و به منزله صورت 403
نقد ديگری بر نظر فيثاغوريان 404
فرض مبدئيت مشترك ماده و وحدت 405

        برای دانلود کتاب:درسهای الهیات شفا جلد اول بر روی لینک زیر کلیک کنید

درسهای الهیات شفا جلد اول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.