خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:نقدی برمارکسیسم

دانلود کتاب:نقدی برمارکسیسم

دانلود کتاب:نقدی برمارکسیسم

نام كتاب : نقدی بر ماركسيسم

استاد شهيد مرتضی مطهری
نقدی بر ماركسيسم

بصورت فايل html

فهرست عناوين

عنوان صفحه
علل گرايش به ماركسيسم 9
علل پيدايش ماركسيسم : محيط واقعيتها و افكار 9
ماترياليسم تاريخی ، ابتكار ماركس 10
جوهر مكتب ماركس 11
قسمت اول : فلسفه ماركسی 13
فلسفه ماركس 14
فصل نخست : فلسفه ماركسی – فلسفه جدلی
بخش يكم : مفهوم جدل 15
فصل نخست : فلسفه جدلی يا منطق ماركس 16
دو نوع استدلال 20
منطق صورت و منطق ماده 21
جدل ، فلسفه پيشرفت 22
مسئله شرور 25
تضاد درونی اشياء 26
ماركس و فلسفه هگل 30
جدل ، منطق نيروها 36
مكانيزم جدل 42
2 – مكانيسم عمل 51
فصل دوم : فلسفه ماركسی – فلسفه مادی‏گرا 57
فلسفه ماركسی 58
از خود بيگانگی 58
دو استفاده اساسی ماركس از فوئر باخ 61
خدا ناگرايی نوين 64
فراگذشتن از فوئر باخ : مادی گرائی جدلی 67
مادی گرائی و تحول 68
تكامل 68
فطرت 74
وجوه تباين منطق ديالكتيك با اصول اسلامی 80
از خود بيگانگی فوئر باخ تا ماترياليسم تاريخی ماركس 84
از مادی گرائی فلسفی به مادی گرائی اقتصادی 84
يك پيشگام : موئيز هس و از خود بيگانگی بشر 89
آورده خاص ماركس 89
نظر ماركس و فوئر باخ نسبت به انسان 94
بخش دوم : مادی گرائی تاريخی 103
مادی گرائی تاريخی 104
مادی گرائی تاريخی : نگرش تاريخی اقتصاد 110
آيا جامعه واقعيت و حيات دارد 111
جامعه ، يك موجود تك حياتی است يا چند حياتی 113
نظريات ديگر در مورد فلسفه تاريخ 114
ماترياليسم ديالكتيك تاريخی و مبارزه طبقاتی 120
فصل سوم : فلسفه ماركسی ، فلسفه پراكسيس
بخش يكم : پراكسيس ، فلسفه عمل 125
طرح مسأله 126
پراكسيس 127
تاريخچه پراكسيس 127
ماركسيسم و مسئله پراكسيس 129
تغيير – شناخت – تغيير 132
تعارض تعهد انسان با جبر تاريخ در فلسفه ماركسيسم 132
امر بين الامرين در فلسفه ماركسيسم 132
بخش دوم : پراكسيس و بشر گرائی كار 139
تأثير عمل در نظر معارف اسلامی 145
مسئله عادت 148
ماهيت ملكات روحی 150
1 – فلسفه ” بودن ” و فلسفه ” شدن ” 153
دو نوع : فلسفه : فلسفه ” بودن ” و فلسفه ” شدن ” 155
تاريخچه بحث حركت 157
جاودانگی حقيقت 161
2 – جاودانگی حقيقت 165
جاودانگی حقيقت و اصول اخلاقی 166
آيا حقيقت متحول و متكامل است 174
ريشه اعتقاد به موقت بودن ، نسبی بودن و تكامل حقيقت 177
3 – جاودانگی اصول اخلاقی 181
جاودانگی اصول اخلاقی 182
علت تفكيك حقيقت و اخلاق 187
شباهت نظريه علامه طباطبائی با نظريه راسل 194
اعتبار استخدام 198
اشكال 199
” بايد ” های ثابت و ” بايد ” های متغير 201
آيا بايدهای كلی وجود دارد 203
توجيه ” بايد ” های كلی 203
توجيه اول 204
توجيه دوم 205
توجيه سوم 207
4 – آيا فلسفه ” بودن ” خردگرا است و فلسفه “شدن” طبيعت گرا؟ 211
5 – تكامل 217
الف – تكامل و مسأله پوچی 219
راه ديگری برای رهائی از يأس 223
نظری به كتاب ” جدال با مدعی ” 224
ب – مفهوم تكامل 241
تكامل به معنی افزايش امكانات 245
نقدی بر كتاب ” زمينه جامعه شناسی ” 247
مسأله فطرت 249
توجيه تكامل اجتماعی انسان از نظر ماركسيسم 251
تحليل فلسفی تكامل 255
دو روش مطالعه در جامعه شناسی 257
طراحی و مهندسی اجتماع 266
تكامل اجتماعی 270
راز انحطاط و تعالی جامعه‏ها 272
رد نظريه منكرين تكامل 273
اشكال 275
اشكال ديگر 276
6 – اصول ديالكتيك 281
چرا اصول ديالكتيك را منطق می‏نامند ؟ 282
لغت ديالكتيك 282
تاريخچه كلمه ديالكتيك 283
مفهوم ديالكتيك 285
الف – اصل تضاد 291
درس اول : اصل تضاد 292
تقابل 292
اقسام تقابل 293
بحث تقابل از مسائل منطق است يا فلسفه ؟ 294
تعريف تضاد 295
تضادها و شرور 296
درس دوم : اصل تضاد ( 2 ) 298
اجتماع وجود و عدم در حركت 299
مسأله تناقض 300
حركت و غيريت 302
درس سوم اصل تضاد ( 3 ) 303
تحليل مفهوم نفی در حركت 306
طرح علمی مسأله تضاد 307
درس چهارم : اصل تضاد ( 4 ) 309
تفاوت مقام ثبوت و مقام اثبات 310
وجوه اشتباه هگل از نظر ما 311
درس پنجم : اصل تضاد ( 5 ) 314
تضاد به معنی تصادم 315
نظريه اول : نظريه ثنوی 316
نظريه دوم : نظريه ارسطو 316
نظريه سوم : نظريه خلاقيت تضادها 317
ب – اصل حركت 321
درس اول : اصل حركت ( 1 ) 322
تاريخچه مسأله حركت 322
نظريه ذيمقراطيس 323
نظريه ارسطو 323
نظريه صدرالمتألهين 324
نظريه دكارت 326
نظريه هگل 326
نظريه ماركسيستها 326
درس دوم : اصل حركت ( 2 ) 328
ديالكتيك از نظر هگل 329
ايرادات وارد بر نظريه هگل 329
ماركسيست‏ها و مسأله شناخت 332
درس سوم : اصل حركت ( 3 ) 334
مبدأ ميل 336
نياز حركت به محرك 337
محرك اول : 339
درس چهارم : اصل حركت ( 4 ) 339
تفسير مراحل سه گانه تز و آنتی تز و سنتز 343
درس پنجم : اصل حركت ( 5 ) 344
تفسير اول : تركيب تز و آنتی تز 344
تفسير دوم : نفی در نفی 345
مجموعه آثار استاد شهيد مرتضی مطهری 350

        برای دانلود کتاب: نقدی برمارکسیسم بر روی لینک زیر کلیک کنید

نقدی برمارکسیسم

23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.