خانه » دانلود كتاب هاي مذهبي بصورت فايل html » دانلود کتاب:حرکت و زمان در فلسفه اسلامی جلد اول
23

دانلود کتاب:حرکت و زمان در فلسفه اسلامی جلد اول

دانلود کتاب:حرکت و زمان در فلسفه اسلامی جلد اول

نام كتاب : حركت و زمان در فلسفه اسلامی جلد ( 1 )

بسم الله الرحمن الرحيم
حركت و زمان در فلسفه اسلامی
جلد اول
درسهای اسفار
متفكر شهيد استاد مرتضی مطهری
تنظيم و نشر از :
انتشارات حكمت

بصورت فايل html

فهرست

مقدمه ناشر 9
فصل ( 10 ) و ( 11 )
تعريف و نحوه وجود حركت
تعريف ارسطو ، فيثاغورث و افلاطون از حركت 20
اشكال بوعلی بر تعريف فيثاغورث از حركت 22
اشكال فخر رازی به وجود حركت 25
تعريف حركت توسطيه و حركت قطعيه 29
پاسخ بهمنيار و ميرداماد به شبهه فخررازی 31
تعريف بوعلی از حركت 35
حركت از كدام مقوله است 39
تقدم بحث حركت توسطی و قطعی بر تعريف آن 40
ذهنی بودن حركت قطعيه در نظر بوعلی 42
دو توجيه نادرست از زمانی بودن حركت توسطيه 45
انتقادات آخوند بر توجيه شيخ از زمانی بودن حركت توسطيه : 46
1 – ) تبيين نحوه وجود حركت 46
2 – ) حركت صفت جسم و تابع نحوه وجود آن است 48
3 – ) شيخ آنچه را كه رد می‏كند حركت قطعيه نيست 50
4 – ) شيخ چون زمان را واقعی می‏داند بايد حركت قطعيه را قبول داشته‏ باشد 51
5 – ) حركت توسطيه وجود واقعی ندارد 54
اشكال به توجيه آخوند 58
سه نظريه در نحوه وجود حركت 61
قول علامه طباطبائی مبنی بر وجود حركت قطعيه و توسطيه 61
6 – ) پاسخ اشكال بر وجود حركت قطعيه 65
متن اسفار ، فصل 10 و 11 71
فصل ( 12 )
اثبات محرك اول
مقدمات برهان محرك اول 91
اشكالات وارده بر براهين محرك اول : 93
1 – ) تسلسل علل محال نيست ! 93
2 – ) حركت نيازمند محرك نيست ! 95
براهين ملاصدرا بر نيازمندی حركت به محرك 97
كاربرد اصطلاح ” ذاتی ” در فلسفه 98
نسبت حركت به متحرك 101
تعبير ديگری از نياز حركت به محرك 102
متن اسفار ، فصل 12 107
فصل ( 13 )
پاسخ اشكالات وارده بر اصل نياز متحرك به محرك
براهين حكما در اثبات نياز متحرك به محركی غير خود : 114
1 – ) ذاتی بودن حركت منافی سكون است 114
2 – ) تحرك ذات بوسيله ذات منافی با اصل حركت است 114
3 – ) ذاتی بودن حركت مغاير با غايت داشتن است 115
اشكالات وارده بر سه برهان حكما در ذاتی نبودن حركت
4 – ) حركت ذاتی اشياء مستلزم حركت يكنواخت كليه اجسام است 119
5 – ) مغايرت حيثيت قوه و حيثيت فعل 120
6 – ) مغايرت حيثيت ايجاب و حيثيت امكان 121
معنی مغايرت محرك و متحرك 121
اشكالات فخر رازی بر براهين حكما در مغايرت متحرك و محرك 123
ايراد فخر رازی بر برهان چهارم 123
تفسير نادرست فخر رازی از ” ماده ” فلسفی 126
پاسخ مرحوم آخوند به ايراد فخر رازی بر برهان چهارم حكما 130
اشكال فخر رازی بر وحدت ماده و مغايرت فاعل و قابل 133
متن اسفار ، فصل 13 137
فصل ( 14 )
تقسيم قوه محركه و اثبات محرك اول
تصور فلاسفه غرب از تحريك طبيعت توسط ماوراء الطبيعه 153
مقدمات اثبات محرك اول 154
تصوير امور غير متناهيه باطل و محال 160
متن اسفار ، فصل 14 166
فصل ( 15 )
مبدا قريب فاعلها و حركات
طبيعی امر مفارق از ماده نيست
ملازمت حركت با قوه 173
اعتقاد حكما به ” صور نوعيه ” 174
اصل مدعای اين فصل 175
اثبات مدعا 178
متن اسفار ، فصل15 182
فصل ( 16 )
هر حادث زمانی مسبوق است به قوه
و ماده‏ای كه حامل آن قوه است
سه نظريه در تبيين حدوث اشياء 189
برهان بوعلی در اثبات وجود امكان و ماده 192
اشكال وارد بر بوعلی 194
برهان ديگر در اثبات امكان استعدادی 198
برهان سوم حكما در اثبات امكان استعدادی 201
حادثها چه چيزهائی هستند ؟ 202
آيا ماده حادث است ؟ 203
تقسيم مخلوقات به مبدع و مكون 205
امكان حادث است يا مبدع ؟ 210
رابطه ميان موجود و معدوم ؟ ! 211
ماهيت امكان استعدادی 217
آيا هيولی استعداد همه چيز را دارد ؟ 219
فرق صورت و نفس و عرض 222
مناط احتياج به ماده 223
متن اسفار : فصل 16 225
فصل ( 17 )
فعل بر قوه مقدم است
اقسام تقدم 235
وهم و اندفاع 239
متن اسفار ، فصل 241 17
فصل ( 18 )
موضوع حركت چيست ؟ آيا موضوع
حركت جسم است يا غير جسم ؟
متن اسفار ، فصل 251 18
فصل ( 19 )
حكمت مشرقيه
آيا حركت منوع است ؟ 258
براهين امتناع منوع بودن حركت از نظر حكما 259
ايراد بر ثابت بودن علت متغير و پاسخ آن 262
جهت نيازمندی حركت به موضوع 267
فاعل و قابل در حركت ذاتی 277
متن اسفار ، فصل 19 282
فصل ( 20 )
اثبات طبيعت برای هر متحركی و اينكه طبيعت
مبدا قريب هر حركتی است
توضيح و تفسير ” عله المتغير متغير ” در فلسفه بوعلی 294
لزوم فرض سلسله قرب و بعد بعنوان علت معده 298
مشابهت تشطير حركت و تكثير واسطه‏ها در برهان طرف و وسط 299
اعتراض مرحوم جلوه به توجيه ربط متغير به ثابت 300
متن اسفار ، فصل 20 303
فصل ( 21 )
كيفيت ربط متغير به حادث
اصل ” عله المتغير متغير ” در حركت ذاتی نمی‏آيد 312
تقسيمات وجود نسبی است ، هر متغيری ثابت نيز هست 314
متن اسفار فصل 21
فصل ( 22 )
نسبت حركت به مقولات
چهار نظريه در توجيه نسبت حركت به مقوله 324
انتقاد حكماء از سه نظريه ديگر 326
برهان شيخ بر موضوع نبودن مقوله 327
اشكال فخر رازی به حركت اشتدادی و پاسخ آن 333
مشابهت حركت كمی و حركت جوهری 338
آيا مقوله برای حركت جنس است ؟ 345
سيری كلی به مطالب فصل 22 347
متحرك در هر آنی فردی از مقوله را دارد 351
متن اسفار ، فصل22 357
فصل ( 23 )
حركت در چه مقولاتی واقع می‏شود و در چه مقولاتی واقع نمی‏شود
نسبت حركت با مقوله فعل و انفعال 369
نظر بديع علامه طباطبائی در ” حركت در حركت ” 371
فعل و انفعال مقوله نيستند 375
براهين امتناع حركت در حركت 377
حركت مركب در اعراض 380
نظر استاد در ” حركت در حركت ” 383
عدم وقوع حركت در مقوله متی ، جده و اضافه 385
تقابل حركت و سكون 387
نظريه متكلمين درباره سكون 388
آيا سكون حظی از وجود دارد 391
متن اسفار ، فصل 23 395
فصل ( 24 )
تحقيق در وقوع حركت در پنج مقوله : اين ، وضع ، كيف ، كم و جوهر مغايرت حركت وضعی و حركت انتقالی 404
حركت وضعی در اجسام دارای مكان 406
رابطه حركت و تكامل 408
حركت اشتدادی ، اشتداد چه چيز است ؟ 413
نسبت حركت با اشتداد و تكامل 415
تبيين تكامل در پديده‏های طبيعی 317
تكامل در حركت اينی و وضعی 418
وحدت مقوله در حركت اشتدادی 419
موضوع حركت و وحدت و استمرار آن 422
آيا حركت توسطی از لوازم حركت قطعی است ؟ 423
نحوه وجود ” مقوله ” در حركت 426
نفس غير از مزاج است 429
اشتداد و تكامل به دو معنی 432
لازمه حركت اشتدادی انقلاب ذاتی است 437
اجتماع اضداد در حركت 440
برهان شيخ بر امتناع حركت جوهريه 443
اشكال مرحوم آخوند به برهان شيخ 445
جهت نياز حركت جوهری به موضوع ، حدوث آن است 451
پاسخ به اشكالات وقوع حركت جوهريه 453
جواب نقضی مرحوم آخوند در باب موضوع حركت جوهريه 454
جمع اقوال مختلف در باب موضوع حركت جوهريه 457
عجز شيخ از تشخيص موضوع در حركت كمی 460
اثبات هيولی از طريق فصل و وصل 466
اشكال بر برهان فصل و وصل 467
متن اسفار ، فصل 24 471
مؤخره : بحثی در ترتيب و تنظيم مباحث اسفار 485

        برای دانلود کتاب: حرکت و زمان در فلسفه اسلامی جلد اول بر روی لینک زیر کلیک کنید

حرکت و زمان در فلسفه اسلامی جلد اول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.