پی نوشته های:كتاب : داستانهاى عارفانه در آثار (علامه حسن زاده آملى)

1- اعراف / 176.
2- نهج البلاغه ، نامه 31.
3- نهج البلاغه ، خطبه 86.
4- نهج البلاغه ، خطبه 182.
5- رساله حول الرؤ يه ، ص 46.
6- ((اصول كافى ))، ج 1، ص 63، به اعراب راقم .
7- هزار و يك كلمه – 1، ص 434 – 433.
8- هزار و يك كلمه ، ج ص ، 2 272 – 271.
9- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 343.
10- رساله حول الرؤ يه ، ص 73.
11- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 390 – 389.
12- نجم / 13.
13- طه / 110.
14- رساله حول الرؤ يه ، ص 60 – 59.
15- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 783.
16- رساله حول الرؤ يه ، ص 78.
17- ديدگان او را درك نمى كنند، ولى او ديدگان را درك مى كند.
18- رساله حول الرؤ يه ، ص 101.
19- رساله حول الرؤ يه ، ص 118.
20- از هر چيز زوج آفريديم تا شما متذكر شويد.
21- رساله حول الرؤ يه ، ص 123 – 121.
22- سند روايت را ترجمه نكرده ايم .
23- اعراف / 173.
24- رساله حوله الرؤ يه ، ص 139 – 138.
25- در محضر استاد، ص 21 – 20.
26- رجال سند، پيش از عبدالله بن سنان را ترجمه نكرديم .
27- رساله حول الرؤ يه ، ص 131 – 130.
28- غرر الفوائد و درر القلائد، ج 1، ص 274، و ج 2 – ص 329 – ط 1.
29- رساله لقاءالله ، ص 44 – 43.
30- رساله لقاء الله ، ص 51 – 50.
31- رساله لقاءالله ، ص 65- 64.
32- رساله لقاءالله ص 55 – 54.
33- رساله لقاءالله ، ص 89 – 88.
34- رساله لقاءاله ص 93 – 92.
35- انتهاى حديث شريف .
36- رساله لقاء الله ، ص 107 – 105.
37- رساله لقاءالله ، ص 191.
38- رساله لقاءالله ، ص 143 – 142.
39- ذكر ذاكر، ص 18.
40- رساله لقاء الله ، ص 194 – 193.
41- رساله لقاء الله ، ص 188 – 186.
42- رساله لقاءالله ، ص 178 – 177.
43- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص


44- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 116 – 115.
45- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 279 – 278.
46- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 284.
47- اصول كافى ، ج 1، ص 248.
48- مجموعه مقالات ، ص 180 – 179.
49- قرآن هرگز تحريف نشده ، ص 41.
50- در محضر استاد، ص 24 – 23.
51- در محضر استاد، ص 26.
52- نور على نور، ص 107.
53- رساله لقاءالله ، ص 77.
54- ج 2، ص 290 (كافى معرب ).
55- رساله لقاءالله ، ص 197.
56- رساله لقاءالله ، ص 197.
57- رساله لقاءالله ، ص 198.
58- رساله لقاءالله ، ص 226- 225.
59- مجله مسجد، ص 88.
60- ده رساله فارسى ، ص 99 – 98.
61- اصول كافى ، معرب كتاب ايمان كفر، ج 2، ص 44.
62- كلينى ، اصول كافى (معّرب )، ج 2، باب حقيقت ايمان ، كتاب ايمان و كفر، ص 44.
63- رساله لقاءالله ، ص 173 – 172.
64- امامت ، ص 17.
65- رساله لقاء الله ، ص 54 – 53.
66- حول الرؤ ية ، ص 121.
67- رساله لقاءالله ، ص 197.
68- از هر چيز زوج آفريديم تا شما متذكر شويد.
69- حول الروية ، ص 123 – 121.
70- توبه ، 196.
71- در آسمان معرفت ، ص 336.
72- لقاءالله ، ص 121.
73- نور على نور، ص 133.
74- نور على نور، ص 133.
75- رساله لقاء الله ، ص 124.
76- رساله لقاءالله ، ص 124.
77- رساله نور على نور، در ذكر و ذاكر و مذكور، ص 54.
78- هزار و يك نكته ، ص 605.
79- رساله نور على نور، در ذكر و ذاكر و مذكور، ص 43.
80- ص 8.
81- رساله لقاءالله ، ص 207.
82- هزار و يك نكته ، ص 769 – 770.
83- ديلمى ، ارشاد القلوب ، باب سيزدهم .
84- رساله لقاء الله ، ص 199 – 198.
85- رساله نور على نور، در ذكر و ذاكر و مذكور.
86- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 291.
87- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 621.
88- در محضر استاد، ص 95. (نقل از آقاى محسن غرويان ، جمعه اسفند 66).
89- ولايت تكوينى ، ص 41 – 40.
90- واقعه / 56، 35 – 36.
91- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 415.
92- انسان و قرآن ، ص 288 – 287.
93- رساله نور على نور، در ذكر و ذاكر و مذكور، ص 21.
94- اصول كافى ، ج 1، ص 64، حديث 1.
95- قرآن هرگز تحريف نشده ، ص 58 – 59.
96- قرآن هرگز تحريف نشده ، ص 52 و 54.
97- لقاء الله ، ص 181.
98- انسان و قرآن ، ص 79.
99- انسان و قرآن ، ص 81.
100- حول الرؤ يه ، ص 115 – 114.
101- مجموعه مقالات ، ص 140 – 139.
102- رساله امامت ، ص 139.
103- در محضر استاد، ص 28 – 27.
104- در محضر استاد، ص 46.
105- در محضر استاد، ص 97.
106- انسان و قرآن ، ص 81.
107- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 122 – 121.
108- ثقة الاسلام كلينى ، اصول كافى ، كتاب حجّت ، باب ((معرفة الامام و الرّد اليه ))، ح 15.
109- رساله امامت ، ص 95 – 94.
110- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 750.
111- رساله لقاءالله ، ص 121.
112- احزاب / 22.
113- بقره / 27.
114- نحل / 94.
115- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 804 – 803.
116- انسان و قرآن ، ص 78.
117- رساله امامت ، ص 213.
118- ولايت تكوينى ، ص 15.
119- اختران تابناك ، شيخ ذبيح الله محلاتى ، ص 557.
120- رساله وحدت از ديدگاه عارف و حكيم ، ص 129.
121- حجر / 86.
122- سيماى نماز در آثار آية الله حسن زاده آملى ، ص 135.
123- سيماى نماز در آثار آية الله حسن زاده آملى ، ص 135.
124- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 175.
125- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 182.
126- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 178.
127- هزار و يك كلمه ، ص 436.
128- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 436.
129- سوره كهف / آيه 27.
130- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 271 – 270.
131- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 272 – 271.
132- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 399.
133- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 448.
134- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 631 – 630.
135- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 311.
136- در محضر استاد، ج 39.
137- در محضر استاد، ص 23.
138- در محضر استاد، ص 99.
139- نور على نور، ص 68.
140- سوره انبياء / 84 و 85.
141- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 257.
142- توبه ، ص 41.
143- توبه ، 50.
144- در آسمان معرفت ، ص 50.
145- توبه ، 212.
146- رساله لقاء الله ، ص 185.
147- ج 2، ص 290 (كافى معرب )
148- رساله لقاءالله ، ص 197.
149- رساله لقاءالله ، ص 197.
150- رساله امامت ، ص 56 – 55.
151- توبه ، 202.
152- ((و البته فتح و فيروزى ، نصيب رسولان الهى است ، و نصيب هر ستمكار جبّار، هلاكت و حرمان است )). (ابراهيم / 15).
153- آيا هر ستمكار جبّارى را وعده عذاب مى دهى ؟! پس بدان كه من همان ستمكار جبّارم . پس چون خدايت را در روز حشر ملاقات نمودى ، او را بگو كه وليد مرا دريد (پاره كرد).
154- رساله امامت ، ص 57 – 56.
155- توبه ، ص 204.
156- توبه ، 207.
157- توبه ، ص 50.
158- توبه ، ص 93.
159- توبه ، ص 190.
160- توبه ، ص 173 – 174.
161- توبه ، ص 103.
162- توبه ، ص 103.
163- توبه ، ص 104.
164- توبه ، ص 130.
165- توبه ، ص 191 – 192.
166- توبه ، 205 – 206.
167- توبه ، ص 172.
168- معرفت نفس ، ص 250 – 249.
169- رساله لقاءالله ، ص 158.
170- رساله لقاءالله ، ص 174 – 173.
171- حديث مروى از رسول الله (ص ): النّاس معادن كمعادن الذهب و الفصة .
172- معرفت نفس ، ص 243 – 242.
173- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 116 – 115.
174- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 53.
175- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 271- 270.
176- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 160.
177- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 616.
178- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 812 – 811.
179- معرفت نفس ، ص 252 – 251.
180- در محضر استاد، ص 51.
181- صفحه 33.
182- انسان و قرآن ، ص 108.
183- توبه ، ص 80.
184- توبه ، ص 164.
185- توبه ، ص 165.
186- توبه ، ص 165.
187- توبه ، ص 165.
188- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 63.
189- توبه ، 201.
190- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 796.
191- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 287.
192- در محضر استاد، ص 73.
193- رسالت امامت ، ص 202.
194- مجموعه مقالات ، ص 106.
195- ق / 24.
196- رساله لقاءالله ، ص 164 – 163.
197- رساله لقاءالله ، ص 165.
198- رساله لقاءالله ص 176 – 175.
199- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 133.
200- سند حديث را حذف كرديم .
201- رساله حول الرويه ، ص 129 – 125.
202- چون هر تازه مسلمان با پذيرش اسلام در مسير ديگرى غير از مسير آن ها قرار مى گرفت ، چندان كه گاهى مجبور مى شد دست از خويشاوندى بشويد، و يا با عقايد آنان مخالفت ورزد. (مت

203- قرآن هرگز تحريف نشده ، ص 105 – 103.
204- رساله امامت ، ص 88 – 87.
205- رساله لقاء الله ، ص 81.
206- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 345 – 344.
207- سوره مائده / 68.
208- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 301 – 300.
209- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 329 – 328.
210- رساله حول الرؤ يه ، ص 113 – 112.
211- رساله امامت ، ص 143.
212- رساله امامت ، ص 143 – 142.
213- مجموعه مقالات ، ص 109 – 108.
214- راسله امامت ، ص 154 – 151.
215- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 404.
216- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 770.
217- آل عمران / 39.
218- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 59 – 58.
219- رساله لقاء الله ، ص 221.
220- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 171.
221- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 6.
222- هزار و يك كلمه : ج 2، ص 356.
223- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 354.
224- مجموعه مقالات ، ص 158.
225- ((و آنان كه ستم كردند، به زودى دريابند كه به چه كيفرگاه و دوزخى بازگشت مى كنند))؛ شعرا/ 227.
226- رساله امامت ، ص 226 – 225.
227- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 55.
228- در آسمان معرفت ، ص 227 – 226.
229- در آسمان معرفت ، ص 231 – 229.
230- در آسمان معرفت ،ص 229 – 228.
231- در آسمان معرفت ، ص 234 – 233.
232- صفحه 356 كليّات ديوانش .
233- حكمت عملى يا اخلاق مرتضوى ، ص 42 – 41.
234- حكمت عملى يا اخلاق مرتضوى ، ص 31.
235- برگرفته از مقاله مرورى بر زندگانى آيت الله الهى قمشه اى مندرج در پيام انقلاب ، شماره 168 و 169.
236- در آسمان معرفت ، ص 236.
237- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 16 – 15.
238- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 24 – 23.
239- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 27 – 26.
240- راقم سطور منظور جناب استاد حسن زاده آملى مى باشد.
241- هزار و يك نكته ، ج 3، ص 18 – 17.
242- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 10 -9.
243- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 427.
244- كافى ، جلد 1، ص 72، معرب .
245- مجموعه مقالات ، ص 79 – 78.
246- در محضر استاد، ص 96.
247- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 34 – 33.
248- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 172.
249- در محضر استاد، ص 25 – 24.
250- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 36 – 35.
251- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 36.
252- در محضر استاد ص 93 – 92. (به نقل از آقاى محسن غرويان ).
253- در محضر استاد، ص 94 – 93. (به نقل از آقاى محسن غرويان ).
254- در محضر استاد، ص 95 – 94. (به نقل از آقاى محسن غرويان ).
255- حكمت عملى يا اخلاق مرتضوى ، ص 20.
256- هزار و يك نكته ، ص 519.
257- هزار يك نكته ، ص 520.
258- انسان در عرف عرفان ، ص 20 – 21.
259- انسان در عرف عرفان ، ص 24 – 25.
260- بحار، چاپ كمپانى ، ج 14، 455.
261- انسان در عرف عرفان ، ص 25 – 26.
262- انسان در عرف عرفان ، ص 30 – 31.
263- سوره مريم ، آيه 17.
264- انسان در عرف عرفان ، ص 32 – 33.
265- انسان در عرف عارفان ، ص 31.
266- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 174 – 173.
267- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 488.
268- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 200 – 199.
269- در محضر استاد، ص 30 – 29. (نقل از آقاى محسن غرويان ).
270- در محضر استاد ص 91. (به نقل از آقاى محسن غرويان ).
271- خلاصه اين كه نام مرحوم جلوه ((ابوالحسن )) بوده است ، شاه پرسيد كه نات حسن است ؟ جلوه گفتش كه ((ابول )) هم دارم .
272- در آسمان معرفت ، ص 343 – 342
273- رساله لقاء الله ، ص 171.
274- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 437.
275- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 68.
276- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 617.
277- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 51.
278- در محضر استاد، ص 28.
279- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 697.
280- در محضر استاد، ص 90 – 89. مطلب فوق نقل از آقاى محسن غرويان مى باشد.
281- در محضر استاد، ص 44.
282- در محضر استاد، ص 97 – 96.
283- در محضر استاد، ص 99 – 98.
284- در آسمان معرفت ، ص 170.
285- معرفت نفس ، ص 151.
286- معرفت نفس ، ص 233.
287- سيد مرتضى ؛ غررالفوائد و درر القلائد، چاپ مصر، مجلس اول ، ج 1، ص 6.
288- رساله لقاءالله ، ص 165 – 164.
289- دار آخرت را براى كسانى قرار دهيم كه در زمين نه طالب برترى اند و نه طالب فساد و عاقبت از آن پرهيزگاران است .
290- رساله لقاءالله ، ص 214 – 211.
291- ثقة الاسلام كلينى ، اصول كافى ، باب اضطرار به حجت ، ح 3.
292- رساله امامت ، ص 69 – 65.
293- رساله امامت ، ص 118 – 117.
294- رساله امامت ، ص 192 – 191.
295- منظومه معرفت ، ص 16 – 14.
296- منظومه معرفت ، ص 16 – 14.
297- منظومه معرفت ، ص 40.
298- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 490.
299- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 494.
300- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 10.
301- ((نامه دانشوران ))، ج 2، ص 679، چاپ اول .
302- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 18 – 17.
303- ((اخلاق جلالى ))، ص 168، چاپ هند.
304- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 17 – 16.
305- ((امراض عصبانى ))، ص 9، چاپ ناصرى .
306- هزار و يك كلمه ، ج 1، ص 456.
307- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 149 – 148.
308- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 342 – 341.
309- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 320.
310- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 7 – 6.
311- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 145 – 144.
312- رساله لقاءالله ، ص 35.
313- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 367 – 366.
314- هزار و يك كلمه ، ج 3، ص 384 – 383.
315- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 709.
316- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 785.
317- در محضر استاد، ص 51.
318- در محضر استاد، ص 83.
319- در محضر استاد، ص 47.
320- رسالت امامت ، ص 104 – 103.
321- رساله امامت ، ص 200.
322- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 422 – 421.
323- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 237.
324- هزار و يك نكته ، ج 1 و 2، ص 539.
325- هزار و يك كلمه ، ج 2، ص 428 – 422.
326- ((سى ماه تمام ، مدت حمل و شير خوارى بود))؛ احقاف / 15.
327- ((و مادران بايستى دو سال تمام فرزندان خويش را شير دهند))؛ بقره / 233.
328- رساله امامت ، ص 100 – 99.
329- ((اما ايمانشان ، پس از ديدن مرگ و مشاهده عذاب ما بر آنان ، هيچ سودى نبخشيد. سنت خدا چنين حكم فرما بوده و آن جا كافران زيان كار شدند))؛ غافر / 84 و 85.
330- رساله امامت ، ص 228 – 227.
331- در آسمان معرفت ، ص 54 – 53.
332- رساله امامت ، ص 195 – 194.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.