بایگانی روزانه: دسامبر 4, 2019

دل نوشته اربعين اربعین جز یک اعجاز در جمع کردنِ

دل نوشته اربعين اربعین جز یک اعجاز در جمع کردنِ قلوب مؤمنین نیست… این را اینبار نه با ایمان، که با یقین می گویم… اشک در چشمانِ اهالیِ عراق، حلقه میزد؛ اگر از چایِ عراقیِ تند و تیزشان، نمی نوشیدی و دست به استکان …

ادامه نوشته »