خانه » اسلام شناسی -شمیم یار

اسلام شناسی -شمیم یار

آواز روشن

آواز روشن بهار آمد وسر زد به آشيانه ى من به بارگاه خداوندياش قبول افتاد گذشت آن همه شبهاى تلخ وجانفرسا زلال روشن آوازهاى او آميخت بخوان ترانه،  قنارى که بعد آمدنش   شکوفه کردغزلهاى عاشقانه ى من نيايش سحر وگريه ى شبانه ى …

ادامه نوشته »

غزل انتظار

غزل انتظار نگذار مردابى شويم اى روح دريايى ديگر دلم سير است از دلهاى پا درخاک حتى بهاران بوى غربت ميدهد اينجا خورشيد من!لطفى که برخيزد دلم از خاک سرشار خواهد شد زمين از مهربانيها با بارش دست تو در آدينه ى موعود   …

ادامه نوشته »

اعجاز فصل سبز

اعجاز فصل سبز (ايمان بياوريم به آغاز فصل سبز) از زرد بى ترانه ى اکنون سفر کنيم باور کنيم باور فرداى عشق را درباوردوباره ى اين شاخه هاى خشک خنياگر قبيله ى باران،  بيا! بيا! پر کردهايم دفتر احساس خويش را در انتظار ديدنت …

ادامه نوشته »

با حنجره اى زخمى

با حنجره اى زخمى صد معجزه،  موسايى صد بت شکن ابراهيم اى سبز کليم اللّه،  عظماى خليل اللّه مايى که تو را خوانديم،  با حنجرهاى زخمى در باور ما گل کن؛ با ما تو تکلم کن ماييم وشکستن ها،  با اين دل خستن ها …

ادامه نوشته »

شرح مشتاقى

شرح مشتاقى غايب آشکار،  يعنى تو قرنها بيقرار،  يعنى ما منتظر مانده هر ديار ـ ترا خير دنيا وآخرت،  از توست فخر ما اينکه دوستدار توئيم حدّ دين را ـ حريم قرآن را دادگستر به مرکب وشمشير در ظهورت تجسمى زعليست   رحمت کردگار، …

ادامه نوشته »

آغاز سبز زمين

آغاز سبز زمين ميبارد از دستش اعجاز، مرديکه بالا نشين است سحرى بکن با عصايت،  تا نيل چشمم بخشکد ماييم وگاهى تغزّل،  در کوچه باغ مزامير ارزانيت باد قلبم؛ ارزانيت باد شعرم ميرويد اموج دريا در پهنه ى داغ وآتش   تا عاشقى را …

ادامه نوشته »