پی نوشته های کتاب انسان از مرگ تا برزخ

پی نوشته های کتاب انسان از مرگ تا برزخ 

1-عنكبوت آيه 57.
2-الرحمن آيه 26.
3-آل عمران ، آيه 185.
4-تفسير كبير، ج 9 ص 125.
5-سوره قصص ، آيه 88.
6-آب طلا.
7-وقتى عمر انسان به سر آمد.


8-محجة البيضا، جلد 8، ص 242.
9-محجة البيضا، جلد 8، ص 242.
10-محجة البيضا، جلد 8، ص 242.
11-سوره اعراف ، آيه 157.
12-سوره اعراف ، آيه 157.
13-سوره ملك ، آيه 2.
14-سوره زمر، آيه 42.
15-سوره سجده ، آيه 10.
16-سوره نحل ، آيه 32.
17-سوره نحل ، آيه 28.
18-من لايحضره الفقيه ، شش جلدها، جلد 1، ص 190.
19-كشف الاسرار، ج 7، ص 521.
20-كشف الاسرار، ج 7، ص 522.
21-كشف الاسرار، ج 7، ص 522.
22-بحار، ج 61، ص 78.
23-بسوى جهان ابدى ، ص 197.
24-معانى الاخبار، ص 287.
25- معانى الاخبار، ص 287.
26-معانى الاخبار، ص 287.
27-معانى الاخبار، ص 287.
28-معانى الاخبار، ص 291.
29-لئالى ج 4، ص 235.
30-لئالى ج 4، ص 235.
31-نهج البلاغه ، خطبه 5، فيض ص 57.
32-نهج البلاغه ، خطبه همام ص 193، ص 612.
33-بحار جلد 6، ص 127.
34-بحار، جلد 6، ص 129.
35-بحار ج 6، ص 137.
36-سوره جمعه آيه 6- 7.
37-بحار، جلد 6، ص 138.
38-بحار، جلد 6، ص 126.
39-سوره نحل ، آيه 32.
40-سوره واقعه ، آيه 88 الى 91.
41-مثنوى مولوى .
42-سوره نحل ، آيه 28.
43-سوره نحل آيه 29.
44-سوره محمد آيه 27.
45-ق ، آيه 19.
46-روح البيان ، جلد 9، ص 118.
47-بحار جلد 6، ص 158.
48-نهج البلاغه ، فيض ، خ 108، ص 331.
49-بحار، جلد 6، ص 150.
50-محجه البيضا، ج 8، ص و بحار، ج 6.
51-جامع الاخبار، ص 105 و بحار الانوار، ج 76، ص 15.
52-لئالى ، ج 5، ص 6. من لايحضره الفقيه ، ج 1، ص 183. از چهار جلدى ها، روضة المتقين ، ج 1، ص ‍ 342.
53-لئالى ، ج 5، ص 7.
54-لئالى ، ج 5، ص 7.
55-من لايحضره الفقيه ، چهار جلدى ها، ج 4، ص 191.
56-روضه المتقين ، ج 1، ص 342.
57-من لا يحضره الفقيه ، چهار جلدى ها، ج 1، ص 200، روضه المتقين ، ج 1، ص 370.
58-درباره كارهاى شيطان در كتاب (( شيطان در كمين گاه )) مطالب گوناگون و جالبى را نوشته ام به آنجا مراجعه شود.
59-سوره سجده ، آيه 11.
60-مجمع البيان ، ج 8، ص 329، نور الثقلين ، ج 4، ص 225، تفسير برهان ، ج 3، ص 282.
61-مجمع البيان ، ج 8، ص 328، تفسير برهان ، ج 3، ص 282، حديث 5.
62-من لايحضره الفقيه ، چهار جلدى ، ج 1، ص 185، تفسير برهان ، ج 3، ص 282، حديث 2.
63- سفينه البحار، ج 8، ص 107، بحار الانوار، ج 6، ص 169، تفسير برهان ، ج 3، ص 282، حديث 7.
64-تفسير امام حسن عسگرى ، بحار الانوار، ج 6، ص 173، تفسير برهان ، ج 3، ص 282، حديث 7.
65-سوره يونس ، آيه 63 و 64.
66-سوره فصلت ، آيه 39.
67-سوره واقعه ، آيه 87 و 88.
68-بحار الانوار، ج 6، ص 172، باب 6، حديث 52 و جامع الاخبار و دعوات راوندى .
69-بحارالانوار، ج 6، ص 172، باب 6، حديث 52 نقل از دعوات راوندى .
70-سوره انعام ، آيه 95.
71-اين مطالب در باب ((عذاب برزخى )) مفصل بيان شده است .
72-من لايحضره الفقيه ، چهار جلدى ، ج 1، ص 189.
73-تفسير عياشى ، بحارالانوار، ج 6، ص 178، حديث 6.
74-تفسير قمى ، بحارالانوار، ج 6، ص 180.
75-من لايحضره الفقيه ، چهار جلدى ها، ج 1، ص 191. روضة المتقين ، ج 1، ص 356.
76-بحار الانوار، ج 6، ص 181.
77-بحارالانوار، ج 6، ص 200 نقل از مشارق الانوار.
78-لئالى ، ج 5، ص 15.
79-لئالى ، ج 5، ص 16.
80-لئالى ، ج 4، ص 240 الى 241.
81-بحار، ج 4، ص 249.
82-بحار، ج 4، ص 207.
83-در آينده در اين باره بحث خواهد شد.
84-بحار، ج 6، ص 226.
85-بحار، ج 6، ص 269.
86-در كتاب (انسان و شاهدان صادق ) در رابطه با تجسم اعمال به صورت هاى مختلف بحث شده است و در آينده هم درباره جهنم برزخى بحث خواهد شد.
87-بحار، ج 6، ص 256.
88-آينده در رابطه با اين موضوع مفصل بحث خواهد شد.
89-بحار، جلد 6، ص 256.
90-بحار، جلد 6، ص 257.
91-
92-لئالى جلد 4 ص 253.
93-بحار 6، ص 256.
94-معادشناسى ، ج 3، ص 228.
95-مفردات راغب ، قاموس قرآن ، مجمع البحرين ذيل كلمه برزخ .
96-الرحمان ، آيه 19- 20.
97-فرقان ، آيه 53.
98-مؤ منون ، آيه 100.
99-نهج البلاغه فيض خطبه 212، ص 695، خويى ، خ 219، ابن ابى الحديد، خ 216، المعجم ، خ 221.
100-نهج البلاغه فيض ، خطبه 313، خويى ، خطبه 219، ابن ابى الحديد، خطبه 217، المعجم ، خطبه 222.
101-سوره بقره ، آيه 64.
102-سوره آل عمران ، آيه 169 – 171.
103-سوره ياسين ، آيه 27.
104-سوره غافر، آيه 46.
105-الميزان ، ذيل آيه .
106-سوره واقعه ، آيه 82 تا 94.
107-سوره نوح ،ذ آيه 25.
108-ابو الفتوح رازى ، ج 11، ص 280.
109-سوره فجر، آيات 27 تا 30.
110-سوره مومن ، آيه 10.
111-فخر رازى ، ذيل آيه .
112-تبيان ، ج 9،ص 6، مجمع البيان ، ج 4، ص 516. الميزان ، ج 17 ص 331.
113-سوره بقره ، آيه 27.
114-تبيان ، ج 1، ص 123.
115-سابقا اين مطلب مفصل بيان شد.
116-سوره زمر آيه 42.
117-انسان در مراحل شش گانه ، ص 107.
118-انسان در مراحل شش گانه ، ص 107.
119-معانى الاخبار، ص 289.
120-تفسير صافى ، جلد 2، ص 468.
121-مجموعه و رام ، ج 1، ص 150، الحكم الزهرة ، ص 229.
122- سوره سجده ، آيه 7.
123-تفسير نمونه ، ص 149.
124-احتجاج ، ج 2، ص 96.
125-روم ، آيه 55.
126-مؤ من ، آيه 46.
127-مؤ منون ، آيه 100.
128-مؤ منون ، آيه 100.
129-معادشناسى ، ج 3، ص 34.
130-انعام ، آيه 28.
131-مؤ منون آيه 1.
132-بهجة الامال ج 4 ص 143.
133-معادشناسى ، جلد 2، ص 214.
134-خزينة الجواهر، ص 562.
135-خزينة الجواهر، ص 541 با تغييراتى در عبارت .
136-نهج البلاغه خويى ، ج 6، ص 41.
137-لئالى ، جلد 5، ص 21.
138-سوره اسرا، آيه 13.
139-لئالى ، جلد 4، ص 249.
140-نهج البلاغه خويى ، جلد 6، ص 44.
141-بحار الانوار، جلد 6، ص 235، و سفينه البحار، ج 2، ص 395.
142-زحرف / آيه 36.
143-منظور از افندى ، سنى هاى عثمانى بودند كه از طرف دولت عثمانى در آن هنگام كه عراق در تحت تصرف آن ها بود به شغل هاى حكومتى و دولتى اشتغال داشتند و بعد از جنگ بين الملل اول ، كه دولت كفر بر اسلام غلبه كرد و كشور عثمانى را تجزيه نمود عراق از تحت قيمومت عثمانى خارج شد.
144-معاد شناس ، 3، ص 108، اين داستان به مناسبت سختى قيامت در كتاب ((انسان از حشر تا دادگاه )) ذكر شده است .
145-خزينه الجواهر، ص 136، اين داستان به مناسبت سخنى قيامت در كتاب ((انسان از حشر تا دادگاه )) ذكر شده است .
146-در قرن يازدهم ، در شيراز، گروه ملحدى پيدا شدند كه عالم و دانش مند آنان سئوال و عذاب قبر را منكر شد. و امر را بر مردم مشتبه كردند، به اين كه دهان ميت را پر از ارزن مى كنيم و روز ديگر قبر را باز مى نماييم ، مى بينيم ارزن ها به حال خود باقى هستند. پس اگر در قبر سئوال و جوابى بود بايد حال مرده تغيير كرده و ارزن ها ريخته باشد. ديگر اين كه با همه سختى و ناراحتى عذاب قبر، چرا آن را نمى شنويم ؟ انوار الغمانيه ، ص 458، چاپ سنگى .
147-نهج البلاغه خويى ، ج 6، الى 42 و بحار الانوار، جلد6، ص 243 و اصول كافى .
148-بحار الانوار، ج 6، ص 221.
149-بحار الانوار، ج 6، ص 217.
150-داستان سعد در بحث چيزهايى كه باعث فشار قبر مى شود مفصل بيان شده رجوع شود.
151-هيچ پيامبر از طرف خدا مبعوث نشده است مگر اين كه گوسفند چران بوده است .
152-سفينه ، ج 2، ص 396، انوار نعمانيه ، ص 406.
153-بحار الانوار، ج 6، ص 218.
154-بحار الانوار، ج 6، ص 226.
155-خزينة الجوهر، ص 384.
156-معادشناسى ، ج 1، ص 137.
157-قبرستان بزرگ اصفهان را تخت فولاد گويند.
158-معادشناسى ، جلد 1، ص 140.
159-معادشناسى ، ج 1، ص 143.
160-بحار، ج 6، ص 266.
161-بحار، ج 6، ص 226.
162-ميزان الحكمه ، ج 3، ص 473.
163-خزينه الجواهر، ص 462.
164-بحار، جلد 6، ص 121.
165-بحار، ج 5، ص 265.
166-بحار، ج 6، ص 245.
167-بحار، ج 77، ص 67.
168-بحار، ج 75، ص 246.
169-عقاب الاعمال ، ص 655.
170-بحار، ج 6، ص 245.
171-ميزان الحكمة ، ج 7، ص 333.
172-بحار، ج 6، ص 222.
173-محجة البيضا، ج 5، ص 235.
174-بحار، ج 6، ص 222.
175-معاد در قرآن ، ص 141.
176-معاد دستغيب ، ص 115.
177- قران واحد پول خردى است .
178-نقل از داراسلام ، نورى ، ج 1، ص 247.
179-معادشناسى ، ج 2، ص 249 تا 251.
180-معاد فلسفى ، ج 1، ص 324.
181-دارالسلام نورى .
182-سوره زلزال ، آيه 7 و 8.
183-لئالى ، ج 5، ص 87.
184-حيات القلوب ، ج 2، ص 574.
185-حيات القلوب ، ج 2، ص 577.
186-طبقات ، ج 3، ص 3.
187-طبق بعضى از روايات ، آمدن هفتاد هزار فرشته براى تشيع او از اين جهت بوده است كه ((سعد)) به خواندن سوره توحيد مداومت مى كرد.
188-قاموس الرجال ، ج 4، ص 343.
189-بحار، ج 6، ص 262.
190-لئالى ، ج 5، ص 88.
191-بحار، ج 6، ص 240.
192-بحار، ج 18، ص 324.
193-بحار، ج 72، ص 223.
194-سفينة البحار، باب سنن ، ص 665.
195-بحار، ج 6، ص 216.
196-بحار، ج 6، ص 216.
197-بحار، ج 6، ص 230.
198-بحار، ج 6، ص 220. محاسن برقى ، ص 60.
199-لئالى ، ج 5، ص 25 – 26.
200-عروة الوثقى ، ص 164.
201-فروع كافى ، ج 3، ص 200.
202-سفينة البحار، ج 2، ص 397.
203-ثواب الاعمال ، ترجمه شده ، ص 235.
204-ثواب الاعمال ، ص 250.
205-سفينة البحار، ج 2، ص 397.
206-سفينة البحار، ج 2، ص 397.
207-سفينة البحار، ج 2، ص 297.
208-اقبال الاعمال ، ص 651.
209-الانسان ، ص 164.
210-سفينة البحار، ماده صلوة .
211-بحار، ج 87، ص 161.
212-سفينة البحار، ماده صلوة .
213-مجموعه ورام ، ص 453.
214-محجة البيضاء، ج 8، ص 292.
215-بحار، ج 6، ص 244.
216-بحار، ج 6، ص 288.
217-مواعظ العدديه ، ص 75.
218-خصال صدوق ، ج 1، ص 46.
219-لئالى الاخبار، ج 5، ص 262 – 260.
220-خزينة الجواهر، ص 479.
221-خزينة الجواهر، ص 479.
222-لئالى ، ج 4، ص 170.
223-الدين فى قصص ، ج 2، ص 63.
224-لئالى ، جلد 4، ص 264.
225-لئالى ، ج 4، ص 264.
226-لئالى ، ج 4، ص 264.
227-بحار، ج 6، ص 120.
228-لئالى الاخبار، ج 4، ص 269.
229-لئالى الاخبار، ج 4، ص 269.
230-ده يك بگير، ماليات بگير.
231-آهنگر.
232-مفاتيح بعد از زيارت عاشورا و دعاى آن .
233-بحار، ج 7، ص 248.
234-برزخ دستغيب ، ص 133.
235-برزخ دستغيب ، ص 133.
236-الانسان ، ص 156، نقل از انوار نعمانيه ، ص 456.
237-الانسان ، ص 156.
238-نام محلى است بين كوفه و نجف .
239-انوار نعمانيه ، ص 155.
240-فرقان آيه 70.
241- رعد، آيه 38.
242-ابراهيم ، آيه 47.
243-انبياء، آيه 103.
244-جامع ، ص 237.
245-لئالى الاخبار، ج 4، ص 6.
246-لئالى ، ج 5، ص 107، و دار السلام ، ج 1، ص 53.
247-نهج البلاغه سه جلدى ، ناصر مكارم ، ج 2، ص 276.
248-تحف العقول ، ص 243.
249-خصال ، ص 151.
250-سوره مائده ، آيه 30.
251-فروع كافى ، جلد، ص 410.
252-لثالى الاخبار، ج 5، ص 178.
253-عقاب الاعمال ، ص 486.
254-بحار الانوار، ج 42، 53.
255-لثالى الاخبار، ج 5، 49.
256-بحار جلد 42 ص 307
257-خزينه الجواهر، ص 543.
258-پيشگوييهاى پيشوايان ، ص 210 و 211 .
259-بحارالانوار، ج 6، ص 235.
260-بحار، ج 48، ص 84.
261-معادشناسى ، ج 2، ص 338.
262-دارالسلام ، ج 2، ص 338.
263-تحفة الرضويه و كرامات رضويه ، در معجزات امام هشتم عليه السلام ، ص 238.
264-بحارالانوار، ج 45، ص 336.
265-منتهى الامال ، ج 1، ص 299.
266-بحارالانوار، ج 6، ص 235.
267-بحارالانوار، ج 46، ص 245.
268-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 147.
269-بهجة الامال ، ج 4 ص 355.
270-كشف الغمه ، ج 3، ص 8.
271-روضات زاهرات ، در معجرات بعد از وقات ، سيد نصراله موسوى آيتى .
272-فرقان ، آيه 27.
273-نهج البلاغه فيض ، حكمت 177.
274-در رابطه با اين مطلب رجوع شود به كتاب ((انسان و شاهدان صادق )).
275-ميزان الحكمة ج 5، ص 599.
276-ميزان الحكمة ، ج 5، ص 599.
277-ميزان الحكمة ، ج 5، ص 599.
278-اقتباس از كتاب عالم عجيب ارواح ، ص 223.
279-عالم عجيب ارواح ، اقتباس از سرگذشت عجيب عالم برزخ ، ص 215.
280-بحار، ج 18، ص 351.
281-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 51 الى 52.
282-بحار الانوار، ج 79، ص 29.
283-بحار الانوار، ج 79، ص 19،
284-بحار الانوار، ج 76، ص 366.
285-سوره فرقان ، آيه 68.
286-بحار الانوار، ج 79، ص 21.
287-بحار الانوار، ج 79، ص 28.
288-خزينه الجواهر، ص 234.
289-لئالى الاخبار، ج 5، ص 5.
290-بحار الانوار، ج 75، ص 246.
291-لئالى ، جلد5.
292-بحار الانوار، ج 75.
293-محجه البيضا، ج 5، ص 241.
294-محجه البيضا، ج 5، ص 243.
295-نساء، آيه 10.
296-تفسير برهان ، ذيل آيه شريفه .
297- توبه ، آيه 34 و 35.
298-نقره و طلا.
299-دردناك .
300-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 51 و 52.
301-سوره بقره ، آيه 274.
302-سوره بقره ، آيه 278.
303-روضه المتقين ، ج 7، ص 273 و حكم الزاهر، ص 675.
304-بحار الانوار، ج 76، ص 364.
305-روضه المتقين ، ج 12، ص 238 و خصال صدوق ، ج 2، ص 583 حكم الزاهر، ص 676.
306-اصول كافى ، ج 2، ص 318.
307-عدل الهى ، ص 251، با كمى تغيير.
308-غرر الحكم .
309-غرر الحكم .
310-بحار الانوار، ج 71، ص 394.
311-بحار الانوار، ج 5، ص 93.
312-بحار الانوار، ج 75، ص 174 و ثواب الاعمال ، ص 222.
313-بحار الانوار، ج 75، ص 174.
314-ثواب الاعمال ، ص 223 و بحار الانوار، ج 75، ص 175.
315-محاسن برقى ، ص 100، و بحار الانوار، ج 75، ص 174.
316-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 137.
317-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 63.
318-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 63.
319-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 306.
320-انفال ، (8)، آيه 33.
321-لئالى الاخبار، ج 4، ص 294.
322-لئالى الاخبار، ج 4، ص 295.
323-لئالى الاخبار، ج 4، ص 295.
324-((شيخ صدوق )) مقدارى از عمر خود را در زمان غيبت صغرى گذرانيده بود و به دعاى امام زمان ع به دنيا آمده است ؛ چون پدرش (على بن حسين بن بابويه ) فرزند نداشت از امام زمان عليه السلام تقاضاى فرزند كرد. امام زمان عليه السلام هم ، به او وعده دو پسر داد. يكى به نام محمد معروف به شيخ ((صدوق )) و ديگرى به نام حسين كه هر دوى آنها از علماى بزرگ اسلام شدند.
325-معادشناسى ، ج 3، ص 194.
326-انوار نعمانيه ، با كمى تغيير در عبارات .
327-بحارالانوار، ج 6، ص 254 و اصالت روح ، ص 157.
328-نهج البلاغه ، كلمات قصار، شماره 120.
329-بحارالانوار، ج 6، ص 243.
330-بحارالانوار، ج 6، ص 269.
331-نهج البلاغه فيض ، خطبه 226.
332-نهج البلاغه فيض ، خطبه 193.
333-بحارالانوار، ج 6 ص 245 و 255.
334-لئالى الاخبار، ج 1 ص 62.
335-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 137.
336-معادشناسى ، ص 188.
337-خزينة الجواهر، ص 479.
338-معادشناسى ، ج 3، ص 199 نقل بمعنى شده .
339-اين قضيه براى نويسنده كتاب بازگو شد.
340-لئالى ، ج 5، ص 163.
341-معاد در قرآن ، ص 137، با تغييراتى در آن .
342-بحار الانوار، ج 73، ص 10، اصول كافى ، ج 2، ص 318.
343-مجالس شيخ مفيد، چاپ نجف ، ص 60 تا 62.
344-پيشگويى هاى پيشوايان ، ص 64.
345-بحار الانوار، ج 6.
346-لئالى ، ج 4، ص 327.
347-معادشناسى ، ج 2، ص 293.
348-قبرستان عمومى مردم اصفهان است .
349-معادشناسى ، ج 2، ص 248، و معاد دستغيب ، ص 36.
350-نقل شده است : وقتى انسان خيلى ناراحت يا خوش حال باشد به قبرستان برود تا ناراحتى او كم تر شود و خوش حالى زياد او كم گردد.
351-معادشناسى ، ج 2، ص 248 و معاد دستغيب ، ص 36.
352-سوره اعراف ، آيه 43.
353-خزينه الجواهر، ص 542.
354-خزينة الجواهر، ص 542 ./
355-بحار الانوار، ج 18، ص 8.
356-عالم عجيب ارواح ، به نقل از كتاب ماوراء قبر.
357-اصول وافى ، ج 1، ص 290، نقل از سخنرانى فلسفى .
358-شيخ در نزد مردم عادى عرب ، رئيس بزرگ قبيله را گويند.
359-معادشناسى ، ج 3، ص 113.
360-معادشناسى ، ج 3، ص 119 و 120.
361-معادشناسى ، ج 3، ص 119 و 120.
362-اقتباس از: سر گذشت عجيب عالم برزخ كتاب عالم عجيب ارواح ، ص 213.
363-اصول كافى ، ج 4، باب حامل القرآن ، ص 408، حديث 10.
364-بحار، ج 6، ص 368.
365-بحار 6 ص 287.
366-بحارالانوار، ج 6، ص 268.
367-غريين ، دو ستون سفيد رنگى است در يك فرسخى كوفه و علامت راه است براى مردمى كه از خارج مى خواهند داخل آن شهر شوند. بدين جهت نجف را ارض الغرى مى گويند: يعنى دشتى كه پهلوى اين دو ستون واقع شده است .
368-بحار، ج 6، ص 242.
369-معادشناسى ، ج 3، ص 277 نقل از تفسير على بن ابراهيم ص 595.
370-برهوت نام چاهى در سرزمين حضرت موت كه در جنوب يمن است مى باشد.
371-بحار، ج 6، ص 289.
372-بحار، ج 6، ص 291.
373-بحار، ج 6، ص 287.
374-معادشناسى ، ج 3، ص 276، نقل از بصائر.
375-معادشناسى ، ج 3، ص 278 نقل از على بن ابراهيم ص 595.
376-بحارالانوار، ج 6، ص 267، 116.
377-برزخ دستغيب ، ص 13، نقل از مصباح الحرمين .
378-عريض يكى از ناحيه ها و محله هاى اطراف مدينه است .
379-معادشناسى ، ج 3، ص 277 الى 239، نقل از بصائر، ص 77 الى 80.
380-بحار، ج 71، ص 170، (اين بحث در كتاب انسان و شاهدان صادق نيز به مناسبت آمده است ).
381-بحار، ج 47، ص 79.
382-بحار، ج 46، ص 261.
383-معادشناسى ، ج 2، ص 318.
384-سوره نباء آيه 17. ((روزى كه در صور دميده شود مردم فوج فوج وارد مى شوند.
385-مجمع البيان ، ج 5، ص 423 ذيل آيه فوق .
386-كوه ها.
387-تفسير على بن ابراهيم ، ص 20.
388-محجه البيضا، ج 2، ص 271.
389-محجه البيضا، ج 2، ص 268.
390-محاسن برقى ، ج 1، ص 288.
391-معاد فلسفى ، ج 2، ص 123.
392-مريم ، آيه 60 و 61.
393-انسان ، آيه 12.
394-تفسير صافى ، ج 2، ص 50.
395-ياسين ، آيه 25، 26.
396-آل عمران ، آيه 168 تا 170.
397-پيشگويى هاى پيشوايان ، ص 8.
398-پيشگويى هاى پيشوايان ، ص 206.
399-سوره محمد، آيه 14.
400-بحار الانوار، ج 2، ص 278.
401-نوح ، آيه 25.
402-دل آتش ، وسط آتش .
403-مؤ من ، آيه 45- 46.
404-دشمن .
405-فرا رسيد، قيامت بر پا شد.
406-بحار، ج 6، 284.
407-برزخ دستغيب ، نقل از مسندرك الوسائل ، حاجى نورى .
408-امالى شيخ صدوق ، لئالى ، ج 4، ص 277.
409-لئالى الاخبار، ج 4، ص 227.
410-لئالى الاخبار، ج 4، ص 278.
411-كتاب كشف الحق ، از شيخ طوسى .
412-لئالى ، ج / ص 205 و خزينه الجواهر ص 133. معالم الزلفى ، مناقب ، بحار الانوار، ج 6، ص ‍ 472.
413-لئالى ، ج 4 / ص 280.
414-خزينة الجواهر، ص 562.
415-الوقايع ، ج 3، ص 321 نقل از دارالسلام نورى .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.