بایگانی روزانه: نوامبر 9, 2017

تمامى آثار محبت مربوط به انقلاب ماهيت است

تمامى آثار محبت مربوط به انقلاب ماهيت است با نظرى اجمالى بر آثار عشق ومحبت به دست آورديم که تمامى آثار گرانبهاى اکسير عشق، از انقلاب ماهيت عاشق به وجود مى آيد، وگر نه با حفظ جمود وايستائى فرد، اين همه آثار وتابش اشعه …

ادامه نوشته »