23. نتيجه پناهندگى به خدا و پاداش احسان

23. نتيجه پناهندگى به خدا و پاداش احسان يكى از پادشاهان به بيمارى هولناكى كه نام نبردن آن بيمارى بهتر از نام بردنش است ، گرفتار گرديد. گروه حكيمان و پزشكان يونان به اتفاق راءى گفتند: چنين بيمارى ، دوا و درمانى ندارد مگر …

ادامه نوشته »

22. قصاص روزگار

22. قصاص روزگار فرمانده مردم آزارى ، سنگى بر سر فقير صالحى زد، در آن روز براى آن فقير صالح ، توان و فرصت قصاص و انتقام نبود، ولى آن سنگ را نزد خود نگهداشت . سالها از اين ماجرا گذشت تا اينكه شاه …

ادامه نوشته »

21. كيفر ستمگر مغرور و غافلگير

21. كيفر ستمگر مغرور و غافلگير يكى از وزيران مغرور و غافل ، خانه يكى از افراد ملتش را ويران كرد، بى خبر از سخن حكيمان فرزانه كه گفته اند: آتش سوزان نكند با سپند آنچه كند دود دل دردمند(89)

ادامه نوشته »

20. بنياد ظلم از اندك شروع شود

20. بنياد ظلم از اندك شروع شود روايت كرده اند: براى انوشيروان عادل در شكارگاهى ، گوشت شكارى را كباب كردند، نمك در آنجا نبود، يكى از غلامان به روستايى رفت تا نمك بياورد.انوشيروان به آن غلام گفت : ((نمك را به قيمت روزانه …

ادامه نوشته »

19. تمجيد از سخاوت شاهزاده

19. تمجيد از سخاوت شاهزاده پادشاهى از دنيا رفت و ملك و گنج فراوانى نصيب فرزندش شد، شاهزاده دست كرم و سخاوت گشود و به سپاهيان و ملت ، نعمت فراوان بخشيد: نياسايد مشام از طبله (85) عود بر آتش نه كه چون عنبر …

ادامه نوشته »

18. وساطت براى امر خير و نتيجه گرفتن

18. وساطت براى امر خير و نتيجه گرفتن با چند نفر از سالكان و رهروان راه حق همنشين بودم ، در ظاهر همه آنها با شايستگى آراسته بودند، يكى از بزرگان دولت نسبت به آنها حسن ظن بسيار داشت و حقوق (ماهانه اى ) …

ادامه نوشته »

17. نتيجه شوم حسادت

17. نتيجه شوم حسادت يكى از دوستان كه از رنج روزگار خاطرى پريشان داشت ، نزدم آمد و از روزگار نامساعد گله كرد و گفت : ((درآمد اندكى دارم ولى عيال بسيار، و نمى توانم بار سنگين نادارى را تحمل كنم ، بارها به …

ادامه نوشته »

16. پاسخ سيه گوش

16. پاسخ سيه گوش (67) از سياه گوش پرسيدند: ((چرا همواره با شير ملازمت مى كنى ؟ )) در پاسخ گفت : ((تا از باقيمانده شكارش بخورد و در پناه شجاعت او، از گزند دشمنان محفوظ بمانم . )) به او گفتند: ((اكنون كه …

ادامه نوشته »

15. وارسته شدن وزير بر كنار شده

15. وارسته شدن وزير بر كنار شده پادشاهى ، يكى از وزيران را از وزارت بركنار نمود. او از مقام و رياست دور گرديد و به مجلس ((پارسايان )) راه يافت و در كنار آنها به زندگى ادامه داد.بركت همنشينى با آنها به او …

ادامه نوشته »

14. نتيجه بى توجهى به سپاه

14. نتيجه بى توجهى به سپاه يكى از شاهان پيشين ، در نگهدارى كشور سستى مى كرد و بر سپاهيان سخت مى گرفت و آنان را در تنگدستى رها مى كرد تا اينكه دشمن قوى و ظغيانگرى به آن كشور حمله كرد. شاه به …

ادامه نوشته »