پی نوشته های كتاب : در محضر عارفان

پی نوشته های كتاب : در محضر عارفان 

1-نامه 31 نهج البلاغه ، با ترجمه دكتر اسدالله مبشرى ، ص 119-147
2-يعنى در عوض كسب حقيقى و باقى ، به سوداگرى غفلت و غرورپرداخته است .
3-يعنى با معلومات اندك خود به مطلبى كه آن را نمى دانى ، با حدس وگمان چيزى ميفزاى .
4-در تلاش روزى بكوش .
5-يعنى آنچه به ككوشش مال به دست آورى ، در راه خدا نفاق كن و براى ديگران و وارثان ميندوز.
6-يعنى فقط در بند ظواهر دين مى باشند، بدون ادراك آن .
7-يعنى رها در چراگاه شهوات .
8-يعنى قافله مسافران مرگ .
9-يعنى ازمورز و مال ناروا ميندوز.
10-يعنى معلوم نيست از معاملى كه مى كند سود ميبرد يا زيان
11-منظور برادر دينى است .
12-يعنى به حقيقت نيكو شو تا حسن ظن او قطعيت يابد.
13-يعنى نقطه ضعف خود را نبايد آشكار ساخت .


14-بحار الانوار، ج 1، كتاب العلم ، باب 7، حديث 17، ص 224.
15-ايضاح الفوائد، علامه حلى ، ج 4 ص 752 – 755، ترجمه اين وصيت از نسخه اى است كه اقاى (حامد الطائى ) تصحيح كرده و در شماره هاى 41 و 42 مجله تراثنا چاپ شده است .
16-نگاه كنيد به المجازات النبويه ص 336، ح 260
17-اشاره به آيه 42 از سوره 4 (ابراهيم ):…. ليوم تشخص فيه الابصار.
18-فقيه ، ج 1، ص 1373
19-42 (شورا): 23: ترجمه آقاى فولادوند.
20-كافى ، ج 4 ص 60، ح 9
21-فقيهت ج 2 ص 36، ح 3.
22-عوالى اللالى ، ج 1 ص 359، ح 31
23-فقيه ، ج 4، ص 387، ح 5834
24- بقره 159، ترجمه آقاى فولادوند.
25-كافى ، ص 54، ح 2.
26- امالى صدوق ، ص 251، ح 11
27- خودسازى ، آيه ا….ابراهيم امينى .
28- الخزائن ، ص 441.
29- بحار الانوار، ج 105، ص 15 الى 17، تحقيق مجله حوزه ، فروردين وارديبهشت سال 372عمروبن جموح
30- بحار الانوار، ج 105، ص 102 – 106، ترجمه عبدالرضا ايزد پناه . اين رساله ، پيش از اين در مجله حوزه به چاپ رسيده است .
31- حديد، 16
32- روضه المتقين ، ج 13، ص 128
33- اين اجازه اى است كه بن نام (مناقب الفضلاء فى رياض العلماء)مشهور است . نسخه هاى خطى آن نيز زياد است . در تصحيح اين متن حاضر از نسخه چاپى و نسخه هاى خطى شماره 5777 و 6320 كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى استفاده شده است .
با استفاده از تحقيق اقاى (ابوالفضل حافظيان ) و ترجمه آقاى (مرتضى اخوان )، (با تصرف )
34- و يا: (ذكر الهى ) را با بهترين ذكرهايت (عبارتها) بگو، زيرا او تو را يادمى كند، با اينكه از تو بى نياز است ، و يا: متوجه باش كه (ياد خدا) ستوده تر و بالاتر از ياد توست .
35- سوره احزاب (33): 41 – 42. ترجمه ايات در سراسر (ترجمه دستورالعمل ) از گردانيده قرآن ،
بر دست آقاى فولادوند است .
36- سوره انفال (8): 33.
37- سوره آله عمران (3): 174
38- سوره انبيا (21): 88
39- چ .سوره مؤ من (40): 44
40- رساله لقاء الله ، حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى ، ص 191 – 97عمروبن جموح
41- مراه الرشاد، آيه الله شيخ عبدالله مامقانى ، ترجمه حجه السلام والمسلمين خليل نوروزى .
42- مردان علم در ميدان عمل ، ج 3، ص 124 – 127
43- تذكره المتقين ، ص 110 – 117، تصحيح و تحقيق انتشارات نهاوندى
44-آل عمران / 190 تا 94
45- اين دعا در مفتاح الفلاح ، آمده است .
46- برگرفته از كتاب مفتاح النجاه ، اين مقاله توسط ابوالفضل حافظيان ، تحقيق و تدوين يافته ، باتلخيص و تصرف ، در اين كتاب مورد استفاده قرار گرفت . نسخه اى از اين كتاب در كتابخانه آيه الله مرعشى نجفى به شماره 2862 موجود است ، (فهرست ج 8ص 66)
47-بحارالانواز، ج 46 ص 73
48-بحار الانوار، ج 96، ص 292.
49-بحار الانوار، ج 68، ص 330
50-بحار الانوار، ج 96، ص 255
51-سوره عنكبوت (29): 69.
52-سوره انبياء (21): 87
53-بحار الانوار، ج 66، ص 325.
54-بحار الانوار، ج 77ص 86
55-بحار الانوار، ج 1 ص 137
56-بحار الانوار، ج 2ص 48
57-سوره بقره (2): 3.
58-سوره اسراء (17): 84
59-كافى ، ج 2 ص 85
60-سوره نساء (4): 69.
61-سوره نور (24): 31
62-كافى ، ج 2، ص 128، ح 1
63-بحار الانوار، ج 65 ص 116
64-بحار الانوار، ج 69 ص 293، در اين حديث چنين است : تفكر ساعه خير من عباده ستين سنه .
65-بحار الانوار، ج 38 ص 113
66-سوره فاطر، (35): 28.
67-بحار الانوار، ج 71، ص 77
68-سوره بقره (2): 165
69-بحار الانوار، ج 97 ص 320، نظير اين روايت است و بخش آخر را فاقد است .

70-سوره طلاق (65): 3.
71-بحار الانوار، ج 71 ص 144
72-مجله كيهان انديشه شماره 38.
73-رساله لقاء الله ، حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى ، ص 197 – 203
74- اللهم يا ذا الملك المتا بد بالخلود… .
75-سلوك عارفان ، ترجمه المراقبات فى اعمال السنه ، حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى ، با تلخيص ، ص 173 – 202.
76- چرا در قرآن به تدبر نمى نگرند، نكند بر دلهايشان قفل غفلت زده باشد؟! سوره محمد، آيه 24
77-آيا آبى را كه مى نوشيد، مى نگريد؟ سوره واقعه ، آيه 68.
78-سوره مؤ من ، آيه 35.
79-المراقبات ، ص 122.
80-در آسمان معرفت ، علامه حسن حسن زاده آملى ، ص 107 – 110
81-سلوك عارفان ، ترجمه المراقبات فى اعمال السنه ) حاج ميرزا جواد ملكى تبريزى ، ص 244 – 147.
82-رساله لقاء الله ، ايه الله حاج ميرزا ملكى تبريزى ، با تلخيص ، ص ‍ 92 – 108
83-سوره كهف ، ايه 110
84-سوره بقره ، ايه 285 – 286
85-آل عمران ، آيه 18 – 19
86-سر الصلاه ، امام خمينى رضوان الله عليه ، ص 27 – 30
87-

عنقا شكار كسى نشود دام بازگير حافظ
كانجا هميشه باد به دست است دام دا

88-اوست اولين و آخرين و پيدا و نهان .(حديد / 3)
89-با آنان پيكار كنيد تا فته نباشد و دين از آن خدا گردد. (بقره / 193)
90-و پروردگار تو حكم فرموده كه جز او را نپرستيد.(اسراء / 23).
91-فقط تو را مى پرستيم و فقط از تو يارى مى طلبيم .(حمد / 4)
92-هيچ چيزى نيست مگر آنكه با حمد و سپاس او تسبيح گويد، اما شما تسبيح آنان را نمى فهميد.(اسراء. 44)
93-همانا پروردگار تو نماز مى گزارد. اصول كافى ، ج 2، ص 329، كتاب الحجه ، باب مولد النبى (ص )، (حديث / 13)
94-خدا نور آسمانها و زمين است .(نور / 35)
95-نقل از كتاب مردان علم در ميدان عمل ج 2 ص 333 – 340.
96-رساله لب اللباب در سير و سلوك اولى الالباب ، حضرت علامه آيه حاج سيد محمد حسين حسينى طهرانى ، با تلخيص ، ص 103-139
97- و بايد مؤ منان بر خداوند توكل كنند؛ (آل عمران / 160).
98- و بايد توكل كنندگان بر خداوند توكل كنند ؛ (ابراهيم / 12).
99- شيعيان ما زبانشان بسته است
100-سكوت شعار محبان است ، و خشنودى خدا در آن است و آن از اخلاق پيامبران و شعار برگبزيدگان است .
101-سكوت درى از درهاى حكمت است ، و رهنماى به هر خيرى است .
102-گرسنگى ، خورش مؤ من و غذاى روح و خوراك قلب است .
103–و رها كن كسانى كه دين خود را به بازى و سرگرمى گرفته اند و زندگى دنيا فريبشان داده است . (انعام / 70)
104-و چنين بودند كه پاسى كوتاه از شب را مى خوابيدند و در سحرها استغفار مى كردند. (ذاريات ، 17، 18)
105-نردبان اسمان ، اكبر اسدى .
106-كتاب نامه ها و برنامه ها، استاد علامه حسن زاده آملى – 19 – 26، هزار و يك كلمه ، كلمه 178
107-گلشن راز، از شبسترى .
108-حديد، 5
109-حجر، 22
110-الكافى ، ج 1، ص 11، ح 3.
111-هاتف .
112-سوره الانفطار، آيات 7 – 9
113-سوره جن ، آيه 2.
114-سوره اسراء، ايه 10
115-سنايى .
116-حافظ.
117-ظاهرا تروا است .
118-در نسخه اى نخوشداست .
119-سوره اعلى ، ايات 17 – 18
120-سوره القيامه ، آيات 21 و 22
121-در نسخه اى لبيت است .
122-زخرف ، 72.
123-آيه 64
124-سوره اعراف ، ايه 32.
125-سوره احزاب ، آيه 53.
126-سعدى .
127-سوره اسرا، ايات 80 – 81
128-سوره آل عمران ، آيه 192.
129-اعراف ، 206، 207.
130- سوره اعرف آيه 143
131-تكاپوگر انديشه ها، عبدالله نصرى ، ص 310
132-سوره اعراف ، ايه 16.
133-سوره انعام ، ايه 162
134-سوره اعراف آيه 143
135-سوره مزمل ، آيه 6.
136-
137-سوره كهف ، آيه 28.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.