23  

مشخصات انتظار بزرگ

مشخصات انتظار بزرگ

1 – خوشبينی به آينده بشريت – درباره آينده بشريت نظرها مختلف است‏
، بعضی معتقدند كه شر و فساد وبدبختی ، لازمه لاينفك حيات بشری است و
بنابراين زندگی بی ارزش است و عاقلانه‏ترين كارها خاتمه دادن به حيات و
زندگی است ( 1 ) .
بعضی ديگر اساسا حيات بشر را ابتر می‏دانند ، معتقدند كه بشر در اثر
پيشرفت حيرت‏آور تكنيك و ذخيره كردن انبارهای وحشتناك وسائل تخريبی ،
رسيده به مرحله‏ای كه به اصطلاح با گوری كه با دست خود كنده يك گام بيشتر
فاصله ندارد .
راسل در ” اميدهای نو ” ميگويد : ” . . . اشخاصی هستند – و از آن‏
جمله اينشتاين – كه به زعم آنها بسيار محتمل است
پاورقی :
1 – رجوع شود به كتاب جدال بامدعی – اسماعيل خوئی .

كه انسان دوره حيات خود را طی كرده باشد و در ظرف سنين معدودی موفق شود
با مهارت شگرف علمی خود ، خويشتن را نابود سازد ” .
بنابر اين نظريه ، بشر در نيمه راه عمر خود بلكه در آغاز رسيدن به بلوغ‏
فرهنگی به احتمال زياد نابود خواهد شد . البته اگر تنها به قرائن و شواهد
ظاهری قناعت كنيم اين احتمال را نميتوان نفی كرد .
نظريه سوم اينست كه شر و فساد لازم لاينفك طبيعت بشر نيست ، شر و
فساد و تباهی معلول مالكيت فردی است ، تا اين ام‏الفساد هست ، شر و
فساد هم هست . مالكيت فردی معلول درجه‏ای از تكامل ابزار توليد است و
با خواسته انسانها اين ام‏الفساد از بين نمی‏رود ، ولی تكامل ابزار توليد و
جبر ماشين روزی ريشه اين ام الفساد را جبرا خواهد كند . پس آنچه مايه و
پايه خوشبختی است تكامل ماشين است .
نظريه چهارم اين است كه ريشه فسادها و تباهی‏ها نقص روحی و معنوی‏
انسان است . انسان هنوز دوره جوانی و ناپختگی را طی می‏كند و خشم و شهوت‏
بر او و عقل او حاكم است . انسان بالفطره در راه تكامل فكری و اخلاقی و
معنوی پيش می‏رود . نه شر و فساد لازم لاينفك طبيعت بشر است و نه جبر
تمدن فاجعه خودكشی دسته جمعی را پيش خواهد آورد .

آينده‏ای بس روشن و سعادت بخش و انسانی ، كه در آن شر و فساد از بيخ و
بن بر كنده خواهد شد در انتظار بشريت است .
اين نظريه الهامی است كه دين می‏كند . نويد مقدس قيام و انقلاب مهدی‏
موعود در اسلام در زمينه اين الهام است .
2 – پيروزی نهائی صلاح و تقوا و صلح و عدالت و آزادی و صداقت برزور و
استكبار و ظلم و اختناق و دجل و ( دجالگری و فريب )
3 – حكومت جهانی واحد .
4 – عمران تمام زمين در حدی كه نقطه خراب و آباد ناشده باقی نماند .
5 – بلوغ بشريت به خردمندی كامل و پيروی از فكر و ايدئولوژی و آزادی‏
از اسارت شرائط طبيعی و اجتماعی و غرائز حيوانی .
6 – حداكثر بهره گيری از مواهب زمين .
7 – بر قراری مساوات كامل ميان انسانها در امر ثروت .
8 – منتفی شدن كامل مفاسد اخلاقی از قبيل زنا ، ربا ، شرب خمر ، خيانت‏
، دزدی ، آدمكشی و غيره و خالی شدن روانها از عقده‏ها و كينه‏ها .
9 – منتفی شدن جنگ و بر قراری صلح و صفا و محبت و تعاون .

– ناسازگاری انسان و طبيعت .
هر كدام از اين ها نياز به تجزيه و تحليل و استدلال دارد ، اميدوارم كه‏
در آينده نزديكی اين مهم را انجام دهم ، در اين جا منظور ما صرفا
شناساندن ماهيت اين نويد و آرمان اسلامی است .

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.