دانلود کتاب:فلسفه تاريخ جلد دوم

دانلود کتاب:فلسفه تاريخ جلد دوم

نام كتاب : فلسفه تاريخ جلد دوم

متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری

بصورت فايل html

فهرست مطالب

مقدمه 6
بخش اول : ريشه‏های فكری فلسفه ماركس
واقعيتها و افكار موثر در ماركس 12
نگاهی به فلسفه دكارت و فلسفه كانت 16
نگاهی به فلسفه هگل 18
تاثيرپذيری ماركس از هگل و فويرباخ 22
اجزا اصلی مكتب ماركس 26
دو نوع تقسيم فلسفه : 30
. 1 ايده‏آليسم و ماترياليسم 30
. 2 فلسفه بودن و فلسفه شدن 31
اشكال بر تقسيم دوم 34
تضاد خلاق 38
ماركسيسم و اميدبخشی 39
سخن خاص هگل : ضد هر چيزی از درون خودش جوانه می‏زند 45
آيا ممكن است متحرك عين محرك باشد ؟ 47
تضادها نقش تشويق و ترغيب را دارند 49
مكانيسم جدل 54
. 1 مكانيسم انديشه 54
. 2 مكانيسم عمل 64
خصلت نسل جوان : دگرگونی طلبی 66
مثلث ” تز ، آنتی‏تز ، سنتز ” 71
دو نوع وحدت وجود ، و شباهت نظريه هگل با يكی از آندو 74
نقش فويرباخ 76
بطلان نظريه فويرباخ 78
توجيه جهان از راه دليل و نه عليت در فلسفه هگل 83
استفاده غلط از فلسفه هگل 87
راههای گريز از پوچی‏گرايی و ياس فلسفی : 90
. 1 انسان‏گرايی 91
. 2 تكامل 93
مثالهايی برای تبديل كميت به كيفيت : 94
. 1 تبديل آب به بخار 94
. 2 سرمايه‏داری 95
. 3 دموكراسی 96
داروينيزم و نظريه ماركس 97
تصور ماترياليستها از خلقت 101
بيان فخررازی 105
بطلان نظريه ماترياليستها 108
ماده و نيرو 111
منشا پيدايش دين از نظر فويرباخ 119
آيا دين منشا از خودبيگانگی است ؟ 121
مرحله دوم گرايش از ايده‏آليسم هگل به ماترياليسم ماركس 126
” از خود بيگانگی ” از نظر ماركس 129
خود را گم كردن 131
خود را يافتن 134
سخنان عرفا در اين باب 136
بخش دوم : ماديگرايی تاريخی
تناقض ميان ماترياليسم تاريخی ماركس و منطق ديالكتيك 143
تعديل ماركس و انگلس در نظريه جبر اقتصادی 150
اصل تاثير متقابل 153
راه ديگر تعديل 156
اصطلاحات : 158
. 1 ابزار توليد 158
. 2 نيروی توليدی 159
. 3 وجه توليد 160
شيوه توليد فردی و جمعی 160
. 4 روابط توليدی 163
. 5 روابط اجتماعی 164
آيا جامعه و تاريخ تك ماهيتی است ؟ 172
نظريات مخالف : 173
. 1 هر نهادی از جامعه يك روح دارد 173
. 2 هر تمدنی دارای يك روح مخصوص است 174
نهادهای مختلف در فرد انسان 176
بيان عرفا درباره ماهيت تاريخ 179
مكانيزم ماهيت اقتصادی تاريخ 180
” طبقه ” 181
بخش سوم : پركسيس يا فلسفه عمل
از نظر ماركسيسم تاريخ شكل ستيزه‏جويی دارد 182
رابطه ميان انسان و كار 193
علم معيار علم است يا عمل معيار علم است ؟ 195
پراگماتيزم 197
بررسی نظريه پركسيس 201
معنی اول برای اينكه ماركسيسم فلسفه عمل است 206
معنی دوم 207
معنی دقيق ” پركسيس ” 208
ريشه واحد اين دو معنی 211
تعارض ميان فلسفه عمل و جبر تاريخ 212
آزادی از نظر ماركسيسم 213
اختيار انسان 215
از نظر ماركسيسم شرافت انسان به كار اوست 221
مساله اخذ اجرت بر عبادات 223
چرا در فلسفه ماركس كار جوهر انسانيت است ؟ 225
مفهوم خاص ” كار ” در ماركسيسم 226
توضيح ” كار آفريننده انسان است ” 227
شباهت اين نظريه با عرفان 228
بررسی اين نظريه 230

        برای دانلود کتاب: فلسفه تاريخ جلد دوم بر روی لینک زیر کلیک کنید

فلسفه تاريخ جلد دوم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.