دانلود کتاب:یکصد و هشتاد پرسش

دانلود کتاب:یکصد و هشتاد پرسش

180

 

پرسش و پاسخ

 

 

برگرفته از تفسير نمونه

 

 

جمعى از فضلاء حوزه علميه قم

بصورت فايل html

فهرست مطالب

1 ـ چرا به دنبال خداشناسى برويم؟

2 ـ آيا مذهب زائيده جهل يا ترس، يا عواملى از اين قبيل است؟

3 ـ چرا ذات پروردگار را نمى توان درك كرد؟

4 ـ آيا آفريدگار هم آفريدگارى دارد؟

5 ـ چگونه به خداى ناديده ايمان بياوريم؟

6 ـ توحيد ذات، صفات، افعال و عبادت چيست؟

7 ـ چگونه دين فطرى است؟

8 ـ زنده بودن خدا چه مفهومى دارد؟

9 ـ تعدّد خدايان حكيم چه فسادى به دنبال دارد؟

10 ـ منظور از «لقاء اللّه» چيست؟

11 ـ منظور از «وجه الله» چيست؟

12 ـ منظور از «ثاراللّه» چيست؟

13 ـ منظور از «سميع» و «بصير» بودن پروردگار چيست؟

14 ـ منظور از صفات جمال و جلال چيست؟

15 ـ مفهوم محبت در مورد خداوند يعنى چه؟

16 ـ حقيقت اراده خداوند چيست؟

17 ـ منظور از سخن گفتن خدا چيست؟

18 ـ اسم اعظم چيست؟

19 ـ منظور از خشم و غضب الهى چيست؟

20 ـ مفهوم مكر در مورد خداوند يعنى چه؟

21 ـ آيا مشاهده خدا امكان پذير است؟

22 ـ چرا موسى (ع) تقاضاى رؤيت كرد؟

23 ـ عرش خدا چيست؟

24 ـ پيمان عالم ذرّ چيست؟

25 ـ هدايت و ضلالت از سوى خدا به چه معنا است؟

26 ـ تسبيح عمومى موجودات جهان به چه معناست؟

27 ـ آيا خدا در چيزى حلول مى كند؟

28 ـ علم خداوند به حوادث آينده چگونه تصور مى شود؟

29 ـ (بدا) چيست؟

30 ـ آيا توسل به اولياء با توحيد سازگار است؟

31 ـ چرا توبه مرتدّ فطرى پذيرفته نمى شود؟

32 ـ چرا هنگام دعا دست به سوى آسمان برمى داريم؟

33 ـ آيا تفاوتهاى طبيعى در انسانها با عدالت سازگار است؟

34 ـ آيا ايجاد تفاوت ازنظر روزى درميان مردم باعدالت سازگاراست؟

35 ـ فلسفه مصيبتها و گرفتاريهائى كه به انسان مى رسد چيست؟

36 ـ چرا خدا شيطان را آفريد؟

37 ـ آيا خلود در آتش با عدل الهى سازگار است؟

38 ـ خاتميت چگونه با سير تكاملى انسان سازگار است؟

39 ـ قوانين ثابت چگونه با نيازهاى متغير سازگار است؟

40 ـ پيامبر اسلام (ص) قبل از نبوت چه آئينى داشت؟

41 ـ آيا در تورات وانجيل بشارت به ظهور پيامبر اسلام (ص) آمده است؟

42 ـ پيامبران اولوالعزم چه كسانى بودند؟

43 ـ تعداد پيامبران چند تاست؟

44 ـ فرق نبوت، امامت و رسالت چيست؟

45 ـ نبوت و امامت در خردسالى چگونه ممكن است؟

46 ـ حقيقت اسرارآميز وحى چيست؟

47 ـ چگونه پيامبر (ص) امّى بود؟

48 ـ آيا معراج جسمانى بود يا روحانى؟

49 ـ هدف از معراج چه بود؟

50 ـ آيا معراج با علوم روز سازگار است؟

51 ـ آيا عصمت انبياء جنبه جبرى دارد؟

52 ـ فرق معجزه وكارهاى خارق عادت ساحران و مرتاضان چيست؟

53 ـ گناه آدم چه بود؟

54 ـ آيا تولّد عيسى (ع) تنها از مادر، مخالف علم روز نيست؟

55 ـ اگر آئين موسى (ع) كامل بود آئين مسيح و اسلام چه ضرورتى داشته است؟

56 ـ آيا معجزه شقّ القمر از نظر علوم روز ممكن است؟

57 ـ فرق آگاهى انبياء از غيب و آنچه كاهنان و مرتاضان پيشگوئى مى كنند چيست؟

58 ـ چگونه بين آيات ورواياتى كه بعضى علم غيب را از غير خدا نفى و بعضى اثبات مى كنند جمع كنيم؟

59 ـ آياامكان نسيان وفراموشى درانبياء باعصمت آنان سازگاراست؟

60 ـ روح القدس كيست؟

61 ـ چرا پيامبران از منطقه خاصّى برخاستند؟

62 ـ آيا پيامبر خدا (ايّوب) به بيمارى نفرت انگيز مبتلا شد؟

63 ـ ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است؟

64 ـ فلسفه تعدد همسران پيامبر (ص) چيست؟

65 ـ آيا قرآن تحريف شده است؟

66 ـ چگونه قرآن معجزه است؟

67 ـ آيا اعجاز قرآن منحصر به فصاحت و بلاغت آن است؟

68 ـ از كجا كه مثل قرآن را نياورده اند؟

69 ـ منظور از حروف مقطّعه در قرآن چيست؟

70 ـ آيا قرآن مندرجات تورات و انجيل را تصديق كرده است؟

71 ـ آيا جمع آورى قرآن در زمان پيامبر(ص) بود يا بعد از آن حضرت؟

72 ـ محكم و متشابه يعنى چه؟

73 ـ چرا بخشى از آيات قرآن متشابه است؟

74 ـ آيا بسم الله جزء سوره است؟

75 ـ چرا دادن قرآن به كفار حرام است؟

76 ـ امامت چيست؟ و آيا از اصول است يا فروع؟

77 ـ بحث امامت از چه زمانى آغاز شد؟

78 ـ اولوا الامر چه كسانى هستند؟

79 ـ اهلبيت چه كسانى هستند؟

80 ـ حادثه غدير چيست؟

81 ـ ولايت تكوينى و تشريعى چيست؟

82 ـ ماهيّت بيعت چيست؟ و چه تفاوتى با انتخابات دارد؟

83 ـ آيا بيعت نقشى در مشروعيّت رهبرى پيامبر يا امام دارد؟

84 ـ آيا اسلام كودك ده ساله پذيرفته است؟

85 ـ چرا امام حسن (ع) از كوزه زهر آلود آب نوشيد و چرا امام هشتم انگور زهر آلود تناول فرمود؟

86 ـ فلسفه انتظار چيست؟

87 ـ دلائل عقلى معاد كدام است؟

88 ـ آيا معاد جسمانى است يا روحانى؟

89 ـ شبهه آكل و ماكول چيست؟

90 ـ روح چيست؟ و اصالت آن چگونه قابل اثبات است؟

91 ـ اجل مسمّى (حتمى) و معلّق (غير حتمى) يعنى چه؟

92 ـ تجسّم اعمال از نظر علم روز چگونه است؟

93 ـ آيا رستاخيز براى حيوانات نيز وجود دارد؟

94 ـ عالم برزخ چيست و زندگى برزخى چگونه است؟

95 ـ آيا دنيا و آخرت باهم تضاد دارند؟

96 ـ آيا مخترعان و مكتشفان پاداش الهى دارند؟

97 ـ نامه اعمال چيست و فلسفه آن كدام است؟

98 ـ ترازوى سنجش اعمال در قيامت چگونه است؟

99 ـ حقيقت پل صراط چيست؟

100 ـ فلسفه شفاعت چيست؟ وآيا شفاعت تشويق به گناه نمى باشد؟

101 ـ آيا توحيد با شفاعت تضاد دارد؟

102 ـ فلسفه وضو و غسل چيست؟

103 ـ فلسفه تيمّم چيست؟

104 ـ طريقه شستن دستها و مسح سر و پا در وضو چگونه است؟

105 ـ توجّه به قبله در نماز چه لزومى دارد؟

106 ـ اسرار تغيير قبله چه بود؟

107 ـ فلسفه نماز چيست؟

108 ـ چرا بايد نماز را در اوقات معيّنى بخوانيم؟

109 ـ فلسفه روزه چيست؟

110 ـ آيا اختصاص نيمى از خمس به بنى هاشم تبعيض نيست؟

111 ـ فلسفه زكات چيست؟

112 ـ فلسفه و اسرار حجّ چيست؟

113 ـ هدف اسلام از جهاد چيست؟ و جهاد ابتدائى چرا؟

114 ـ اسلام چگونه بردگى را تأييد مى كند؟

115 ـ جزيه چيست و فلسفه آن چه مى باشد؟

116 ـ فلسفه تحريم جنگ در ماههاى حرام چيست؟

117 ـ اسلام چه حقوقى براى زنان قائل است؟

118 ـ فلسفه حجاب چيست؟

119 ـ چرا ارث مرد دو برابر ارث زن مى باشد؟

120 ـ چرا ديه زن نصف ديه مرد مى باشد؟

121 ـ فلسفه مهريّه براى زنان چيست؟

122 ـ چگونه اسلام تنبيه بدنى زن را جايز مى داند؟

123 ـ چرا مردان مى توانند بيش از يك همسر داشته باشند ولى زنان مجاز نيستند؟

124 ـ منظور از عدالت كه در شرائط تعدّد همسر ذكر شده چيست؟

125 ـ فلسفه ازدواج موقّت چيست؟

126 ـ آيا ازدواج موقّت در عصر پيامبر (ص) بوده است؟

127 ـ فلسفه محلّل چيست؟

128 ـ فلسفه نگهداشتن عدّه چيست؟

129 ـ فلسفه تحريم قمار چيست؟

130 ـ غنا چيست و فلسفه تحريم آن كدام است؟

131 ـ فلسفه تحريم زنا چيست؟

132 ـ فلسفه تحريم همجنس گرائى چيست؟

133 ـ فلسفه تحريم نوشابه هاى الكلى چيست؟

134 ـ فلسفه تحريم گوشت خوك چيست؟

135 ـ فلسفه تحريم آميزش جنسى در ايّام عادت چيست؟

136 ـ فلسفه تحريم ازدواج با محارم چيست؟

137 ـ هدف از آفرينش انسان چيست؟

138 ـ چرا خدا از آغاز انسان را كامل نيافريد؟

139 ـ هدف از تكامل انسان چيست؟

140 ـ چرا خدا مردم را آزمايش مى كند؟

141 ـ آيا سعادت و شقاوت انسانها ذاتى است؟

142 ـ فرق اسلام و ايمان چيست؟

143 ـ مقصود از شيطان در قرآن چيست؟

144 ـ حقيقت جنّ چيست؟

145 ـ حقيقت فرشته چيست؟

146 ـ رجعت چيست؟ و آيا امكان دارد؟

147 ـ فلسفه رجعت چيست؟

148 ـ حقيقت توكل و فلسفه آن چيست؟

149 ـ فلسفه دعا و نيايش چيست؟

150 ـ چرا گاهى دعاهاى ما مستجاب نمى شود؟

151 ـ نظر اسلام درباره جبر و اختيار چيست؟

152 ـ آيا ميان فرضيه تكامل و خداشناسى تضادى وجود دارد؟

153 ـ آيافرضيه تكامل انواع بانظريه قرآن پيرامون آفرينش آدم تضادى دارد؟

154 ـ حقيقت رؤيا چيست؟

155 ـ منظور از سنتهاى الهى چيست؟

156 ـ آيا چشم زدن واقعيت دارد؟

157 ـ آيا فال نيك و بد واقعيت دارد؟

158 ـ آيا قصاص بر خلاف عقل و عواطف انسانى است؟

159 ـ آيا مجازات قطع دست خشونت آميز است؟

160 ـ آيا همه صحابه افراد صالحى بوده اند؟

161 ـ ذوالقرنين كه بود؟

162 ـ چرا بعضى از ستمگران و گنهكاران غرق نعمتند و مجازات نمى بينند؟

163 ـ چرا ملل فاقد ايمان زندگى مرفّه دارند؟

164 ـ اگر روزى همه تقسيم شده پس چرا گروهى گرسنه اند؟

165 ـ علل عقب ماندگى مسلمين چيست؟

166 ـ داستان فدك چيست؟

167 ـ آيا ابوطالب مسلمان بود؟

168 ـ معيار در گناهان كبيره چيست؟

169 ـ چرا بايد نام خدا هنگام ذبح برده شود؟

170 ـ نظر اسلام درباره رهبانيت چيست؟

171 ـ مكاشفه و شهود قلبى يعنى چه؟

172 ـ تقسيم روزيها توسط پروردگار با تلاش براى زندگى چگونه قابل جمع است؟

173 ـ آيا نسخ در احكام جايز است؟

174 ـ آيا سعد و نحس ايام صحيح است؟

175 ـ آيا داستان اصحاب كهف با علم روزسازگار است؟

176 ـ منظور از آسمانهاى هفتگانه چيست؟

177 ـ آيا خاموش شدن منظومه شمسى و ستارگان در آستانه قيامت با علم روز هماهنگ است؟

178 ـ سحر چيست و نظر اسلام درباره آن چه ميباشد؟

179 ـ هدف از (تقيّه) چيست؟

180 ـ افسانه آيات شيطانى يا افسانه «غرانيق» چيست؟

 

        برای دانلود کتاب: یکصد و هشتاد پرسش بر روی لینک زیر کلیک کنید

یکصد و هشتاد پرسش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.