خانه » انسان از مرگ تا برزخ » پی نوشته های کتاب انسان از مرگ تا برزخ
23   شهــيد محــمد ابراهيم همت

پی نوشته های کتاب انسان از مرگ تا برزخ

پی نوشته های کتاب انسان از مرگ تا برزخ 

1-عنكبوت آيه 57.
2-الرحمن آيه 26.
3-آل عمران ، آيه 185.
4-تفسير كبير، ج 9 ص 125.
5-سوره قصص ، آيه 88.
6-آب طلا.
7-وقتى عمر انسان به سر آمد.


8-محجة البيضا، جلد 8، ص 242.
9-محجة البيضا، جلد 8، ص 242.
10-محجة البيضا، جلد 8، ص 242.
11-سوره اعراف ، آيه 157.
12-سوره اعراف ، آيه 157.
13-سوره ملك ، آيه 2.
14-سوره زمر، آيه 42.
15-سوره سجده ، آيه 10.
16-سوره نحل ، آيه 32.
17-سوره نحل ، آيه 28.
18-من لايحضره الفقيه ، شش جلدها، جلد 1، ص 190.
19-كشف الاسرار، ج 7، ص 521.
20-كشف الاسرار، ج 7، ص 522.
21-كشف الاسرار، ج 7، ص 522.
22-بحار، ج 61، ص 78.
23-بسوى جهان ابدى ، ص 197.
24-معانى الاخبار، ص 287.
25- معانى الاخبار، ص 287.
26-معانى الاخبار، ص 287.
27-معانى الاخبار، ص 287.
28-معانى الاخبار، ص 291.
29-لئالى ج 4، ص 235.
30-لئالى ج 4، ص 235.
31-نهج البلاغه ، خطبه 5، فيض ص 57.
32-نهج البلاغه ، خطبه همام ص 193، ص 612.
33-بحار جلد 6، ص 127.
34-بحار، جلد 6، ص 129.
35-بحار ج 6، ص 137.
36-سوره جمعه آيه 6- 7.
37-بحار، جلد 6، ص 138.
38-بحار، جلد 6، ص 126.
39-سوره نحل ، آيه 32.
40-سوره واقعه ، آيه 88 الى 91.
41-مثنوى مولوى .
42-سوره نحل ، آيه 28.
43-سوره نحل آيه 29.
44-سوره محمد آيه 27.
45-ق ، آيه 19.
46-روح البيان ، جلد 9، ص 118.
47-بحار جلد 6، ص 158.
48-نهج البلاغه ، فيض ، خ 108، ص 331.
49-بحار، جلد 6، ص 150.
50-محجه البيضا، ج 8، ص و بحار، ج 6.
51-جامع الاخبار، ص 105 و بحار الانوار، ج 76، ص 15.
52-لئالى ، ج 5، ص 6. من لايحضره الفقيه ، ج 1، ص 183. از چهار جلدى ها، روضة المتقين ، ج 1، ص ‍ 342.
53-لئالى ، ج 5، ص 7.
54-لئالى ، ج 5، ص 7.
55-من لايحضره الفقيه ، چهار جلدى ها، ج 4، ص 191.
56-روضه المتقين ، ج 1، ص 342.
57-من لا يحضره الفقيه ، چهار جلدى ها، ج 1، ص 200، روضه المتقين ، ج 1، ص 370.
58-درباره كارهاى شيطان در كتاب (( شيطان در كمين گاه )) مطالب گوناگون و جالبى را نوشته ام به آنجا مراجعه شود.
59-سوره سجده ، آيه 11.
60-مجمع البيان ، ج 8، ص 329، نور الثقلين ، ج 4، ص 225، تفسير برهان ، ج 3، ص 282.
61-مجمع البيان ، ج 8، ص 328، تفسير برهان ، ج 3، ص 282، حديث 5.
62-من لايحضره الفقيه ، چهار جلدى ، ج 1، ص 185، تفسير برهان ، ج 3، ص 282، حديث 2.
63- سفينه البحار، ج 8، ص 107، بحار الانوار، ج 6، ص 169، تفسير برهان ، ج 3، ص 282، حديث 7.
64-تفسير امام حسن عسگرى ، بحار الانوار، ج 6، ص 173، تفسير برهان ، ج 3، ص 282، حديث 7.
65-سوره يونس ، آيه 63 و 64.
66-سوره فصلت ، آيه 39.
67-سوره واقعه ، آيه 87 و 88.
68-بحار الانوار، ج 6، ص 172، باب 6، حديث 52 و جامع الاخبار و دعوات راوندى .
69-بحارالانوار، ج 6، ص 172، باب 6، حديث 52 نقل از دعوات راوندى .
70-سوره انعام ، آيه 95.
71-اين مطالب در باب ((عذاب برزخى )) مفصل بيان شده است .
72-من لايحضره الفقيه ، چهار جلدى ، ج 1، ص 189.
73-تفسير عياشى ، بحارالانوار، ج 6، ص 178، حديث 6.
74-تفسير قمى ، بحارالانوار، ج 6، ص 180.
75-من لايحضره الفقيه ، چهار جلدى ها، ج 1، ص 191. روضة المتقين ، ج 1، ص 356.
76-بحار الانوار، ج 6، ص 181.
77-بحارالانوار، ج 6، ص 200 نقل از مشارق الانوار.
78-لئالى ، ج 5، ص 15.
79-لئالى ، ج 5، ص 16.
80-لئالى ، ج 4، ص 240 الى 241.
81-بحار، ج 4، ص 249.
82-بحار، ج 4، ص 207.
83-در آينده در اين باره بحث خواهد شد.
84-بحار، ج 6، ص 226.
85-بحار، ج 6، ص 269.
86-در كتاب (انسان و شاهدان صادق ) در رابطه با تجسم اعمال به صورت هاى مختلف بحث شده است و در آينده هم درباره جهنم برزخى بحث خواهد شد.
87-بحار، ج 6، ص 256.
88-آينده در رابطه با اين موضوع مفصل بحث خواهد شد.
89-بحار، جلد 6، ص 256.
90-بحار، جلد 6، ص 257.
91-
92-لئالى جلد 4 ص 253.
93-بحار 6، ص 256.
94-معادشناسى ، ج 3، ص 228.
95-مفردات راغب ، قاموس قرآن ، مجمع البحرين ذيل كلمه برزخ .
96-الرحمان ، آيه 19- 20.
97-فرقان ، آيه 53.
98-مؤ منون ، آيه 100.
99-نهج البلاغه فيض خطبه 212، ص 695، خويى ، خ 219، ابن ابى الحديد، خ 216، المعجم ، خ 221.
100-نهج البلاغه فيض ، خطبه 313، خويى ، خطبه 219، ابن ابى الحديد، خطبه 217، المعجم ، خطبه 222.
101-سوره بقره ، آيه 64.
102-سوره آل عمران ، آيه 169 – 171.
103-سوره ياسين ، آيه 27.
104-سوره غافر، آيه 46.
105-الميزان ، ذيل آيه .
106-سوره واقعه ، آيه 82 تا 94.
107-سوره نوح ،ذ آيه 25.
108-ابو الفتوح رازى ، ج 11، ص 280.
109-سوره فجر، آيات 27 تا 30.
110-سوره مومن ، آيه 10.
111-فخر رازى ، ذيل آيه .
112-تبيان ، ج 9،ص 6، مجمع البيان ، ج 4، ص 516. الميزان ، ج 17 ص 331.
113-سوره بقره ، آيه 27.
114-تبيان ، ج 1، ص 123.
115-سابقا اين مطلب مفصل بيان شد.
116-سوره زمر آيه 42.
117-انسان در مراحل شش گانه ، ص 107.
118-انسان در مراحل شش گانه ، ص 107.
119-معانى الاخبار، ص 289.
120-تفسير صافى ، جلد 2، ص 468.
121-مجموعه و رام ، ج 1، ص 150، الحكم الزهرة ، ص 229.
122- سوره سجده ، آيه 7.
123-تفسير نمونه ، ص 149.
124-احتجاج ، ج 2، ص 96.
125-روم ، آيه 55.
126-مؤ من ، آيه 46.
127-مؤ منون ، آيه 100.
128-مؤ منون ، آيه 100.
129-معادشناسى ، ج 3، ص 34.
130-انعام ، آيه 28.
131-مؤ منون آيه 1.
132-بهجة الامال ج 4 ص 143.
133-معادشناسى ، جلد 2، ص 214.
134-خزينة الجواهر، ص 562.
135-خزينة الجواهر، ص 541 با تغييراتى در عبارت .
136-نهج البلاغه خويى ، ج 6، ص 41.
137-لئالى ، جلد 5، ص 21.
138-سوره اسرا، آيه 13.
139-لئالى ، جلد 4، ص 249.
140-نهج البلاغه خويى ، جلد 6، ص 44.
141-بحار الانوار، جلد 6، ص 235، و سفينه البحار، ج 2، ص 395.
142-زحرف / آيه 36.
143-منظور از افندى ، سنى هاى عثمانى بودند كه از طرف دولت عثمانى در آن هنگام كه عراق در تحت تصرف آن ها بود به شغل هاى حكومتى و دولتى اشتغال داشتند و بعد از جنگ بين الملل اول ، كه دولت كفر بر اسلام غلبه كرد و كشور عثمانى را تجزيه نمود عراق از تحت قيمومت عثمانى خارج شد.
144-معاد شناس ، 3، ص 108، اين داستان به مناسبت سختى قيامت در كتاب ((انسان از حشر تا دادگاه )) ذكر شده است .
145-خزينه الجواهر، ص 136، اين داستان به مناسبت سخنى قيامت در كتاب ((انسان از حشر تا دادگاه )) ذكر شده است .
146-در قرن يازدهم ، در شيراز، گروه ملحدى پيدا شدند كه عالم و دانش مند آنان سئوال و عذاب قبر را منكر شد. و امر را بر مردم مشتبه كردند، به اين كه دهان ميت را پر از ارزن مى كنيم و روز ديگر قبر را باز مى نماييم ، مى بينيم ارزن ها به حال خود باقى هستند. پس اگر در قبر سئوال و جوابى بود بايد حال مرده تغيير كرده و ارزن ها ريخته باشد. ديگر اين كه با همه سختى و ناراحتى عذاب قبر، چرا آن را نمى شنويم ؟ انوار الغمانيه ، ص 458، چاپ سنگى .
147-نهج البلاغه خويى ، ج 6، الى 42 و بحار الانوار، جلد6، ص 243 و اصول كافى .
148-بحار الانوار، ج 6، ص 221.
149-بحار الانوار، ج 6، ص 217.
150-داستان سعد در بحث چيزهايى كه باعث فشار قبر مى شود مفصل بيان شده رجوع شود.
151-هيچ پيامبر از طرف خدا مبعوث نشده است مگر اين كه گوسفند چران بوده است .
152-سفينه ، ج 2، ص 396، انوار نعمانيه ، ص 406.
153-بحار الانوار، ج 6، ص 218.
154-بحار الانوار، ج 6، ص 226.
155-خزينة الجوهر، ص 384.
156-معادشناسى ، ج 1، ص 137.
157-قبرستان بزرگ اصفهان را تخت فولاد گويند.
158-معادشناسى ، جلد 1، ص 140.
159-معادشناسى ، ج 1، ص 143.
160-بحار، ج 6، ص 266.
161-بحار، ج 6، ص 226.
162-ميزان الحكمه ، ج 3، ص 473.
163-خزينه الجواهر، ص 462.
164-بحار، جلد 6، ص 121.
165-بحار، ج 5، ص 265.
166-بحار، ج 6، ص 245.
167-بحار، ج 77، ص 67.
168-بحار، ج 75، ص 246.
169-عقاب الاعمال ، ص 655.
170-بحار، ج 6، ص 245.
171-ميزان الحكمة ، ج 7، ص 333.
172-بحار، ج 6، ص 222.
173-محجة البيضا، ج 5، ص 235.
174-بحار، ج 6، ص 222.
175-معاد در قرآن ، ص 141.
176-معاد دستغيب ، ص 115.
177- قران واحد پول خردى است .
178-نقل از داراسلام ، نورى ، ج 1، ص 247.
179-معادشناسى ، ج 2، ص 249 تا 251.
180-معاد فلسفى ، ج 1، ص 324.
181-دارالسلام نورى .
182-سوره زلزال ، آيه 7 و 8.
183-لئالى ، ج 5، ص 87.
184-حيات القلوب ، ج 2، ص 574.
185-حيات القلوب ، ج 2، ص 577.
186-طبقات ، ج 3، ص 3.
187-طبق بعضى از روايات ، آمدن هفتاد هزار فرشته براى تشيع او از اين جهت بوده است كه ((سعد)) به خواندن سوره توحيد مداومت مى كرد.
188-قاموس الرجال ، ج 4، ص 343.
189-بحار، ج 6، ص 262.
190-لئالى ، ج 5، ص 88.
191-بحار، ج 6، ص 240.
192-بحار، ج 18، ص 324.
193-بحار، ج 72، ص 223.
194-سفينة البحار، باب سنن ، ص 665.
195-بحار، ج 6، ص 216.
196-بحار، ج 6، ص 216.
197-بحار، ج 6، ص 230.
198-بحار، ج 6، ص 220. محاسن برقى ، ص 60.
199-لئالى ، ج 5، ص 25 – 26.
200-عروة الوثقى ، ص 164.
201-فروع كافى ، ج 3، ص 200.
202-سفينة البحار، ج 2، ص 397.
203-ثواب الاعمال ، ترجمه شده ، ص 235.
204-ثواب الاعمال ، ص 250.
205-سفينة البحار، ج 2، ص 397.
206-سفينة البحار، ج 2، ص 397.
207-سفينة البحار، ج 2، ص 297.
208-اقبال الاعمال ، ص 651.
209-الانسان ، ص 164.
210-سفينة البحار، ماده صلوة .
211-بحار، ج 87، ص 161.
212-سفينة البحار، ماده صلوة .
213-مجموعه ورام ، ص 453.
214-محجة البيضاء، ج 8، ص 292.
215-بحار، ج 6، ص 244.
216-بحار، ج 6، ص 288.
217-مواعظ العدديه ، ص 75.
218-خصال صدوق ، ج 1، ص 46.
219-لئالى الاخبار، ج 5، ص 262 – 260.
220-خزينة الجواهر، ص 479.
221-خزينة الجواهر، ص 479.
222-لئالى ، ج 4، ص 170.
223-الدين فى قصص ، ج 2، ص 63.
224-لئالى ، جلد 4، ص 264.
225-لئالى ، ج 4، ص 264.
226-لئالى ، ج 4، ص 264.
227-بحار، ج 6، ص 120.
228-لئالى الاخبار، ج 4، ص 269.
229-لئالى الاخبار، ج 4، ص 269.
230-ده يك بگير، ماليات بگير.
231-آهنگر.
232-مفاتيح بعد از زيارت عاشورا و دعاى آن .
233-بحار، ج 7، ص 248.
234-برزخ دستغيب ، ص 133.
235-برزخ دستغيب ، ص 133.
236-الانسان ، ص 156، نقل از انوار نعمانيه ، ص 456.
237-الانسان ، ص 156.
238-نام محلى است بين كوفه و نجف .
239-انوار نعمانيه ، ص 155.
240-فرقان آيه 70.
241- رعد، آيه 38.
242-ابراهيم ، آيه 47.
243-انبياء، آيه 103.
244-جامع ، ص 237.
245-لئالى الاخبار، ج 4، ص 6.
246-لئالى ، ج 5، ص 107، و دار السلام ، ج 1، ص 53.
247-نهج البلاغه سه جلدى ، ناصر مكارم ، ج 2، ص 276.
248-تحف العقول ، ص 243.
249-خصال ، ص 151.
250-سوره مائده ، آيه 30.
251-فروع كافى ، جلد، ص 410.
252-لثالى الاخبار، ج 5، ص 178.
253-عقاب الاعمال ، ص 486.
254-بحار الانوار، ج 42، 53.
255-لثالى الاخبار، ج 5، 49.
256-بحار جلد 42 ص 307
257-خزينه الجواهر، ص 543.
258-پيشگوييهاى پيشوايان ، ص 210 و 211 .
259-بحارالانوار، ج 6، ص 235.
260-بحار، ج 48، ص 84.
261-معادشناسى ، ج 2، ص 338.
262-دارالسلام ، ج 2، ص 338.
263-تحفة الرضويه و كرامات رضويه ، در معجزات امام هشتم عليه السلام ، ص 238.
264-بحارالانوار، ج 45، ص 336.
265-منتهى الامال ، ج 1، ص 299.
266-بحارالانوار، ج 6، ص 235.
267-بحارالانوار، ج 46، ص 245.
268-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 147.
269-بهجة الامال ، ج 4 ص 355.
270-كشف الغمه ، ج 3، ص 8.
271-روضات زاهرات ، در معجرات بعد از وقات ، سيد نصراله موسوى آيتى .
272-فرقان ، آيه 27.
273-نهج البلاغه فيض ، حكمت 177.
274-در رابطه با اين مطلب رجوع شود به كتاب ((انسان و شاهدان صادق )).
275-ميزان الحكمة ج 5، ص 599.
276-ميزان الحكمة ، ج 5، ص 599.
277-ميزان الحكمة ، ج 5، ص 599.
278-اقتباس از كتاب عالم عجيب ارواح ، ص 223.
279-عالم عجيب ارواح ، اقتباس از سرگذشت عجيب عالم برزخ ، ص 215.
280-بحار، ج 18، ص 351.
281-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 51 الى 52.
282-بحار الانوار، ج 79، ص 29.
283-بحار الانوار، ج 79، ص 19،
284-بحار الانوار، ج 76، ص 366.
285-سوره فرقان ، آيه 68.
286-بحار الانوار، ج 79، ص 21.
287-بحار الانوار، ج 79، ص 28.
288-خزينه الجواهر، ص 234.
289-لئالى الاخبار، ج 5، ص 5.
290-بحار الانوار، ج 75، ص 246.
291-لئالى ، جلد5.
292-بحار الانوار، ج 75.
293-محجه البيضا، ج 5، ص 241.
294-محجه البيضا، ج 5، ص 243.
295-نساء، آيه 10.
296-تفسير برهان ، ذيل آيه شريفه .
297- توبه ، آيه 34 و 35.
298-نقره و طلا.
299-دردناك .
300-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 51 و 52.
301-سوره بقره ، آيه 274.
302-سوره بقره ، آيه 278.
303-روضه المتقين ، ج 7، ص 273 و حكم الزاهر، ص 675.
304-بحار الانوار، ج 76، ص 364.
305-روضه المتقين ، ج 12، ص 238 و خصال صدوق ، ج 2، ص 583 حكم الزاهر، ص 676.
306-اصول كافى ، ج 2، ص 318.
307-عدل الهى ، ص 251، با كمى تغيير.
308-غرر الحكم .
309-غرر الحكم .
310-بحار الانوار، ج 71، ص 394.
311-بحار الانوار، ج 5، ص 93.
312-بحار الانوار، ج 75، ص 174 و ثواب الاعمال ، ص 222.
313-بحار الانوار، ج 75، ص 174.
314-ثواب الاعمال ، ص 223 و بحار الانوار، ج 75، ص 175.
315-محاسن برقى ، ص 100، و بحار الانوار، ج 75، ص 174.
316-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 137.
317-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 63.
318-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 63.
319-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 306.
320-انفال ، (8)، آيه 33.
321-لئالى الاخبار، ج 4، ص 294.
322-لئالى الاخبار، ج 4، ص 295.
323-لئالى الاخبار، ج 4، ص 295.
324-((شيخ صدوق )) مقدارى از عمر خود را در زمان غيبت صغرى گذرانيده بود و به دعاى امام زمان ع به دنيا آمده است ؛ چون پدرش (على بن حسين بن بابويه ) فرزند نداشت از امام زمان عليه السلام تقاضاى فرزند كرد. امام زمان عليه السلام هم ، به او وعده دو پسر داد. يكى به نام محمد معروف به شيخ ((صدوق )) و ديگرى به نام حسين كه هر دوى آنها از علماى بزرگ اسلام شدند.
325-معادشناسى ، ج 3، ص 194.
326-انوار نعمانيه ، با كمى تغيير در عبارات .
327-بحارالانوار، ج 6، ص 254 و اصالت روح ، ص 157.
328-نهج البلاغه ، كلمات قصار، شماره 120.
329-بحارالانوار، ج 6، ص 243.
330-بحارالانوار، ج 6، ص 269.
331-نهج البلاغه فيض ، خطبه 226.
332-نهج البلاغه فيض ، خطبه 193.
333-بحارالانوار، ج 6 ص 245 و 255.
334-لئالى الاخبار، ج 1 ص 62.
335-دارالسلام نورى ، ج 1، ص 137.
336-معادشناسى ، ص 188.
337-خزينة الجواهر، ص 479.
338-معادشناسى ، ج 3، ص 199 نقل بمعنى شده .
339-اين قضيه براى نويسنده كتاب بازگو شد.
340-لئالى ، ج 5، ص 163.
341-معاد در قرآن ، ص 137، با تغييراتى در آن .
342-بحار الانوار، ج 73، ص 10، اصول كافى ، ج 2، ص 318.
343-مجالس شيخ مفيد، چاپ نجف ، ص 60 تا 62.
344-پيشگويى هاى پيشوايان ، ص 64.
345-بحار الانوار، ج 6.
346-لئالى ، ج 4، ص 327.
347-معادشناسى ، ج 2، ص 293.
348-قبرستان عمومى مردم اصفهان است .
349-معادشناسى ، ج 2، ص 248، و معاد دستغيب ، ص 36.
350-نقل شده است : وقتى انسان خيلى ناراحت يا خوش حال باشد به قبرستان برود تا ناراحتى او كم تر شود و خوش حالى زياد او كم گردد.
351-معادشناسى ، ج 2، ص 248 و معاد دستغيب ، ص 36.
352-سوره اعراف ، آيه 43.
353-خزينه الجواهر، ص 542.
354-خزينة الجواهر، ص 542 ./
355-بحار الانوار، ج 18، ص 8.
356-عالم عجيب ارواح ، به نقل از كتاب ماوراء قبر.
357-اصول وافى ، ج 1، ص 290، نقل از سخنرانى فلسفى .
358-شيخ در نزد مردم عادى عرب ، رئيس بزرگ قبيله را گويند.
359-معادشناسى ، ج 3، ص 113.
360-معادشناسى ، ج 3، ص 119 و 120.
361-معادشناسى ، ج 3، ص 119 و 120.
362-اقتباس از: سر گذشت عجيب عالم برزخ كتاب عالم عجيب ارواح ، ص 213.
363-اصول كافى ، ج 4، باب حامل القرآن ، ص 408، حديث 10.
364-بحار، ج 6، ص 368.
365-بحار 6 ص 287.
366-بحارالانوار، ج 6، ص 268.
367-غريين ، دو ستون سفيد رنگى است در يك فرسخى كوفه و علامت راه است براى مردمى كه از خارج مى خواهند داخل آن شهر شوند. بدين جهت نجف را ارض الغرى مى گويند: يعنى دشتى كه پهلوى اين دو ستون واقع شده است .
368-بحار، ج 6، ص 242.
369-معادشناسى ، ج 3، ص 277 نقل از تفسير على بن ابراهيم ص 595.
370-برهوت نام چاهى در سرزمين حضرت موت كه در جنوب يمن است مى باشد.
371-بحار، ج 6، ص 289.
372-بحار، ج 6، ص 291.
373-بحار، ج 6، ص 287.
374-معادشناسى ، ج 3، ص 276، نقل از بصائر.
375-معادشناسى ، ج 3، ص 278 نقل از على بن ابراهيم ص 595.
376-بحارالانوار، ج 6، ص 267، 116.
377-برزخ دستغيب ، ص 13، نقل از مصباح الحرمين .
378-عريض يكى از ناحيه ها و محله هاى اطراف مدينه است .
379-معادشناسى ، ج 3، ص 277 الى 239، نقل از بصائر، ص 77 الى 80.
380-بحار، ج 71، ص 170، (اين بحث در كتاب انسان و شاهدان صادق نيز به مناسبت آمده است ).
381-بحار، ج 47، ص 79.
382-بحار، ج 46، ص 261.
383-معادشناسى ، ج 2، ص 318.
384-سوره نباء آيه 17. ((روزى كه در صور دميده شود مردم فوج فوج وارد مى شوند.
385-مجمع البيان ، ج 5، ص 423 ذيل آيه فوق .
386-كوه ها.
387-تفسير على بن ابراهيم ، ص 20.
388-محجه البيضا، ج 2، ص 271.
389-محجه البيضا، ج 2، ص 268.
390-محاسن برقى ، ج 1، ص 288.
391-معاد فلسفى ، ج 2، ص 123.
392-مريم ، آيه 60 و 61.
393-انسان ، آيه 12.
394-تفسير صافى ، ج 2، ص 50.
395-ياسين ، آيه 25، 26.
396-آل عمران ، آيه 168 تا 170.
397-پيشگويى هاى پيشوايان ، ص 8.
398-پيشگويى هاى پيشوايان ، ص 206.
399-سوره محمد، آيه 14.
400-بحار الانوار، ج 2، ص 278.
401-نوح ، آيه 25.
402-دل آتش ، وسط آتش .
403-مؤ من ، آيه 45- 46.
404-دشمن .
405-فرا رسيد، قيامت بر پا شد.
406-بحار، ج 6، 284.
407-برزخ دستغيب ، نقل از مسندرك الوسائل ، حاجى نورى .
408-امالى شيخ صدوق ، لئالى ، ج 4، ص 277.
409-لئالى الاخبار، ج 4، ص 227.
410-لئالى الاخبار، ج 4، ص 278.
411-كتاب كشف الحق ، از شيخ طوسى .
412-لئالى ، ج / ص 205 و خزينه الجواهر ص 133. معالم الزلفى ، مناقب ، بحار الانوار، ج 6، ص ‍ 472.
413-لئالى ، ج 4 / ص 280.
414-خزينة الجواهر، ص 562.
415-الوقايع ، ج 3، ص 321 نقل از دارالسلام نورى .

 

   

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.