خانه » بایگانی برچسب: به میزانی که شبیه خدا می شوی، قرب به او پیدا می کنی.

بایگانی برچسب: به میزانی که شبیه خدا می شوی، قرب به او پیدا می کنی.