23

منتظر شغل نباش!

منتظر شغل نباش!

زمينه‌هاي فردي مؤثر بر تحول شغلي
شايد برخي دانشجويان و افراد، نسبت به شغل، نگرش اين‌چنيني داشته‌ باشند که شغل در زندگي، نقش يک ابزار و وسيله واسطه‌اي را دارد که خودش هيچ ارزش ذاتي ندارد؛ زيرا شغل وسيله‌اي براي تأمين معاش زندگي است و ضرورت شغل به دليل رفع هزينه‌ها‌ي زندگي است و در صورتي که هزينه‌هاي زندگي از راه ديگري غير از شغل ـ مانند بيمه‌هاي تأمين اجتماعي و حمايت‌هاي خانوادگي ـ تأمين شود، شغل ديگر ارزشي ندارد؛ اما واقعيت اين است که يکي