بایگانی روزانه: فوریه 21, 2021

◾️مشغول مناجات با خدا بود؛شنید: «بنده های

◾️مشغول مناجات با خدا بود؛ شنید: «بنده های فراری ام را برگردان. بنده های گمراه و دور افتاده ام را به راه بیاور. این کار، از صد سال روزه داری و شب زنده داری بهتر است» موسی پرسید: بنده دور افتاده کیست؟ خدا به …

ادامه نوشته »