خانه » بایگانی برچسب: کتاب: حكومت جهانى مهدى (عج) (صفحه 10)

بایگانی برچسب: کتاب: حكومت جهانى مهدى (عج)

4 طرح حكومت اسلامى(1)

4 طرح حكومت اسلامى(1)   اين طرح كه اخيراً طرفداران فراوانى پيدا كرده، و در محافل مختلف سخن از آن مى رود، و حتّى بعضى طرح زبان بين المللى «اسپرانتو» را كه اخيراً به طرز مؤثّرى در حال گسترش است به عنوان مقدّمه اى از آن طرح …

ادامه نوشته »

3 حمله صلح!

3 حمله صلح!   در دنياى امروز همه سخن از صلح مى گويند; حتى جنگ طلبان مسلّم! چرا كه تنفّر از جنگ، همگانى گشته; و ويرانيهاى وحشت آور جنگهاى جهانى هنوز فراموش نشده، و هرگز فراموش نخواهد شد! گرچه طرفدارى از صلح ـ هنوز مانند …

ادامه نوشته »

2 گفتگو از خلع سلاح عمومى

2 گفتگو از خلع سلاح عمومى   گرچه اين موضوع هنوز به طور اساسى از دايره حرف و سخن و كميسيون و كاغذ بازى فراتر نرفته است; و هنوز آنچه بيرون كميسيونهاى خلع سلاح جهانى مى گذرد گواه بر «گسترش مسابقه تسليحاتى» است، ولى استقبال …

ادامه نوشته »

1 تشكيل مجامع جهانى و تنظيم اعلاميّه حقوق بشر

1 تشكيل مجامع جهانى و تنظيم اعلاميّه حقوق بشر   مى دانيم جنگ جهانى اوّل و دوم كه بى شباهت به حالت جنون ادوارى در عالم بشريّت نبود، در برابر اثرات مرگبارش، آثار بيدار كننده اى از خود به يادگار گذاشت. به دنبال جنگ جهانى اوّل، …

ادامه نوشته »

نشانه هايى از خود آگاهى مردم جهان

نشانه هايى از خود آگاهى مردم جهان   سخن در اين بود كه آيا قرائن موجود نشان مى دهد كه سرانجام جهان، صلح است و عدالت، يا تباهى و نابودى نسل بشر؟ تا كنون از چهار طريق مدارك روشنى براى احتمال اوّل يافته ايم، ولى ممكن است …

ادامه نوشته »

الزامها و ضرورتهاى اجتماعى

الزامها و ضرورتهاى اجتماعى   منظور از «الزام اجتماعى» اين است كه وضع زندگى اجتماعى انسانها به چنان مرحله اى برسد كه احساس نياز به مطلبى كند و آن را به عنوان يك «ضرورت» بپذيرد. اين را هم مى دانيم كه هر انسانى در آغاز چنان …

ادامه نوشته »

واكنشهاى اجتماعى

واكنشهاى اجتماعى   تنها در مباحث فيزيكى نيست كه ما به قانونى با نام «قانون عكس العمل» روبه رو مى شويم كه اگر فى المثل جسمى با فشار معيّنى به ديوار برخورد كند با همان نيرو و فشار به عقب رانده مى شود، بلكه در مسائل …

ادامه نوشته »

هماهنگى با نظام آفرينش

هماهنگى با نظام آفرينش   جهان هستى تا آنجا كه مى دانيم مجموعه اى از نظامها است. وجود قوانين منظّم و عمومى در سرتاسر اين جهان دليل بر يكپارچگى و به هم پيوستگى اين نظام است. مسأله نظم و قانون و حساب در پهنه آفرينش يكى …

ادامه نوشته »

سير تكاملى جامعه ها

سير تكاملى جامعه ها   شك نيست كه در يك نظر ابتدائى قرائن گواهى مى دهد كه دنيا به  سوى «فاجعه» پيش مى رود; فاجعه اى كه زاييده: «ترك عواطف»; «افزايش فاصله ميان جوامع ثروتمند و فقير»; «شدت گرفتن اختلافات و برخوردهاى دولتهاى بزرگ و كوچك»; «سير تصاعدى جنايات» …

ادامه نوشته »

آينده روشن

آينده روشن       * ما به چند دليل آينده جهان را روشن مى بينيم :     1- سير تكاملى جامعه انسانى   2- هماهنگى با نظام عمومى آفرينش   3- واكنشهاى اجتماعى (قانون عكس العمل)   4- الزامهاى اجتماعى   5- فطرت و «صلح و عدل جهانى»  

ادامه نوشته »