23

مثل برگهاي نخل!

مثل برگهاي نخل!
بسیاري از انساها، اگر نعمتی در اختیار انسان میگذارند نه به خاطر آن است که بخواهند او را بالا ببرند، بلکه تا حدي بالا میبرند
و نه بیشتر؛ آنگاه اجازه ي بالاتر رفتن را هم نمیدهند. و سپس در پی آناند که از ناحیه ي آنها سود و بهرهاي نصیب برند.
درست مثل مزرعه داري که در صحرا چوب هایی بلند در چهارگوشه علم میکند و آنگاه سقفی زده و برگهاي نخل را بالا
میبرد و بر آن سقف چوبی قرار میدهد.
او برگها را بالا میبرد، اما نه به خاطر اینکه دوست دارد برگها بالا باشند، بلکه میخواهد برگها صبح تا غروب زیر تابش
گرم آفتاب بسوزند و خشک شوند، اما خود در زیر سایه آنها به خنکایی دست یابد.
البته در این میان تعدادي انگشت شمار هم هستند که مردان خدایند و رفتارشان رنگ خدایی دارد. آنها مثل خداوند، دیگران را
بالا میبرند، آن هم بیمزد و بیمنت؛ همان که حافظ میگفت:
« بیمزد بود و منت هر خدمتی که کردم »
این گونه افراد درست مثل آدم هاي معطري هستند که هم خود خوشبو هستند و هم دوست دارند که دیگران نیز معطر باشند و
بویی خوش داشته باشند.
مثل شعله پخشکن!
خانمها را ندیده اي وقتی دیگ را روي اجاق گاز میگذارند شعله را پایین میکشند و ملایم میکنند و بعد هم بین دیگ و اجاق یک شعله پخشکن میگذارند تا شعله مستقیم به دیگ نرسد. به همین خاطر غذا خوب و یکدست پخته میشود و هیچ هم  نمیسوزد.
حال در نصیحت گویی هم باید همین دو اصل را رعایت کرد. یعنی اولًا نرم و ملایم سخن گفته شود و دوم آنکه مستقیم نباشد.
و راستی اگر این اصول را در خانه ها و خانواده ها به کار میبستیم، چه میشد. اگر همسري که میخواهد نسبت به خانم خود ابراز محبت کند به جاي آنکه مستقیم به همسرش بگوید دوستت دارم به دوستان و همکاران خود میگفت که همسرش را دوست
دارد، طبعاً آنها نیز به همسران خود میگفتند و همسران آنان نیز سرانجام این سخن را به گوش همسر او میرساندند و آنگاه این  ابراز علاقه ي غیر مستقیم چه تأثیري با خود داشت.
یا اگر خانم ها به جاي آنکه مستقیم اظهار عشق و علاقه به همسر خود کنند، سعی میکردند بچه ها را نسبت به همسر خود مؤدب  سازند و هرگاه کمترین کم لطفی از آنها نسبت به همسران خود میدیدند موضع گرفته و برخورد میکردند، اینجا بود که چه عشق
و علاقه اي در دل و جان همسران پدید میآمد.
البته شاید پارهاي با مطرح کردن روایتی بر من خرده بگیرند و بگویند در روایات آمده است که مرد نسبت به همسر خود اظهار  علاقه کرده و بگوید: دوستت دارم، ولی در جواب باید گفت: گفتن، صورتهاي گوناگونی دارد: مستقیم و غیر مستقیم، و هر دو  تأثیرگذار است. اما تأثیر بیشتر گفتار غیر مستقیم را نمیشود انکار کرد. از این گذشته پاره اي به جهت کمرویی یا عادت و یا هر
خصلت دیگري عنوان کردن و بیان کردن واژههایی همچون دوستت دارم برایشان دشوار و سنگین است، اما تصدیق میکنید که در شیوه غیرمستقیم این عذر نیز به چشم نمیآید و براي همگان قابل اجرا ست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.